Generalforsamling i Pharmaforsikring 2022

04.05.2022

Pharmaforsikring indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 13. juni 2022 kl. 15.00-16.00 med nedenstående dagsorden.

Da det er vedtaget at opløse Pharmaforsikring, er der tale om en formel generalforsamling, der holdes udelukkende for at godkende regnskabet og overholde formalia. Såfremt nogle medlemmer ønsker at deltage, skal de tilmelde sig senest torsdag den 9. juni kl. 15.00 til Sandra Scharstein Vindelin (ssv@pharmadanmark.dk). Alle tilmeldte vil modtage et Zoom link til mødet.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  5. Fastsættelse af eventuelt kontingent
  6. Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt


De mødeberettigede på generalforsamlingen er alle personer, der er registreret i Foreningens medlemsdatabase. Oplysning herom kan fås ved henvendelse til sekretariatet. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle jf. vedtægternes gruppe A medlemmer. Hver stemmeberettiget har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt. En eventuel fuldmagt skal sendes til Sandra med samme frist som tilmelding.