Nyheder
15.10.2021
Sundhedspolitisk debat med Anders Lund Madsen som moderator. Som optakt til det kommende regionsvalg inviterer Pharmadanmark til valgdebat lørdag den 6. november kl. 14-16 i Codanhus, Gl Kongevej 60, hvor vi sætter fokus på sundhedsområdet. I panelet har vi politiske kandidater og vigtige aktører på sundhedsområdet. Debatten tager udgangspunkt i sundhedspolitik med særligt fokus på de udfordringer, patienter oplever med medicin ved sektorovergange blandt andet. Det gælder eksempelvis multisyge og ældre medicinske patienter. Som fagforening for life science-specialister er vi optaget af den rette brug af medicin i vores sundhedsvæsen. Med debatten ønsker vi at styrke den sundhedspolitiske debats øje for, hvordan kvaliteten i den medicinske behandling øges til gavn for patienterne. Panelet består af: Rikke Løvig Simonsen, formand for Fagforeningen Pharmadanmark Jacob Rosenberg, kandidat i Region Hovedstaden for Konservative Karin Friis Bach, kandidat i Region Hovedstaden for Radiale Venstre Lars Gaardhøj, kandidat i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet Michael Teit Nielsen, vicedirektør i Ældre Sagen Mads Engholm, landsformand i Bedre Psykiatri Vi glæder os til at byde velkommen i vores nye lokaler og ikke mindst til sundhedspolitisk debat. Tilmelding senest 31. oktober.
Nyheder
15.10.2021
Københavns Universitet skærer nu 10 pct. af det årlige optag af studerende frem mod 2030 – i alt 1.590 pladser. Heraf bliver 30 pct. taget inden for natur- og biovidenskab og 10 pct. inden for sundhedsvidenskab. Det sker som følge af den politiske aftale om at udflytte studiepladser fra de større byer. Fakulteterne skal nu forberede den store omlægning af uddannelserne, hvor medarbejdere og studerende bliver taget med på råd. Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen ser med stor bekymring på de forestående nedskæringer. ”Det er forskning og uddannelse, som Danmark skal bygge sin fremtid på. Derfor er det naturligvis rigtig dårlig nyt, at udflytningsplanerne betyder så betydelige nedskæringer på Københavns Universitet – endda også inden for natur- og biovidenskab og sundhedsvidenskab, hvor Danmark har høje ambitioner, og hvor der er stor efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft,” siger hun.  Pharmadanmark har set med bekymring på den politiske aftale om udflytninger, der risikerer at svække de stærke forskningsmiljøer inden for dansk life science.  Et samlet og fokuseret forskningsmiljø er en vigtig forudsætning for fagligheden. Udflytningen kan desuden mindske virksomhedernes mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, mener Pharmadanmark.
Nyheder
15.10.2021
Valget til hvem der skal repræsentere henholdsvis Stat og Privat-sektionerne i Pharmadanmarks hovedbestyrelsen  er nu afgjort.  I Privat-sektionen stemte 616 af medlemmerne om fire ordinære pladser til hovedbestyrelsen. Stemmerne har fordelt sig således:  Tanja Villumsen fik 182 stemmer Erik Carp fik 154 stemmer  Sanne Tofte Colombo fik 106 stemmer Dorte Clausen fik  101 stemmer Bill Vestergaard fik 73 stemmer Det betyder, at Tanja, Erik, Sanne og Dorte er valgt som ordinære medlemmer af hovedbestyrelsen, og at Bill er valgt ind som første suppleant.   I Stat-sektionen stemte 147 af medlemmerne om en ordinær plads til hovedbestyrelsen. Stemmerne har fordelt sig således:  Stine Hasling Mogensen fik 105 Jacob Rørdam Holm-Jørgensen fik 42 stemmer Det betyder, at Stine er valgt som ordinært medlem af hovedbestyrelsen, og at Jacob er valgt ind som første suppleant.   Tillykke med valget og tak til alle, der deltog i afstemningen.  Den nye hovedbestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter repræsentantskabsmødet den 6. november. 
Nyheder
08.10.2021
Pharmadanmark indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 6. november 2021 i foreningens nye domicil Codanhus. Det vil være muligt at deltage virtuelt og alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Vi tager naturligvis forbehold for gældende COVID-restriktioner.  Repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 6. november 2021 kl. 10.00 til ca. kl. 20.00. Tilmelding foregår via MinSide, hvor du samtidig kan tilkendegive om du vil deltage fysisk eller virtuelt.  Repræsentantskabsmødet afholdes med følgende dagsorden og tidsplan (pdf) Husk tilmelding er senest 31. oktober 2021.  Vi ser frem til et godt repræsentantskabsmøde.   
Nyheder
08.10.2021
Mange gode initiativer i ny trepartsaftale, særligt dem rettet mod internationale og nationale dimittender og seniorer. Men der er plads til forbedring ifølge Pharmadanmarks formand. Onsdag landede en trepartsaftale mellem Akademikerne, der er Pharmadanmarks hovedorganisation, Fagbevægelsens Hovedorganisation og arbejdsmarkedets parter. Ifølge Pharmadanmark er der mange gode takter i aftalen, herunder fokus på bedre match mellem ledige og virksomheder, styrket indsats for at få ledige seniorer i job og hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft. Det betoner Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen: ”Aftalen tager sætter ind på mange vigtige områder, særligt med tanke på den situation af mangel på arbejdskraft, som gælder lige nu. Og som gælder også i fremtiden, hvis ikke vi sætter ind nu. Derfor er det rigtig positivt, at aftalen byder på initiativer rettet mod dimittender såvel som seniorer,” siger hun. Internationale kollegaer Således fokuserer aftalen på at matche dimittender og arbejdsmarkedet gennem et styrket jobfokus på sidste del af uddannelsen. Ligesom den iværksætter initiativer, som gør det letterede og mindre bureaukratisk for internationale studerende at søgejob. ”Begge initiativer er helt i tråd med Pharmadanmarks opfordring til styrket karrierevejledning på uddannelserne, som dog også med fordel kan ske tidligere på studiet. Samtidig glæder det mig, at aftalen arbejder for at fastholde internationale kollegaer i form af dimittender,” siger Rikke Løvig Simonsen. Livslæring læring Life science er en udpræget international branche, hvorfor vi i Pharmadanmark byder internationale kolleger velkommen. Vi bliver kun dygtigere af at se ud over egne landegrænser. Derfor bemærker Rikke Løvig Simonsen også, at aftalens fokus på udenlandsk arbejdskraft desværre begrænser sig til faglærte inden for EU. Blandt aftalens gode takter er ydermere et forbud mod, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af deres alder i forbindelse jobansøgning. Samtidig får ledige seniorer ekstra hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet: ”Seniorer har værdi for arbejdsmarkedet grundet blandt andet deres lange erfaring og specialisering på et område. Derfor er det også vigtigt at arbejde hen imod et mere fleksibelt arbejdsmarked, der tager højde for livets faser og således fastholder seniorerne. Alle har ret til livslang læring,” slutter Rikke Løvig Simonsen og understreger, at der skal mere til for at løse problemet med manglende arbejdskraft og fastholde danske life science' styrkeposition.  
Nyheder
07.10.2021
Børsen bringer et fælles indlæg af Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen og Mads Andersen, gruppeformand, 3F Industrigruppe. I disse dage har både fagforeninger, arbejdsgivere og politikere arbejdet for at lande en trepartsaftale om manglen på arbejdskraft. Som fagforeninger kan vi i 3F og Pharmadanmark selvfølgelig glæde os over, at vores medlemmer er eftertragtede. Men vi vil selvsagt gerne have, at jobbene også fremover findes i Danmark. Af den grund skal det tages meget alvorligt, når danske life science-virksomheder oplever, at manglen på arbejdskraft begrænser produktionen eller på anden måde forhindrer dem i at udnytte deres potentiale. I sidste ende kan det nemlig betyde, at arbejdspladser og vækst flyttes til udlandet. Det vil give færre penge til vores fælles velfærd. Life science-industrien er en afgørende bidragsyder til dansk vækst og velfærd. Tal fra Dansk Industri viser, at industrien eksporterede for mere end 150 mia. kr. i 2020. Samtidig beskæftiger branchen mere end 47.500 fuldtidsansatte. Opkvalificering Der er flere redskaber i værktøjskassen, som skal tages i brug for at skaffe arbejdskraft nok. Noget handler om, at virksomhederne godt kan blive endnu bedre til at afsøge de muligheder, der trods alt er på et presset arbejdsmarked. Her håber vi, at virksomhederne i life science kan blive klassens duks og gå forrest som det gode eksempel. Virksomhederne kan selvfølgelig passende starte med de ledige og dem uden lærepladser. I dag er der stadig 100.000 ledige og over 16.000 unge, der mangler en læreplads. De bør kunne bringes i spil i en industri, der mangler arbejdskraft. Men ét af de helt afgørende elementer er, at der skal fokus på opkvalificering af sektorens medarbejdere gennem (efter)uddannelse – det anerkender den nye life science-strategi heldigvis også vigtigheden af. Flere steder i life science-industrien er man god til at tage ansvar for at uddanne til fremtidens arbejdsmarked. Det skal virksomhederne blive ved med. Det er helt afgørende, at vi får alle virksomheder i branchen til at følge trop. Den kvalificerede arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger i dag, kunne de selv have været med til at uddanne i går. Vi bliver desværre ofte mødt af argumenter om, at når der er lavkonjunktur, har virksomhederne ikke råd til at sende medarbejdere på uddannelse. Når der er højkonjunktur, er der til gengæld ikke tid. Nu skal der tages ansvar I dag ser vi, at der i virkeligheden hverken er råd eller tid til at lade være. Det er på tide, at alle virksomheder tager et større ansvar for at få uddannet fremtidens arbejdskraft. Man er også nødt til at se på den ressource, som ligger i sektorens seniorer. Dem skal man blive bedre til at fastholde, eksempelvis ved at gøre brug af de seniorordninger, som der er åbnet mulighed for i overenskomster. Samtidig skal virksomhederne være kloge nok til ikke at sortere potentielle nye medarbejdere fra på grund af alder. Vi skal også have flere unge ind i life science-industrien. Det kan ske, ved at politikerne indfører obligatorisk erhvervspraktik og gennem studie- og fritidsjob. I juli i år trådte ’fejedrengsreglen’ i kraft. Det betyder, at unge, der er fyldt 13 år, må lave lettere arbejde i nærhed af en maskine, hvis maskinen er gjort ufarlig. Dermed kan virksomhederne nu igen ansætte unge i produktionen. Vi håber, at virksomhederne vil gøre brug af den nye regel. Både fordi det kan hjælpe på produktiviteten, men især fordi det forhåbentlig kan få flere unge til at tage en uddannelse i industrien. Det er der brug for. For de unge, som er i gang med en life science-uddannelse, skal der fokus på mulighederne for studiejob, fordi det bringer de unge på et ’fast track’ til job i industrien, hvor de som færdiguddannede hurtigt kan bidrage i virksomhederne. Livslang læring Vi ser ind i en fremtid, hvor man er nødt til at uddanne sig konstant gennem livet og blive ved med at udvikle sine kompetencer. Det gælder ikke mindst inden for en højteknologisk og kompleks industri som life science. Det har den enkelte medarbejder og virksomhed et ansvar for, men det ligger også en samfundsmæssig opgave i, at økonomien, mulighederne og strukturerne for at det kan lade sig gøre er til stede. Kompetenceudvikling og efteruddannelse er en del af løsningen på arbejdskraftmanglen, nu og i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at life science-industrien går forrest som det gode eksempel.
Nyheder
05.10.2021
I dag begynder et nyt Folketingsår, hvor regeringen vil præsentere en sundhedsaftale, ’Sundheden tættere på’. Det meddelte statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale og inviterede til dialog om kommende reformer. Som mange andre aktører på det sundhedspolitiske områder glæder Pharmadanmark sig over, at den længe ventede reform nærmer sig og ser frem til at tage del i dialogen om mere nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet.   ”For mange patienter såsom kronikere, ældre medicinske patienter og multisyge er medicin ofte en stor del af livet, som kræver ekspertviden at håndtere. Den viden har farmaceuter og bringer den i spil på tværs af specialer og sektorer for at sikre den bedste behandling til dem, det hele handler om, nemlig patienterne,” siger Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen.   Eksempelvis er det oplagt ifølge Rikke Løvig Simonsen, at farmaceuter bliver en del af nærhospitalerne, som statsministeren også nævnte i dagens tale.   ”Ved at øge medicinkompetencerne i sundhedsvæsenet og styrke medicinforståelsen hos borgerne, sikrer vi mere lighed i sundhed. Derfor tager vi imod invitationen om dialog og uddyber gerne, hvordan farmaceuter netop sikrer nærhed og sammenhæng i patienternes medicinske behandling,” tilføjer Pharmadanmarks formand.   Ligeledes ser frem Pharmadanmark frem til et folketingsår, som også byder på en 10-årsplan for psykiatrien.   Mette Frederiksen betonede i sin tale også, hvordan regeringen det kommende år vil fokusere på at dygtiggøre arbejdsstyrken og komme manglen på arbejdskraft til livs. Det glæder Pharmadanmark. For skal life science bevare sin styrkeposition er det afgørende at sikre efteruddannelse også til branchens højtuddannede medarbejdere. Ligesom den kliniske forskning skal have gode vilkår.
Nyheder
04.10.2021
Indsamlingen af lønoplysninger til Pharmadanmarks lønstatistik 2021 for privatansatte startede 1. oktober, hvor alle medlemmer af Privat-sektionen har fået en mail med et link til spørgeskemaet. Vi håber, du vil medvirke, så svarprocenten bliver høj – og lønstatistikken bliver troværdig og et stærkt redskab i dine kommende lønforhandlinger. Det tager fem minutter at udfylde skemaet.
Nyheder
30.09.2021
Privat- og Stat-sektionerne skal i kampvalg om pladserne i Pharmadanmarks hovedbestyrelse. Afstemningen sendes ud til de respektive sektioners medlemmer fredag 1. oktober. Og mandag den 4. oktober holdes der virtuel valgdebat med de opstillede kandidater kl. 19-20 for Privat-sektionen og kl. 20-20.30 for Stat-sektionen. Tilmeld dig valgdebatten for Privat. Tilmeld dig valgdebatten for Stat. I Privat-sektionen stiller følgende kandidater op til HB: - Bill Vestergaard - Dorte Clausen - Erik Carp - Sanne Tofte Colombo - Tanja Villumsen Læs om kandidaterne. Privat har fire ordinære pladser i HB. De fire kandidater med flest stemmer vælges ind som ordinære medlemmer. Derudover er der to suppleantposter. I Stat-sektionen stiller følgende kandidater op til HB: - Jacob Rørdam Holm-Jørgensen - Stine Hasling Mogensen Læs om kandidaterne. Stat har en ordinær plads i HB. Den kandidat med flest stemmer vælges ind som ordinært medlem. Den anden kandidat tilbydes en suppleantpost. For de resterende sektioner er følgende kandidater valgt til HB: Apotek: Janne Baaring Regioner og Kommuner: Peter Thøgersen, ordinært medlem samt Asal Basiri, suppleant Studerende: Kristoffer Fisker Tillykke med valget! Medlemmer af Privat- og og Stat-sektionerne modtager fredag 1. oktober afstemningslink fra SurveyXact. Valget afsluttes torsdag 14. oktober, og resultatet offentliggøres i Fredag Formiddag 15. oktober. Torsdag den 23. september var der frist for at indsende stillerliste, såfremt man var interesseret i at stille op til Hovedbestyrelsen (HB).
Nyheder
24.09.2021
I går, torsdag 23. september, var der frist for at indsende stillerliste, såfremt man var interesseret i at stille op til Hovedbestyrelsen (HB). Der sendes afstemning ud til kampvalg for flere af sektionerne. Afstemningen sendes ud til de respektive sektioners medlemmer fredag 1. oktober. Følgende sektioner skal i kampvalg: I Privat-sektionen stiller følgende kandidater op til HB: - Bill Vestergaard - Dorte Clausen - Erik Carp - Sanne Tofte Colombo - Tanja Villumsen Privat har fire ordinære pladser i HB. De fire kandidater med flest stemmer vælges ind som ordinære medlemmer. Derudover er der to suppleantposter. I Stat-sektionen stiller følgende kandidater op til HB: - Jacob Rørdam Holm-Jørgensen - Stine Hasling Mogensen Stat har en ordinær plads i HB. Den kandidat med flest stemmer vælges ind som ordinært medlem. Den anden kandidat tilbydes en suppleantpost. For de resterende sektioner er følgende kandidater valgt til HB: Apotek: Janne Baaring Regioner/Kommuner: Peter Thøgersen, ordinært medlem samt Asal Basiri, suppleant Studerende: Kristoffer Fisker Tillykke med valget! Medlemmer af Privat- og og Stat-sektionerne modtager fredag 1. oktober afstemningslink fra SurveyXact. Valget afsluttes torsdag 14. oktober, og resultatet offentliggøres i Fredag Formiddag 15. oktober. Vi arbejder på at sætte en virtuel valgdebat op.
Nyheder
23.09.2021
Nordisk Farmaceut Union (NFU) anbefaler i en fælles erklæring at arbejde for brug af Electronic Package Information (ePI) for lægemidler – og gerne at fungere som forsøgslande for implementeringen. “NFU mener, at en gradvis og kontrolleret overgang fra papir til information i elektronisk form (ePI) vil være en fordel for den generelle patientsikkerhed og medicinmangel – og vil potentielt kunne føre til mindre medicinspild.” Det skriver NFU, som består af Pharmadanmarks og foreningens faglige søsterorganisationer i Finland, Norge, Island og Sverige. ePI inkluderer lægemidlets indlægsseddel og produktresumé (SmPC). I dag er informationen om lægemidlerne normalt inkluderet i pakningerne i trykt form. International farmaceutdag Den 25. september er det World Pharmacists Day 2021, hvor der er fokus på faggruppens betydning og indsats for sikker og korrekt brug af lægemidler. Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark, ser også erklæringen fra NFU i det lys. "Erklæringen er et godt eksempel på, at farmaceuter og andre stærke fagligheder omkring lægemidlerne kan være med til at presse på for nødvendig nytænkning," siger hun og fortsætter: "Vi skal hele tiden huske, at det, vi som faggruppe gør, skal have lægemiddelbrugerne i centrum. Det har lægemiddelinformation i den nuværende form ikke længere for mange patienter og borgere, og derfor skal vi være med til at drive udviklingen fremad, blandt andet bruge de nye teknologiske muligheder for at informere bedre om lægemidlerne". Stop medicinspild Samtidig er der brug for konkrete løsninger på de betydelige mangler med medicinmangel – her vil ePI kunne være en del af løsningen, fordi man vil kunne undgå at store mængder medicin kasseres på grund af forældet medicininformation i pakningerne, altså undgå medicinspild, forklarer hun.  I erklæringen understreger NFU, at der vil være en række fordele ved ePI fremfor trykt information.  “ePI kan opdateres kontinuerligt og hurtigt I overensstemmelse med den seneste autoriserede information, som er til rådighed for det specifikke produkt. Det vil give både patienter/forbrugere og sundhedsprofessionelle troværdig og opdateret information om fordele og risici ved lægemidlet,” skriver de. ePI-information kan også gøres mere tilgængelig for mennesker med handicap. Borgere med synshandicap kan for eksempel få informationen præsenteret med større bogstaver, eller den kan indtales. Europæisk indsats NFU understeger, at transformationen fra papir til ePI er nødt til at ske gradvist: “Ikke alle ældre patienter er fortrolige med elektronisk pakkeinformation, og derfor skal det være et krav, at apoteker tilbyder at udlevere trykt information til disse patienter”. NFU anbefaler, at det lovgivningsmæssige arbejde i forhold til ePI fortsætter på EU-plan, og at de nordiske lande skal støtte op om dette arbejde. ”Europæiske lande har forskellige udgangspunkter for brug af ePI, men NFU mener, at de nordiske lande kan fungere som forsøgslande for ePI”.
Nyheder
17.09.2021
Bliv graduate og oversæt dine akademiske meoder til erhvervslivet. Som dimittend har du nu mulighed for at blive en del af et graduateprogram i op til fire måneder hos en lille eller mellemstor virksomhed. Programmet sikrer kompetenceudvikling og relevant erhvervserfaring. Målet er at øge din evne til at omsætte kompetencer til konkret opgaveløsning i en virksomhed, og hermed øge chancen for beskæftigelse - både generelt og i den konkrete virksomhed. Graduateprogrammet giver både økonomisk tilskud til små og mellemstore virksomheder og værktøjer til ansættelsen. Formålet med Akademikernes - som er hovedorganisation for akademiske fagforeninger - graduateprogram er at få dimittendernes højaktuelle kompetencer omsat til løsning af konkrete opgaver, der matcher virksomhedernes efterspørgsel. Læs mere og ansøg lige her: http://www.graduatesmv.dk
Nyheder
16.09.2021
Med bagagen fuld af oplæg, godt humør og kitler til de studerende, har Pharmadanmark været på Tour de Studiestart. Rundt på landets universiteter og Pharmadanmarks kerneuddannelser har Emil Knudsen, som tager sig af fagforeningens aktiviteter for studerende, mødt nye og eksisterende medlemmer. Og selvfølgelig Pharmadanmarks studenterambassadører, der gør et stort stykke arbejde (også) i forbindelse med studiestart. ”Stemningen blandt de nye studerende er enormt god. Det er dejligt at se så mange til vores oplæg og øvrige arrangementer. De studerende er engagerede og stiller relevante spørgsmål til, hvad man kan bruge en fagforening som Pharmadanmark til,” siger Emil Knudsen. Et godt studieliv Humanbiologi og medicinalkemi på Københavns Universitet, farmaci og biomedicin på Syddansk Universitet og medicin med industriel specialisering på Aalborg Universitet er blot nogle af de steder, Pharmadanmark har været med til at byde de nye studerende velkommen. ”Som fagforening arbejder vi for gode rammer og betingelser på studiet. Pharmadanmark - Studerende er med til at styrke de studerendes faglighed gennem faglige arrangementer som studieteknik og karriereaften. Når vores medlemmer er færdige på universitetet, er de klar til arbejdslivet,” oplyser han og føjer ’Styr på tiden’ til rækken af relevante arrangementer for studerende i efteråret. ´Karriereaften’ er lavet af Pharmadanmarks karrierevejledere og handler om vigtigheden af en god LinkedIn-profil og relevante studiejobs. Til nyuddannede tilbyder Pharmadanmark blandt andet et kursus i GMP og GCP, der åbner jobmuligheder. Fællesskab Ud over faglige oplæg har studiestarten budt på ’Leg i parken’, hyggelige konkurrencer om at vinde biografbilletter og powerbanks. Nogle uger efter studiestarten vender Pharmadanmark tilbage til universiteterne, hvor nye, potentielle og eksisterende medlemmer kan stille opfølgende spørgsmål. I den forbindelse vil studenterambassadørerne have en stand. Nærmere information følger. ”Studiestart er bare noget særligt. Netop fordi den er starten på en helt særlig tid i livet. Forventningens glæde og videbegæret er til at mærke ude på studierne. Personligt er studiestart højdepunktet på mit år i arbejdsøjemed,” siger Emil Knudsen og tilføjer: ”Stor tak til vores dygtige og flittige studenterambassadører for at bidrage til en god studiestart og velkommen til vores nye medlemmer!”. Den 23. september runder Pharmadanmarks studiestartstur af til fagforeningsdag på Københavns Universitet.  
Nyheder
07.09.2021
Det er meget uhensigtsmæssigt af regeringen at skære i dimittendsatsen. Et nyt stort reformudspil - 'Danmark kan mere 1' - vil således reducere nyuddannedes dagpenge fra nuværende 13.815 kroner til 9.500 kroner. Det skal ifølge regeringen få dimittender hurtigere på arbejdsmarkedet i en situation, hvor der er mangel på arbejdskraft. Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen advarer imod forslaget. "Dagpengesystemet er en grundpille i den danske flexicurity-model, som både giver et fleksibelt arbejdsmarked og en relativt høj social sikkerhed for ledige. Derfor er det bekymrende, at regeringen er ude på at stresse dimittender, som jo har et ønske om at komme ud på arbejdsmarkedet og bruge deres faglighed. Men som behøver konstruktive incitamenter i stedet for straf,"  siger hun.  Nej tak til pisk Skulle forslaget blive realiseret, frygter Rikke Løvig Simonsen ikke alene, at dimittender vil blive hårdt presset økonomisk. ”Nok så vigtigt risikerer man, at fødekæden af højtuddannede til erhvervslivet tager skade. Samfundet er langt bedre tjent med, at nyuddannede får et relevant job, der matcher deres kompetencer, frem for at de af økonomiske grunde tager et arbejde, som ikke er direkte i forlængelse af deres uddannelse,” siger hun. Rikke Løvig Simonsen minder om, at dimittendsatsen er, som den er, for at få de nyuddannede godt ud på arbejdsmarkedet.  ”Det er selvfølgelig bedst, at dimittendernes kompetencer hurtigt kommer i spil i virksomhederne. Men det kan godt tage lidt tid for en nyuddannet med specialiserede kompetencer at finde det rette job. De har allerede et stort incitament til at søge job, og de gør det. Det mener jeg bestemt ikke, at den nuværende dimittendsats står i vejen for”. Styrket karrierevejledning Af konstruktive incitamenter til at lette overgangen fra studie til job foreslår Rikke Løvig Simonsen at styrke karrierevejledningen på universiteterne, herunder en tidlig indsats allerede på bachelordelen eksempelvis. En indsats som kræver tilførsel af midler.   "I virkeligheden starter overgangen til arbejdsmarkedet på studiet, hvor man bør hjælpe de studerende til at tænke deres faglighed som kompetencer, der er anvendelige og givtige uden for studiet. Vel at mærke på en konstruktiv og ikke stressende måde. Af samme grund er det aldeles vigtigt, at virksomheder og andre organisationer tager det ansvar at tilbyde relevante studiejob," siger hun.  Ydermere efterspørger Rikke Løvig Simonsen en fleksibilitet, hvad angår tidspunktet for at dimittere. Som nyuddannet er det en hæmsko for at lande et job at blive færdiguddannet lige inden sommerferien, hvor det meste af jobmarkedet går i dvale.   FoU gøres permanent På positivsiden af reformudspillet er regeringens forslag om at gøre fradraget for forskning og udvikling, FoU, permanent.  "En stærk life science-branche er med til at skabe viden, vækst og velfærd, hvilket et permanent forsknings- og udviklingsfradrag vil understøtte. Det er en positiv del af reformudspillet, som vi bakker op om," siger Rikke Løvig Simonsen. For Pharmadanmarks dimittender gælder det, at de lægger ud med en ledighed på cirka 30 pct., men at langt de fleste inden for et halvt år kommer i job. Sammen med vores hovedorganisation Akademikerne har vi ydermere udarbejdet en række forslag til en god overgang fra studie til job.
Nyheder
02.09.2021
Finansminister Nicolai Wammen præsenterede forleden regeringens udspil til ny finanslov. I Pharmadanmark håber formand Rikke Løvig Simonsen, at den endelige finanslov ender med at have større ambitioner for forskning, uddannelse og sundhed. Regeringen lægger op til at fastholde investeringen i forskning på én procent af BNP. Pharmadanmark havde gerne set, at forskningsbevillingerne blev sat op til 1,5 procent af BNP. ”Realiteten er, at de danske forskningsinvesteringer har tabt terræn i forhold til de lande og forskningsregioner, vi konkurrerer med. Derfor ville en markant øget investering være et stærkt signal om, at Danmark vil forskningen og anerkender værdien af den. Pengene kunne dels fordeles til basismidler til universiteterne, dels til konkurrenceudsatte midler til for eksempel Danmarks Frie Forskningsfond og Innovationsfonden. Og til særlige investeringer inden for højt prioriterede politiske indsatsområder,” siger hun. Målsætningen for, hvor mange midler vi herhjemme afsætter til o­ffentlig forskning, har med skiftende regeringer i de sidste ti år ligget på en procent af BNP. Pharmadanmark påpeger også, at ambitioner om offentlig forskning i verdensklasse kræver fokus på universiteternes karriereveje og ansættelsesvilkår. De er i de senere år blevet markant ringere. Vækst kræver uddannelse Rikke Løvig Simonsen efterlyser også en finanslov, som investerer yderligere i uddannelse, herunder opkvalificering af arbejdsstyrken – også de højtuddannede. ”Ser vi specifikt på life science-området, er medarbejdere med de rette kompetencer en forudsætning for at fastholde og udvikle industrien. Der er nogle initiativer i den nye life science-strategi, men der er brug for gode rammer for uddannelse af højt kvalificeret arbejdskraft,” siger hun. Tilsvarende skal det sikres, at der uddannes kandidater nok til life science-virksomhederne, og at barren sættes højt for uddannelseskvaliteten. Her kan finansloven sætte en ambitiøs retning. Patienter fortjener medicinsikkerhed Efteråret betyder forhåbentlig også på en præsentation af den længe ventede sundhedsreform, som også hænger sammen med finansloven. På sundhedsområdet håber Rikke Løvig Simonsen på midler til initiativer rettet mod grupper, som i dag har problemer med deres medicin, og hvor for eksempel farmaceuter og andre life science-specialister kan støtte op om deres behandling. Desværre lades medicinbrugerne alt for ofte i stikken af systemet. Det resulterer i fejl- og overmedicineringer og i mange indlæggelser, ikke mindst i forbindelse med sektorovergange. ”Psykiatriske patienter er blandt de særligt hårdt ramte, men vi har gode eksempler på, at det gør en forskel for dem, at en farmaceut i samarbejde med patienten sikrer den rette medicinske behandling. Det ville jeg virkelig gerne se sig udmøntet i finansloven.” Rikke Løvig Simonsen håber også, at de sundhedsklynger, som regeringen præsenterede rammerne for før sommerferien, får midler, så de kan lave stærke tværfaglige løsninger. ”Farmaceuter er allerede i fuld gang på hospitalerne, hvor de med inddragelse af patienten samarbejder med læger og sygeplejersker om patientens medicin. Flere kommuner har også ansat farmaceuter til at øge sikkerhed og kvaliteten i deres borgeres lægemiddelbehandling. Det ville være oplagt at udvide farmaceuternes rolle til også at omfatte sundhedsklyngerne og på den måde styrke fagligheden omkring brugen af lægemidler”. Godt med midler til iværksætteri På plussiden i forslaget er et initiativ, der skal styrke dansk iværksætteri. Det drejer sig om etablering af en støtteordning for iværksættere i de tidligere faser. ”Der foregår rigtig meget god forskning blandt andet på universiteterne, som har potentialet til at blive til levedygtige virksomheder. Så det er meget positivt, hvis man kan støtte iværksætte i den svære opstartsfase, så vil flere måske have mod på at gøre forsøget – og på den måde jo også for eksempel skabe nye, bedre behandlinger til gavn for patienterne.”
Nyheder
01.09.2021
Den Danske Dyrlægeforening og Pharmadanmark flytter i dag ind i et nyt, moderne fælles sekretariat på 9. sal i Codanhus på Frederiksberg i København. ”Vores håb og forventning er, at Codanhus vil komme til at danne rammen om en masse medlemsaktiviteter, både faglige og sociale, for begge foreningers medlemmer. Nu får vi optimale muligheder for at dyrke det fællesskab, som er så vigtigt for os,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. Hanne Knude Palshof, formand for Den Danske Dyrlægeforening, supplerer: ”Vi glæder os meget til at byde medlemmerne indenfor, og jeg håber, de vil tage faciliteterne til sig og gøre god brug af dem. Begge foreninger har store ambitioner om nærhed og tilgængelighed for vores medlemmer – de ambitioner er faciliteterne i Codanhus et udtryk for.” I første omgang vil medlemmerne nok mest lægge mærke til samarbejdet ved, at de fremover skal møde foreningerne i nye lokaler centralt på Frederiksberg i København, som er let at komme til med offentlig transport. Der er også adgang til parkeringskælder. ”Men på sigt skal medlemmerne gerne kunne mærke, at foreningernes tilbud og arrangementer bliver endnu bedre og endnu mere relevante – sammen bliver Den Danske Dyrlægeforening og Pharmadanmark mere robuste og kan fokusere deres ressourcer bedre til gavn for medlemmerne,” siger Hanne Knude Palshof. Rikke Løvig Simonsen lægger vægt på, at samarbejdet vil styrke begge foreninger. Sammen står de stærkere rustet i ​en tid, hvor der er rift om både medlemmer og den politiske dagsorden inden for life science. ”Medlemmerne i de to foreninger har det til fælles, at de er kendetegnet ved dyb faglighed. Hver på deres egen måde arbejder de for sundhed og for bedre behandlinger – hvad enten mennesker eller dyr er i fokus. Nu får de så adgang til et nyt fælles sekretariatet, som skal rådgive og servicere dem med udgangspunkt i de kompetencer, de to foreninger repræsenterer.” De nye lokaler er allerede booket til flere arrangementer, herunder Pharmadanmarks repræsentantskabsmøde.
Nyheder
19.08.2021
Sekretariatet flytter til nye lokaler i Codanhus, København, og hovedtelefonen er midlertidigt lukket frem til 1. september. Du er velkommen til at sende os en mail til pd@pharmadanmark.dk, og vi vil kontakte dig. Har du spørgsmål til løn og ansættelse, kan du ringe direkte til juridisk afdeling på telefon 3946 3605. Du kan kontakte øvrige medarbejdere direkte - telefonnumre er her på hjemmesiden i øverste venstre hjørne. The secretariate moves to a new location - Codanhus in Copenhagen - and our main phone will be closed until September 1st. You are welcome to send us an email to pd@pharmadanmark.dk and we will get back to you. If you have questions regarding salaries and working conditions please contact the legal team on telephone 39463605. You can contact other staff directly, telephone numbers are here on our website.   
Nyheder
16.08.2021
Hos biotekselskabet Genmab afviser man ikke at stille krav til sine ansatte om vaccination, hvis de vil have deres gang i virksomheden, der på hovedkontoret i Danmark har flere end 600 medarbejdere. Men det er ikke en god ide, mener Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen og andre fagforeninger i Medwatch: "Min første tanke, da jeg læste om Genmabs overvejelser om mulig tvangsvaccinering, var, at det er meget udansk," siger Rikke Løvig Simonsen i artiklen. "Det må være op til det enkelte individ, om man vil vaccineres eller ej. Det er den måde, vi gør det i Danmark. Tvang er ikke en løsning og ikke noget, vi har behov for - hverken som virksomheder, som fagforening eller som samfund," tilføjer hun. Således vil Genmab blive mødt af kampberedte fagforeninger, i fald den nuværende diskussion skulle føre til et egentlig vaccinekrav. "Vi vil gå i dialog med Genmab-ledelsen, selvfølgelig vil vi det. Lovligheden ville være det første, vi ville forholde os til. Den anden ting ville være, at vi ville indgå i en dialog, for man bør som udgangspunkt altid gå ad frivillighedens vej," siger Rikke Løvig Simonsen.
Nyheder
12.08.2021
Som fagforening går vi ind for et mangfoldigt og inkluderende arbejdsmarked med plads til alle mennesker. Derfor støtter vi Copenhagen 2021  - i år er Copenhagen Pride vært for selveste WorldPride  - som begynder i dag og varer indtil 20. august. ”Som fagforening arbejder vi for ligestilling, og det gælder også LGBTI+ personers. En mangfoldig og inkluderende arbejdspolitik er afgørende for et godt arbejdsmiljø, der videre er afgørende for det gode arbejdsliv. Derfor bakker vi op om Copenhagen 2021,” siger Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen og tilføjer: ”Faglig dygtighed har ikke én kønsidentitet eller én seksuel orientering. Inklusion bringer hele talentmassen i spil, ligesom diversitet giver flere perspektiver på faglige spørgsmål. Det gavner ikke bare den enkelte medarbejder men arbejdspladsen som helhed,” tilføjer hun. Vi deltager også i årets pride parade den 21. august, der grundet corona er ændret til et mindre antal marcher med begrænsede deltagere, sammen med vores hovedorganisation Akademikerne. Her spadserer vi gennem byen for ikke bare et mangfoldigt og inkluderende arbejdsmarked, men et samfund med plads til alle uanset kønsidentitet og seksuel orientering. Udover at Copenhagen Pride er vært for WorldPride, er Pan Idræt vært for EuroGames i år.
Nyheder
09.07.2021
Pharmadanmark indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 6. november 2021 i foreningens nye domicil Codanhus. Det vil være muligt at deltage virtuelt og alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Vi tager naturligvis forbehold for gældende COVID-restriktioner.  Forslag Forslag fra foreningens medlemmer – herunder de enkelte repræsentanter - som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal ifølge vedtægterne være sekretariatet i hænde senest 15. september.  Dagsorden 1.    Valg af dirigent(er) 2.    Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet 3.    Bestyrelsens beretning 4.    Forelæggelse af regnskab 5.    Behandlinger af indstillinger og forslag 6.    Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter for det følgende kalenderår 7.    Valg af formand 8.    Valg af to parlamentariske revisorer og en suppleant herfor 9.    Øvrige valg 10.    Fastsættelse af det samlede antal sektionsrepræsentanter til repræsentantskabet for den følgende repræsentantskabsperiode 11.    Fastsættelse af tid og sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde 12.    Eventuelt Valg til hovedbestyrelsen I henhold til foreningens vedtægter skal nye hovedbestyrelsesmedlemmer være valgt inden 15. oktober. For opstilling til hovedbestyrelsen gælder, at navnene på medlemmer, som ønskes opstillet, skal indgives skriftligt til sekretariatet af mindst seks stillere fra kandidatens egen sektion. Stillerlisterne skal være sekretariatet i hænde senest 15. september.  Der er 5 poster på valg i 2021 fra henholdsvis Regioner/Kommuner (tidl. Hospital), Privat, Stat og Apotek.  Du finder stillerlisten her.  Tilmelding Du kan tilmelde dig repræsentantskabsmødet her.   
Nyheder
29.06.2021
Det blev et overbevisende ja, da Pharmadanmarks medlemmer stemte om den nye overenskomst på Pharmakon –  Danmarks Apotekerforenings konference- og uddannelsescenter i Hillerød. 76 procent af medlemmerne deltog i afstemningen, og 100 procent af disse stemte ja til forhandlingsresultatet. Pharmadanmark forhandler overenskomster med nogle få private virksomheder, herunder altså Pharmakon. Her har fagforeningens jurister forhandlet direkte med virksomheden i tæt samarbejde med tillidsrepræsentanterne.
Nyheder
18.06.2021
Den nye afstemning om en række vigtige vedtægtsændringer sluttede i nat og gav et meget klart flertal for forslagene. I alt stemte 1.867 medlemmer, og der var mindst 74 pct. for alle forslag. Dermed er der det krævede 2/3 flertal. ”Det er forslag, som både vil gøre os mere smidige og solide som organisation, og dermed også hjælpe til at opfylde vores vision om Pharmadanmark som den samlende fagforening for life science-specialister i Danmark. Det er jeg glad for, at et så stort flertal af medlemmerne bakker op om. Med vedtægtsændringerne, den nye politiske strategi og medlemsstrategien har vi trukket nogle klare linjer op for, hvad Pharmadanmark skal være for medlemmerne, og hvordan vi vil nå målene,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. Blandt de vedtagne ændringer er, at Repræsentantskabsmøder (RP) afholdes hvert andet år – til gengæld vil der blive afholdt en faglig konference for alle medlemmer. "Jeg håber, at alle har lyst til at byde ind med ideer til, hvordan denne konference skal arrangeres," siger Rikke Løvig Simonsen. Formandsperioden udvides nu også, så formanden kan fungere i alt i otte år. Og vi kan sige velkommen til de to nye sektioner Stat og Regioner/Kommuner. Derudover bliver 1. suppleanter fremadrettet en fast del af Hovedbestyrelsen (HB). ”Der er så at sige kommet orden i penalhuset, og vi har skabt nogle bedre rammer for at trække på hinandens forskellige kompetencer og erfaringer. Sammen er vi klogere,” slutter Pharmadanmarks formand. Pharmadanmarks vedtægter rettes nu til med de nye ændringer og vil snart kunne læses på hjemmesiden.
Nyheder
11.06.2021
Torsdag og fredag afholder Kommunernes Landsforening (KL) Social- og Sundhedspolitisk Forum, og Pharmadanmark er med. Blandt emnerne er behandling til kronikere og ældre. For begges vedkommende, og særligt for kronikere, kan medicin være en fast følgesvend, hvilket kræver opmærksomhed. Farmaceuter er eksperter i lægemidler og kan være med til at garantere den bedste og mest sikre medicinske behandling til borgere med kronisk sygdom og ældre med multisygdom – eksempelvis i såkaldte sundhedsklynger, som regeringen, Danske Regioner og KL netop er blevet enige om at etablere for at styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet. Ydermere skal sundhedsklynger, der er del af en kommende sundhedsaftale, skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb. 
Nyheder
09.06.2021
I dag er international Hvad er vigtigt for dig?-dag, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed er med til at markere i Danmark sammen med over 48 andre lande. Mærkedagen sætter fokus på at møde borgeren og patienten som et helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat. Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen sidder i Patientsikkerhedsrådet, som er del af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. "Som medarbejdere i sundhedsvæsenet og life science-specialister er det så vigtigt, at vi går til patienten som et helt menneske og anerkender, at meget andet end sygdommen definerer. Vi skal væk fra kun at behandle sygdommen og til at hjælpe mennesket, hvilket den medicinske behandling skal afspejle," siger Rikke Løvig Simonsen og tilføjer: "Vi er alle forskellige, hvilket sundhedsvæsenet skal huske og rumme. Dét er også med til at skabe mere lighed i sundhed". I tråd hermed fremhæver hun personlig medicin, der i højere grad er målrettet patienten - mennesket - og som vil få en mere og mere fremtrædende rolle i fremtidens sundhedsvæsen.
Nyheder
07.06.2021
Det blev et meget overbevisende ja, da Pharmadanmarks medlemmer på Færøerne stemte om overenskomsten, som dækker både de offentligt ansatte farmaceuter og apoteksfarmaceuterne. 100 procent af de i alt 87 procent, som deltog i afstemningen, stemte således ja. På grund af COVID-19 har Pharmadanmark ikke kunnet afholde egentlige fysiske overenskomstforhandlinger på Færøerne, og parterne har siden foråret 2020 ventet på muligheden for mødes i en forhandling. Det har dog ikke har vist sig muligt. De aftalte lønforbedringer er: ·         1. oktober 2019 2,56 procent ·         1. januar 2021 2,05 procent ·         1. oktober 2022 1,25 procent Overenskomsten fornys for en treårig periode fra 1. oktober 2019 til 1. oktober 2022.
Nyheder
26.05.2021
Altinget bringer et modsvar fra Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen på et debatindlæg fra Apotekerforeningen, Farmakonomforeningen og Landdistrikternes Fællesråd, som i sidste uge foreslog, at farmakonomer kan foretage medicinsamtaler. Rikke Løvig Simonsen skriver: "Medicinsamtaler er til for patienten. De er vigtige sundhedsydelser, der skal sikre, at kronikere bliver mere fortrolige med deres medicin. Således er det et problem, at cirka 50 procent af mennesker med kroniske sygdomme ikke tager deres medicin rigtigt. Og derfor kan vi kun være enige med Apotekerforeningen, Farmakonomforeningen og Landdistrikternes Fællesråd i, at det er vigtigt, at flere patienter får en medicinsamtale. Uanset hvor i landet de bor. Men løsningen er ikke at give farmakonomer lov til at udføre medicinsamtaler. Medicinsamtaler kræver en dyb faglighed, der ikke bare kommer med en certificering, som Apotekerforeningen, Farmakonomforeningen og Landdistrikternes Fællesråd ellers foreslår i et debatindlæg i Altinget den 18. maj. Kvalitet i højsæde Politikerne har bedt farmaceuter løse opgaven med medicinsamtaler, fordi det er faggruppen med den højeste faglighed inden for sikker og korrekt brug af medicin. Apotekerne, farmakonomerne og landdistrikterne argumenterer for, at det vil skabe mere lige og let adgang til sundhed, hvis farmakonomer får mulighed for at udføre medicinsamtaler. Men lighed i sundhed handler om mere end let adgang til sundhedsydelser. Det handler om kvaliteten af ydelserne, som skal være høj, hvad end du er kroniker i en sønderjysk landsby eller København. Virtuelle samtaler Til daglig arbejder farmaceuter tæt sammen med farmakonomer på landets apoteker. Her har farmakonomerne en stor værdi i relation til medicinsamtalerne, da de visiterer patienter til medicin – foruden compliancesamtaler. Når apoteker lykkes godt med at gennemføre medicinsamtaler, skyldes det netop en fælles indsats, hvor alle faggruppers kompetencer kommer i spil for at give patienten den bedste vejledning.   Desuden er det ikke længe siden, at Apotekerforeningen i september 2019 glædede sig over, hvordan den samlede apotekssektor var 101 procent i mål med medicinsamtalerne. Trods den samlede succes dækker tallene over forskelle mellem apotekerne, og under coronanedlukningen fik halvt så mange patienter en medicinsamtale som før corona.  Men hvad nu, hvis apotekerne havde tilbudt virtuelle medicinsamtaler med farmaceuter? Under covid-19 har danskerne taget nye digitale sundhedsværktøjer såsom Min Læge til sig, og coronasituationen har sat fart på det digitale sundhedsvæsen. Med digitale medicinsamtaler kommer farmaceuten helt hjem til patienten, som kan blive vejledt om sin medicin i rolige hjemlige omgivelser i det nære sundhedsvæsen. Uddannelse en del af løsning Skal farmakonomer i betragtning til at udføre medicinsamtaler, bør man rette blikket mod deres uddannelse. Som farmakonomuddannelsen er nu, giver den ikke farmakonomer den fornødne faglighed til at varetage opgaven – uanset om de fik en yderligere certificering. Vi har tidligere påpeget og bakket op om, at farmakonomer får en professionsbachelor og dermed øget deres faglighed. Uanset om medicinsamtalerne er virtuelle eller fysiske, er deres udbredelse betinget af en ledelse, som reelt prioriterer indsatsen. Medicinsamtaler kræver tid, rum og ressourcer. Medarbejderne skal gives reel mulighed for at løfte opgaven. Farmaceuterne vil rigtig gerne bruge deres faglighed i samtalerne, men erfaringerne viser, at det er nødvendigt med ledelsesmæssigt fokus på de enkelte apoteker for at lave samtalerne. Det har Apotekerforeningen også fremhævet ved flere lejligheder. I tråd med mere uddannelse til farmakonomerne er det ydermere nærliggende og hensigtsmæssigt også at autorisere både farmakonomer og farmaceuter. Med en autorisation kan farmaceuter og farmakonomer i højere grad bidrage med at øge medicinsikkerheden for patienterne. Ikke kun via medicin- og compliancesamtaler, men mange andre steder i sundhedsvæsenet. Ved sektorovergange, på hospitaler, i kommuner og i psykiatrien.
Nyheder
21.05.2021
Regeringen og et bredt flertal i Folketingets er blevet enige om en ny strategi for life science, der skal løfte den danske life science-industri til gavn for både patienter, velfærd og økonomi. Pharmadanmark er i regeringens genstartsteam for life science og i møder med erhvervsminister Simon Kollerup (S) kommet med input til strategien, og formand Rikke Løvig Simonsen er tilfreds med den brede politiske opbakning til sektorens fortsatte positive udvikling. Særligt glæder hun sig over, hvordan strategien har øje for vigtigheden af højt specialiserede medarbejdere og strategiens prioritering af kompetenceudvikling: ”Jeg hæfter mig især ved det fokus, strategien har på højtuddannet arbejdskraft, der har været et af vores væsentligste indspark til strategiarbejdet. Som formand for en stor del af branchens nøglemedarbejdere er jeg glad for, at de har taget det signal med ind i strategien og iværksætter konkrete initiativer for efteruddannelse og kompetenceudvikling,” siger hun og henviser til et af syv hovedområder i aftalen, nemlig ’Højt kvalificeret arbejdskraft’. ”En forudsætning for at styrke dansk life science og fastholde Danmark i den absolutte elite er en højt kvalificeret arbejdskraft. Samtidig efterspørger virksomhederne innovative og specialiserede medarbejdere, der kan bidrage med ny viden, medvirke til at fremme vores sundhed og styrke life science-industrien,” beskriver den nye life science-strategi. Aftalepartierne vil ydermere nedsætte en arbejdsgruppe, der skal analysere behovet for kompetenceudvikling inden for life science-industrien. Her vil Pharmadanmark slå et slag for en efteruddannelsesfond for SMV’er. Den nye life science-strategi vil også etablere et såkaldt Life Science Råd, som skal styrke dialogen mellem det offentlige og private og drøfte branchens nationale prioriteter og rammevilkår. ”Pharmadanmark er glad for at have været så tæt inddraget i arbejdet med den nye strategi, og som fagforening for højt specialiserede life science-medarbejdere ser vi frem til at bidrage fremadrettet med at styrke dansk life science i samarbejde med andre interessenter,” siger Rikke Løvig Simonsen og kvitterer samtidig for strategiens gode takter angående en styrkelse af Lægemiddelstyrelsen. Her er det vigtigt, at der følger ressourcer med til en mere effektiv myndighedsbetjening, som Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen også skrev i Altinget onsdag. Bag aftale står regeringen, Venstre, Radikale, Enhedslisten, SF, Konservative og Alternativet. Da regeringen fremlagde sin life science-strategi i april, interviewede vi erhvervsminister Simon Kollerup (S), der fremhævede life science-specialisters afgørende rolle for Danmarks styrkeposition inden for life science.  
Nyheder
20.05.2021
Der er mange gode takter i regeringens life science-strategi, men Lægemiddelstyrelsens rolle i tiltrækning af kliniske forsøg bør få endnu mere opmærksomhed - effektiv myndighedsbetjening kræver tilstrækkelige ressourcer. Det skriver Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen i Altinget: "Klinisk forskning har fået god opmærksomhed i strategien. Heldigvis, for klinisk forskning har stor værdi for Danmark og vores sundhedsvæsen. Den giver lægerne adgang til faglig udvikling og patienterne adgang til ny og innovativ behandling. Samtidig kan klinisk forskning også skabe job. Lægemiddelstyrelsens rolle i tiltrækning af kliniske forsøg bør dog få endnu mere opmærksomhed, end der i første omgang kan læses ud af strategien. Styrelsens vigtige rolle inden for klinisk forskning er netop blevet tydeligt understreget under covid-19-pandemien. Her har Danmark været med helt i front i udførelsen af kliniske studier for behandling af covid-19-patienter, og det skyldes ikke mindst, at der fra dansk side har været hurtig sagsbehandlingstid for godkendelse af forsøg, ligesom der også har været et konstruktivt og flydende samarbejde mellem myndigheder, forskere og virksomheder. Det skal vi lære af og tage med os fremad." Regeringen fremlagde sin strategi i april. Siden har den været til forhandling blandt Folketingets partiet - resultatet forventes foffentliggjort i dag. Som input til strategien har Pharmadanmark foreslået en efteruddannelsesfond til SMV'er.
Nyheder
17.05.2021
89 procent af Pharmadanmarks medlemmer på privatapotek har i urafstemningen, som sluttede kl. 12 i dag, stemt ja til sidste måneds overenskomstresultat. 56 procent af apoteksfarmaceuterne deltog i afstemningen. ”Jeg er glad for, at så mange medlemmer kan se sig selv i resultatet, og at de deler vores vurdering af, at det er et overenskomstresultat med nogle gode forbedringer – herunder en fornuftig forbedring af lønnen. Jeg er også glad for, at så mange har givet deres mening til kende og dermed givet urafstemningen validitet, ” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. Overenskomsten indeholder en reallønsforbedring, og for eksempel sorgorlov på linje med de offentligt ansatte samt løn under kursus på fridage, hvilket har fyldt meget for de enkelte medlemmer. ”Vores ambitioner for forhandlingerne med Apotekerforeningen var at opnå reelle forbedringer af ansættelsesforholdene, og jeg mener, at overenskomsten – som medlemmerne nu har stemt ja til – er en god ramme for apoteksfarmaceuternes arbejde og faglige udvikling frem imod 2024,” slutter Rikke Løvig Simonsen.  
Nyheder
10.05.2021
Lørdag den 8. maj holdt Pharmadanmark ekstraordinært repræsentantskabsmøde (RP). Her vedtog repræsentantskabet en ny politisk strategi for Pharmadanmark 2021-2023 – en strategi som er bygget op omkring medlemmernes mærkesager. Forud for vedtagelsen blev den diskuteret i mindre grupper, ligesom der var en god debat i salen. De tre pejlemærker i strategien er: 1. En højt kvalificeret arbejdsstyrke 2. Et bæredygtigt arbejdsliv 3. En troværdig og effektiv patientbehandling Det første skal ske gennem attraktive forskningsmiljøer. Derfor arbejder vi for gode vilkår for den frie forskning. Og for rig adgang til efteruddannelse. Dansk life science afhænger af dygtige medarbejdere. Et bæredygtigt arbejdsliv handler om at sikre ordentlige forhold, når den digitale udvikling skaber nye ansættelsesformer og helt nye måder at arbejde på. Troværdig og effektiv patientbehandling indebærer, at Pharmadanmarks medlemmer skal have de rette betingelser for at sikre patienterne den bedste mediciske behandling. Derfor arbejder vi for øget klinisk forskning og autorisation til alle farmaceuter. Læs mere om strategien under 'Politik'.