Nyheder
23.09.2021
Nordisk Farmaceut Union (NFU) anbefaler i en fælles erklæring at arbejde for brug af Electronic Package Information (ePI) for lægemidler – og gerne at fungere som forsøgslande for implementeringen. “NFU mener, at en gradvis og kontrolleret overgang fra papir til information i elektronisk form (ePI) vil være en fordel for den generelle patientsikkerhed og medicinmangel – og vil potentielt kunne føre til mindre medicinspild.” Det skriver NFU, som består af Pharmadanmarks og foreningens faglige søsterorganisationer i Finland, Norge, Island og Sverige. ePI inkluderer lægemidlets indlægsseddel og produktresumé (SmPC). I dag er informationen om lægemidlerne normalt inkluderet i pakningerne i trykt form. International farmaceutdag I morgen er det World Pharmacists Day 2021, hvor der er fokus på faggruppens betydning og indsats for sikker og korrekt brug af lægemidler. Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark, ser også erklæringen fra NFU i det lys. "Erklæringen er et godt eksempel på, at farmaceuter og andre stærke fagligheder omkring lægemidlerne kan være med til at presse på for nødvendig nytænkning," siger hun og fortsætter: "Vi skal hele tiden huske, at det, vi som faggruppe gør, skal have lægemiddelbrugerne i centrum. Det har lægemiddelinformation i den nuværende form ikke længere for mange patienter og borgere, og derfor skal vi være med til at drive udviklingen fremad, blandt andet bruge de nye teknologiske muligheder for at informere bedre om lægemidlerne". Stop medicinspild Samtidig er der brug for konkrete løsninger på de betydelige mangler med medicinmangel – her vil ePI kunne være en del af løsningen, fordi man vil kunne undgå at store mængder medicin kasseres på grund af forældet medicininformation i pakningerne, altså undgå medicinspild, forklarer hun.  I erklæringen understreger NFU, at der vil være en række fordele ved ePI fremfor trykt information.  “ePI kan opdateres kontinuerligt og hurtigt I overensstemmelse med den seneste autoriserede information, som er til rådighed for det specifikke produkt. Det vil give både patienter/forbrugere og sundhedsprofessionelle troværdig og opdateret information om fordele og risici ved lægemidlet,” skriver de. ePI-information kan også gøres mere tilgængelig for mennesker med handicap. Borgere med synshandicap kan for eksempel få informationen præsenteret med større bogstaver, eller den kan indtales. Europæisk indsats NFU understeger, at transformationen fra papir til ePI er nødt til at ske gradvist: “Ikke alle ældre patienter er fortrolige med elektronisk pakkeinformation, og derfor skal det være et krav, at apoteker tilbyder at udlevere trykt information til disse patienter”. NFU anbefaler, at det lovgivningsmæssige arbejde i forhold til ePI fortsætter på EU-plan, og at de nordiske lande skal støtte op om dette arbejde. ”Europæiske lande har forskellige udgangspunkter for brug af ePI, men NFU mener, at de nordiske lande kan fungere som forsøgslande for ePI”.
Nyheder
17.09.2021
Bliv graduate og oversæt dine akademiske meoder til erhvervslivet. Som dimittend har du nu mulighed for at blive en del af et graduateprogram i op til fire måneder hos en lille eller mellemstor virksomhed. Programmet sikrer kompetenceudvikling og relevant erhvervserfaring. Målet er at øge din evne til at omsætte kompetencer til konkret opgaveløsning i en virksomhed, og hermed øge chancen for beskæftigelse - både generelt og i den konkrete virksomhed. Graduateprogrammet giver både økonomisk tilskud til små og mellemstore virksomheder og værktøjer til ansættelsen. Formålet med Akademikernes - som er hovedorganisation for akademiske fagforeninger - graduateprogram er at få dimittendernes højaktuelle kompetencer omsat til løsning af konkrete opgaver, der matcher virksomhedernes efterspørgsel. Læs mere og ansøg lige her: http://www.graduatesmv.dk
Nyheder
16.09.2021
Med bagagen fuld af oplæg, godt humør og kitler til de studerende, har Pharmadanmark været på Tour de Studiestart. Rundt på landets universiteter og Pharmadanmarks kerneuddannelser har Emil Knudsen, som tager sig af fagforeningens aktiviteter for studerende, mødt nye og eksisterende medlemmer. Og selvfølgelig Pharmadanmarks studenterambassadører, der gør et stort stykke arbejde (også) i forbindelse med studiestart. ”Stemningen blandt de nye studerende er enormt god. Det er dejligt at se så mange til vores oplæg og øvrige arrangementer. De studerende er engagerede og stiller relevante spørgsmål til, hvad man kan bruge en fagforening som Pharmadanmark til,” siger Emil Knudsen. Et godt studieliv Humanbiologi og medicinalkemi på Københavns Universitet, farmaci og biomedicin på Syddansk Universitet og medicin med industriel specialisering på Aalborg Universitet er blot nogle af de steder, Pharmadanmark har været med til at byde de nye studerende velkommen. ”Som fagforening arbejder vi for gode rammer og betingelser på studiet. Pharmadanmark - Studerende er med til at styrke de studerendes faglighed gennem faglige arrangementer som studieteknik og karriereaften. Når vores medlemmer er færdige på universitetet, er de klar til arbejdslivet,” oplyser han og føjer ’Styr på tiden’ til rækken af relevante arrangementer for studerende i efteråret. ´Karriereaften’ er lavet af Pharmadanmarks karrierevejledere og handler om vigtigheden af en god LinkedIn-profil og relevante studiejobs. Til nyuddannede tilbyder Pharmadanmark blandt andet et kursus i GMP og GCP, der åbner jobmuligheder. Fællesskab Ud over faglige oplæg har studiestarten budt på ’Leg i parken’, hyggelige konkurrencer om at vinde biografbilletter og powerbanks. Nogle uger efter studiestarten vender Pharmadanmark tilbage til universiteterne, hvor nye, potentielle og eksisterende medlemmer kan stille opfølgende spørgsmål. I den forbindelse vil studenterambassadørerne have en stand. Nærmere information følger. ”Studiestart er bare noget særligt. Netop fordi den er starten på en helt særlig tid i livet. Forventningens glæde og videbegæret er til at mærke ude på studierne. Personligt er studiestart højdepunktet på mit år i arbejdsøjemed,” siger Emil Knudsen og tilføjer: ”Stor tak til vores dygtige og flittige studenterambassadører for at bidrage til en god studiestart og velkommen til vores nye medlemmer!”. Den 23. september runder Pharmadanmarks studiestartstur af til fagforeningsdag på Københavns Universitet.  
Nyheder
07.09.2021
Det er meget uhensigtsmæssigt af regeringen at skære i dimittendsatsen. Et nyt stort reformudspil - 'Danmark kan mere 1' - vil således reducere nyuddannedes dagpenge fra nuværende 13.815 kroner til 9.500 kroner. Det skal ifølge regeringen få dimittender hurtigere på arbejdsmarkedet i en situation, hvor der er mangel på arbejdskraft. Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen advarer imod forslaget. "Dagpengesystemet er en grundpille i den danske flexicurity-model, som både giver et fleksibelt arbejdsmarked og en relativt høj social sikkerhed for ledige. Derfor er det bekymrende, at regeringen er ude på at stresse dimittender, som jo har et ønske om at komme ud på arbejdsmarkedet og bruge deres faglighed. Men som behøver konstruktive incitamenter i stedet for straf,"  siger hun.  Nej tak til pisk Skulle forslaget blive realiseret, frygter Rikke Løvig Simonsen ikke alene, at dimittender vil blive hårdt presset økonomisk. ”Nok så vigtigt risikerer man, at fødekæden af højtuddannede til erhvervslivet tager skade. Samfundet er langt bedre tjent med, at nyuddannede får et relevant job, der matcher deres kompetencer, frem for at de af økonomiske grunde tager et arbejde, som ikke er direkte i forlængelse af deres uddannelse,” siger hun. Rikke Løvig Simonsen minder om, at dimittendsatsen er, som den er, for at få de nyuddannede godt ud på arbejdsmarkedet.  ”Det er selvfølgelig bedst, at dimittendernes kompetencer hurtigt kommer i spil i virksomhederne. Men det kan godt tage lidt tid for en nyuddannet med specialiserede kompetencer at finde det rette job. De har allerede et stort incitament til at søge job, og de gør det. Det mener jeg bestemt ikke, at den nuværende dimittendsats står i vejen for”. Styrket karrierevejledning Af konstruktive incitamenter til at lette overgangen fra studie til job foreslår Rikke Løvig Simonsen at styrke karrierevejledningen på universiteterne, herunder en tidlig indsats allerede på bachelordelen eksempelvis. En indsats som kræver tilførsel af midler.   "I virkeligheden starter overgangen til arbejdsmarkedet på studiet, hvor man bør hjælpe de studerende til at tænke deres faglighed som kompetencer, der er anvendelige og givtige uden for studiet. Vel at mærke på en konstruktiv og ikke stressende måde. Af samme grund er det aldeles vigtigt, at virksomheder og andre organisationer tager det ansvar at tilbyde relevante studiejob," siger hun.  Ydermere efterspørger Rikke Løvig Simonsen en fleksibilitet, hvad angår tidspunktet for at dimittere. Som nyuddannet er det en hæmsko for at lande et job at blive færdiguddannet lige inden sommerferien, hvor det meste af jobmarkedet går i dvale.   FoU gøres permanent På positivsiden af reformudspillet er regeringens forslag om at gøre fradraget for forskning og udvikling, FoU, permanent.  "En stærk life science-branche er med til at skabe viden, vækst og velfærd, hvilket et permanent forsknings- og udviklingsfradrag vil understøtte. Det er en positiv del af reformudspillet, som vi bakker op om," siger Rikke Løvig Simonsen. For Pharmadanmarks dimittender gælder det, at de lægger ud med en ledighed på cirka 30 pct., men at langt de fleste inden for et halvt år kommer i job. Sammen med vores hovedorganisation Akademikerne har vi ydermere udarbejdet en række forslag til en god overgang fra studie til job.
Nyheder
02.09.2021
Finansminister Nicolai Wammen præsenterede forleden regeringens udspil til ny finanslov. I Pharmadanmark håber formand Rikke Løvig Simonsen, at den endelige finanslov ender med at have større ambitioner for forskning, uddannelse og sundhed. Regeringen lægger op til at fastholde investeringen i forskning på én procent af BNP. Pharmadanmark havde gerne set, at forskningsbevillingerne blev sat op til 1,5 procent af BNP. ”Realiteten er, at de danske forskningsinvesteringer har tabt terræn i forhold til de lande og forskningsregioner, vi konkurrerer med. Derfor ville en markant øget investering være et stærkt signal om, at Danmark vil forskningen og anerkender værdien af den. Pengene kunne dels fordeles til basismidler til universiteterne, dels til konkurrenceudsatte midler til for eksempel Danmarks Frie Forskningsfond og Innovationsfonden. Og til særlige investeringer inden for højt prioriterede politiske indsatsområder,” siger hun. Målsætningen for, hvor mange midler vi herhjemme afsætter til o­ffentlig forskning, har med skiftende regeringer i de sidste ti år ligget på en procent af BNP. Pharmadanmark påpeger også, at ambitioner om offentlig forskning i verdensklasse kræver fokus på universiteternes karriereveje og ansættelsesvilkår. De er i de senere år blevet markant ringere. Vækst kræver uddannelse Rikke Løvig Simonsen efterlyser også en finanslov, som investerer yderligere i uddannelse, herunder opkvalificering af arbejdsstyrken – også de højtuddannede. ”Ser vi specifikt på life science-området, er medarbejdere med de rette kompetencer en forudsætning for at fastholde og udvikle industrien. Der er nogle initiativer i den nye life science-strategi, men der er brug for gode rammer for uddannelse af højt kvalificeret arbejdskraft,” siger hun. Tilsvarende skal det sikres, at der uddannes kandidater nok til life science-virksomhederne, og at barren sættes højt for uddannelseskvaliteten. Her kan finansloven sætte en ambitiøs retning. Patienter fortjener medicinsikkerhed Efteråret betyder forhåbentlig også på en præsentation af den længe ventede sundhedsreform, som også hænger sammen med finansloven. På sundhedsområdet håber Rikke Løvig Simonsen på midler til initiativer rettet mod grupper, som i dag har problemer med deres medicin, og hvor for eksempel farmaceuter og andre life science-specialister kan støtte op om deres behandling. Desværre lades medicinbrugerne alt for ofte i stikken af systemet. Det resulterer i fejl- og overmedicineringer og i mange indlæggelser, ikke mindst i forbindelse med sektorovergange. ”Psykiatriske patienter er blandt de særligt hårdt ramte, men vi har gode eksempler på, at det gør en forskel for dem, at en farmaceut i samarbejde med patienten sikrer den rette medicinske behandling. Det ville jeg virkelig gerne se sig udmøntet i finansloven.” Rikke Løvig Simonsen håber også, at de sundhedsklynger, som regeringen præsenterede rammerne for før sommerferien, får midler, så de kan lave stærke tværfaglige løsninger. ”Farmaceuter er allerede i fuld gang på hospitalerne, hvor de med inddragelse af patienten samarbejder med læger og sygeplejersker om patientens medicin. Flere kommuner har også ansat farmaceuter til at øge sikkerhed og kvaliteten i deres borgeres lægemiddelbehandling. Det ville være oplagt at udvide farmaceuternes rolle til også at omfatte sundhedsklyngerne og på den måde styrke fagligheden omkring brugen af lægemidler”. Godt med midler til iværksætteri På plussiden i forslaget er et initiativ, der skal styrke dansk iværksætteri. Det drejer sig om etablering af en støtteordning for iværksættere i de tidligere faser. ”Der foregår rigtig meget god forskning blandt andet på universiteterne, som har potentialet til at blive til levedygtige virksomheder. Så det er meget positivt, hvis man kan støtte iværksætte i den svære opstartsfase, så vil flere måske have mod på at gøre forsøget – og på den måde jo også for eksempel skabe nye, bedre behandlinger til gavn for patienterne.”
Nyheder
02.09.2021
De vedtægtsændringer, Pharmadanmarks medlemmer vedtog tidligere på året, indebærer, at hele foreningens hovedbestyrelse (HB) nu skal på valg.  Hvis man ønsker at stille op til en af pladserne, er der frist for at indsende stillerliste den 23. september – seks medlemmer skal skrive under på stillerlisten, som kan findes på et link nedenfor. Den 24. september vil kandidaterne til pladserne i HB blive offentliggjort. Såfremt der er flere kandidater end pladser, starter valget 1. oktober. Alle medlemmer i den pågældende sektion vil i så fald få tilsendt et link via SurveyXact til afstemningen, som afsluttes 14. oktober. HB varetager den politiske ledelse af foreningen, tegner den politiske linje og har det overordnede ansvar for foreningens drift og økonomi. HB repræsenterer alle foreningens sektioner: Privat, Apotek, Regioner & Kommuner og Studerende. HB består af ni medlemmer. Syv af medlemmerne er valgt af og blandt medlemmerne. Det ottende medlem vælges af og blandt Pharmadanmark-Studerende. Det niende medlem er formanden for foreningen, der desuden er formand for HB. Udover valg til hovedbestyrelsen, er der valg i Studiefonden, hvor én post er på valg, som genopstiller. Download stillerliste. Den sendes udfyldt til Sandra Vindelin på ssv@pharmadanmark.dk. Forslag, der ønskes behandlet på Pharmadanmarks repræsentantskabsmøde 6. november, skal også sendes til Sandra Vindelin på ssv@pharmadanmark.dk senest 15. september 2021 jævnfør vedtægterne. NB! Denne artikel er en opdateret version. I en tidligere – og forældet - version var kun enkelte pladser i HB på valg.
Nyheder
01.09.2021
Den Danske Dyrlægeforening og Pharmadanmark flytter i dag ind i et nyt, moderne fælles sekretariat på 9. sal i Codanhus på Frederiksberg i København. ”Vores håb og forventning er, at Codanhus vil komme til at danne rammen om en masse medlemsaktiviteter, både faglige og sociale, for begge foreningers medlemmer. Nu får vi optimale muligheder for at dyrke det fællesskab, som er så vigtigt for os,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. Hanne Knude Palshof, formand for Den Danske Dyrlægeforening, supplerer: ”Vi glæder os meget til at byde medlemmerne indenfor, og jeg håber, de vil tage faciliteterne til sig og gøre god brug af dem. Begge foreninger har store ambitioner om nærhed og tilgængelighed for vores medlemmer – de ambitioner er faciliteterne i Codanhus et udtryk for.” I første omgang vil medlemmerne nok mest lægge mærke til samarbejdet ved, at de fremover skal møde foreningerne i nye lokaler centralt på Frederiksberg i København, som er let at komme til med offentlig transport. Der er også adgang til parkeringskælder. ”Men på sigt skal medlemmerne gerne kunne mærke, at foreningernes tilbud og arrangementer bliver endnu bedre og endnu mere relevante – sammen bliver Den Danske Dyrlægeforening og Pharmadanmark mere robuste og kan fokusere deres ressourcer bedre til gavn for medlemmerne,” siger Hanne Knude Palshof. Rikke Løvig Simonsen lægger vægt på, at samarbejdet vil styrke begge foreninger. Sammen står de stærkere rustet i ​en tid, hvor der er rift om både medlemmer og den politiske dagsorden inden for life science. ”Medlemmerne i de to foreninger har det til fælles, at de er kendetegnet ved dyb faglighed. Hver på deres egen måde arbejder de for sundhed og for bedre behandlinger – hvad enten mennesker eller dyr er i fokus. Nu får de så adgang til et nyt fælles sekretariatet, som skal rådgive og servicere dem med udgangspunkt i de kompetencer, de to foreninger repræsenterer.” De nye lokaler er allerede booket til flere arrangementer, herunder Pharmadanmarks repræsentantskabsmøde.
Nyheder
19.08.2021
Sekretariatet flytter til nye lokaler i Codanhus, København, og hovedtelefonen er midlertidigt lukket frem til 1. september. Du er velkommen til at sende os en mail til pd@pharmadanmark.dk, og vi vil kontakte dig. Har du spørgsmål til løn og ansættelse, kan du ringe direkte til juridisk afdeling på telefon 3946 3605. Du kan kontakte øvrige medarbejdere direkte - telefonnumre er her på hjemmesiden i øverste venstre hjørne. The secretariate moves to a new location - Codanhus in Copenhagen - and our main phone will be closed until September 1st. You are welcome to send us an email to pd@pharmadanmark.dk and we will get back to you. If you have questions regarding salaries and working conditions please contact the legal team on telephone 39463605. You can contact other staff directly, telephone numbers are here on our website.   
Nyheder
16.08.2021
Hos biotekselskabet Genmab afviser man ikke at stille krav til sine ansatte om vaccination, hvis de vil have deres gang i virksomheden, der på hovedkontoret i Danmark har flere end 600 medarbejdere. Men det er ikke en god ide, mener Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen og andre fagforeninger i Medwatch: "Min første tanke, da jeg læste om Genmabs overvejelser om mulig tvangsvaccinering, var, at det er meget udansk," siger Rikke Løvig Simonsen i artiklen. "Det må være op til det enkelte individ, om man vil vaccineres eller ej. Det er den måde, vi gør det i Danmark. Tvang er ikke en løsning og ikke noget, vi har behov for - hverken som virksomheder, som fagforening eller som samfund," tilføjer hun. Således vil Genmab blive mødt af kampberedte fagforeninger, i fald den nuværende diskussion skulle føre til et egentlig vaccinekrav. "Vi vil gå i dialog med Genmab-ledelsen, selvfølgelig vil vi det. Lovligheden ville være det første, vi ville forholde os til. Den anden ting ville være, at vi ville indgå i en dialog, for man bør som udgangspunkt altid gå ad frivillighedens vej," siger Rikke Løvig Simonsen.
Nyheder
12.08.2021
Som fagforening går vi ind for et mangfoldigt og inkluderende arbejdsmarked med plads til alle mennesker. Derfor støtter vi Copenhagen 2021  - i år er Copenhagen Pride vært for selveste WorldPride  - som begynder i dag og varer indtil 20. august. ”Som fagforening arbejder vi for ligestilling, og det gælder også LGBTI+ personers. En mangfoldig og inkluderende arbejdspolitik er afgørende for et godt arbejdsmiljø, der videre er afgørende for det gode arbejdsliv. Derfor bakker vi op om Copenhagen 2021,” siger Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen og tilføjer: ”Faglig dygtighed har ikke én kønsidentitet eller én seksuel orientering. Inklusion bringer hele talentmassen i spil, ligesom diversitet giver flere perspektiver på faglige spørgsmål. Det gavner ikke bare den enkelte medarbejder men arbejdspladsen som helhed,” tilføjer hun. Vi deltager også i årets pride parade den 21. august, der grundet corona er ændret til et mindre antal marcher med begrænsede deltagere, sammen med vores hovedorganisation Akademikerne. Her spadserer vi gennem byen for ikke bare et mangfoldigt og inkluderende arbejdsmarked, men et samfund med plads til alle uanset kønsidentitet og seksuel orientering. Udover at Copenhagen Pride er vært for WorldPride, er Pan Idræt vært for EuroGames i år.
Nyheder
09.07.2021
Pharmadanmark indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 6. november 2021 i foreningens nye domicil Codanhus. Det vil være muligt at deltage virtuelt og alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Vi tager naturligvis forbehold for gældende COVID-restriktioner.  Forslag Forslag fra foreningens medlemmer – herunder de enkelte repræsentanter - som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal ifølge vedtægterne være sekretariatet i hænde senest 15. september.  Dagsorden 1.    Valg af dirigent(er) 2.    Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet 3.    Bestyrelsens beretning 4.    Forelæggelse af regnskab 5.    Behandlinger af indstillinger og forslag 6.    Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter for det følgende kalenderår 7.    Valg af formand 8.    Valg af to parlamentariske revisorer og en suppleant herfor 9.    Øvrige valg 10.    Fastsættelse af det samlede antal sektionsrepræsentanter til repræsentantskabet for den følgende repræsentantskabsperiode 11.    Fastsættelse af tid og sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde 12.    Eventuelt Valg til hovedbestyrelsen I henhold til foreningens vedtægter skal nye hovedbestyrelsesmedlemmer være valgt inden 15. oktober. For opstilling til hovedbestyrelsen gælder, at navnene på medlemmer, som ønskes opstillet, skal indgives skriftligt til sekretariatet af mindst seks stillere fra kandidatens egen sektion. Stillerlisterne skal være sekretariatet i hænde senest 15. september.  Der er 5 poster på valg i 2021 fra henholdsvis Regioner/Kommuner (tidl. Hospital), Privat, Stat og Apotek.  Du finder stillerlisten her.  Tilmelding Du kan tilmelde dig repræsentantskabsmødet her.   
Nyheder
29.06.2021
Det blev et overbevisende ja, da Pharmadanmarks medlemmer stemte om den nye overenskomst på Pharmakon –  Danmarks Apotekerforenings konference- og uddannelsescenter i Hillerød. 76 procent af medlemmerne deltog i afstemningen, og 100 procent af disse stemte ja til forhandlingsresultatet. Pharmadanmark forhandler overenskomster med nogle få private virksomheder, herunder altså Pharmakon. Her har fagforeningens jurister forhandlet direkte med virksomheden i tæt samarbejde med tillidsrepræsentanterne.
Nyheder
18.06.2021
Den nye afstemning om en række vigtige vedtægtsændringer sluttede i nat og gav et meget klart flertal for forslagene. I alt stemte 1.867 medlemmer, og der var mindst 74 pct. for alle forslag. Dermed er der det krævede 2/3 flertal. ”Det er forslag, som både vil gøre os mere smidige og solide som organisation, og dermed også hjælpe til at opfylde vores vision om Pharmadanmark som den samlende fagforening for life science-specialister i Danmark. Det er jeg glad for, at et så stort flertal af medlemmerne bakker op om. Med vedtægtsændringerne, den nye politiske strategi og medlemsstrategien har vi trukket nogle klare linjer op for, hvad Pharmadanmark skal være for medlemmerne, og hvordan vi vil nå målene,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. Blandt de vedtagne ændringer er, at Repræsentantskabsmøder (RP) afholdes hvert andet år – til gengæld vil der blive afholdt en faglig konference for alle medlemmer. "Jeg håber, at alle har lyst til at byde ind med ideer til, hvordan denne konference skal arrangeres," siger Rikke Løvig Simonsen. Formandsperioden udvides nu også, så formanden kan fungere i alt i otte år. Og vi kan sige velkommen til de to nye sektioner Stat og Regioner/Kommuner. Derudover bliver 1. suppleanter fremadrettet en fast del af Hovedbestyrelsen (HB). ”Der er så at sige kommet orden i penalhuset, og vi har skabt nogle bedre rammer for at trække på hinandens forskellige kompetencer og erfaringer. Sammen er vi klogere,” slutter Pharmadanmarks formand. Pharmadanmarks vedtægter rettes nu til med de nye ændringer og vil snart kunne læses på hjemmesiden.
Nyheder
11.06.2021
Torsdag og fredag afholder Kommunernes Landsforening (KL) Social- og Sundhedspolitisk Forum, og Pharmadanmark er med. Blandt emnerne er behandling til kronikere og ældre. For begges vedkommende, og særligt for kronikere, kan medicin være en fast følgesvend, hvilket kræver opmærksomhed. Farmaceuter er eksperter i lægemidler og kan være med til at garantere den bedste og mest sikre medicinske behandling til borgere med kronisk sygdom og ældre med multisygdom – eksempelvis i såkaldte sundhedsklynger, som regeringen, Danske Regioner og KL netop er blevet enige om at etablere for at styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet. Ydermere skal sundhedsklynger, der er del af en kommende sundhedsaftale, skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb. 
Nyheder
09.06.2021
I dag er international Hvad er vigtigt for dig?-dag, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed er med til at markere i Danmark sammen med over 48 andre lande. Mærkedagen sætter fokus på at møde borgeren og patienten som et helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat. Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen sidder i Patientsikkerhedsrådet, som er del af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. "Som medarbejdere i sundhedsvæsenet og life science-specialister er det så vigtigt, at vi går til patienten som et helt menneske og anerkender, at meget andet end sygdommen definerer. Vi skal væk fra kun at behandle sygdommen og til at hjælpe mennesket, hvilket den medicinske behandling skal afspejle," siger Rikke Løvig Simonsen og tilføjer: "Vi er alle forskellige, hvilket sundhedsvæsenet skal huske og rumme. Dét er også med til at skabe mere lighed i sundhed". I tråd hermed fremhæver hun personlig medicin, der i højere grad er målrettet patienten - mennesket - og som vil få en mere og mere fremtrædende rolle i fremtidens sundhedsvæsen.
Nyheder
07.06.2021
Det blev et meget overbevisende ja, da Pharmadanmarks medlemmer på Færøerne stemte om overenskomsten, som dækker både de offentligt ansatte farmaceuter og apoteksfarmaceuterne. 100 procent af de i alt 87 procent, som deltog i afstemningen, stemte således ja. På grund af COVID-19 har Pharmadanmark ikke kunnet afholde egentlige fysiske overenskomstforhandlinger på Færøerne, og parterne har siden foråret 2020 ventet på muligheden for mødes i en forhandling. Det har dog ikke har vist sig muligt. De aftalte lønforbedringer er: ·         1. oktober 2019 2,56 procent ·         1. januar 2021 2,05 procent ·         1. oktober 2022 1,25 procent Overenskomsten fornys for en treårig periode fra 1. oktober 2019 til 1. oktober 2022.
Nyheder
26.05.2021
Altinget bringer et modsvar fra Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen på et debatindlæg fra Apotekerforeningen, Farmakonomforeningen og Landdistrikternes Fællesråd, som i sidste uge foreslog, at farmakonomer kan foretage medicinsamtaler. Rikke Løvig Simonsen skriver: "Medicinsamtaler er til for patienten. De er vigtige sundhedsydelser, der skal sikre, at kronikere bliver mere fortrolige med deres medicin. Således er det et problem, at cirka 50 procent af mennesker med kroniske sygdomme ikke tager deres medicin rigtigt. Og derfor kan vi kun være enige med Apotekerforeningen, Farmakonomforeningen og Landdistrikternes Fællesråd i, at det er vigtigt, at flere patienter får en medicinsamtale. Uanset hvor i landet de bor. Men løsningen er ikke at give farmakonomer lov til at udføre medicinsamtaler. Medicinsamtaler kræver en dyb faglighed, der ikke bare kommer med en certificering, som Apotekerforeningen, Farmakonomforeningen og Landdistrikternes Fællesråd ellers foreslår i et debatindlæg i Altinget den 18. maj. Kvalitet i højsæde Politikerne har bedt farmaceuter løse opgaven med medicinsamtaler, fordi det er faggruppen med den højeste faglighed inden for sikker og korrekt brug af medicin. Apotekerne, farmakonomerne og landdistrikterne argumenterer for, at det vil skabe mere lige og let adgang til sundhed, hvis farmakonomer får mulighed for at udføre medicinsamtaler. Men lighed i sundhed handler om mere end let adgang til sundhedsydelser. Det handler om kvaliteten af ydelserne, som skal være høj, hvad end du er kroniker i en sønderjysk landsby eller København. Virtuelle samtaler Til daglig arbejder farmaceuter tæt sammen med farmakonomer på landets apoteker. Her har farmakonomerne en stor værdi i relation til medicinsamtalerne, da de visiterer patienter til medicin – foruden compliancesamtaler. Når apoteker lykkes godt med at gennemføre medicinsamtaler, skyldes det netop en fælles indsats, hvor alle faggruppers kompetencer kommer i spil for at give patienten den bedste vejledning.   Desuden er det ikke længe siden, at Apotekerforeningen i september 2019 glædede sig over, hvordan den samlede apotekssektor var 101 procent i mål med medicinsamtalerne. Trods den samlede succes dækker tallene over forskelle mellem apotekerne, og under coronanedlukningen fik halvt så mange patienter en medicinsamtale som før corona.  Men hvad nu, hvis apotekerne havde tilbudt virtuelle medicinsamtaler med farmaceuter? Under covid-19 har danskerne taget nye digitale sundhedsværktøjer såsom Min Læge til sig, og coronasituationen har sat fart på det digitale sundhedsvæsen. Med digitale medicinsamtaler kommer farmaceuten helt hjem til patienten, som kan blive vejledt om sin medicin i rolige hjemlige omgivelser i det nære sundhedsvæsen. Uddannelse en del af løsning Skal farmakonomer i betragtning til at udføre medicinsamtaler, bør man rette blikket mod deres uddannelse. Som farmakonomuddannelsen er nu, giver den ikke farmakonomer den fornødne faglighed til at varetage opgaven – uanset om de fik en yderligere certificering. Vi har tidligere påpeget og bakket op om, at farmakonomer får en professionsbachelor og dermed øget deres faglighed. Uanset om medicinsamtalerne er virtuelle eller fysiske, er deres udbredelse betinget af en ledelse, som reelt prioriterer indsatsen. Medicinsamtaler kræver tid, rum og ressourcer. Medarbejderne skal gives reel mulighed for at løfte opgaven. Farmaceuterne vil rigtig gerne bruge deres faglighed i samtalerne, men erfaringerne viser, at det er nødvendigt med ledelsesmæssigt fokus på de enkelte apoteker for at lave samtalerne. Det har Apotekerforeningen også fremhævet ved flere lejligheder. I tråd med mere uddannelse til farmakonomerne er det ydermere nærliggende og hensigtsmæssigt også at autorisere både farmakonomer og farmaceuter. Med en autorisation kan farmaceuter og farmakonomer i højere grad bidrage med at øge medicinsikkerheden for patienterne. Ikke kun via medicin- og compliancesamtaler, men mange andre steder i sundhedsvæsenet. Ved sektorovergange, på hospitaler, i kommuner og i psykiatrien.
Nyheder
21.05.2021
Regeringen og et bredt flertal i Folketingets er blevet enige om en ny strategi for life science, der skal løfte den danske life science-industri til gavn for både patienter, velfærd og økonomi. Pharmadanmark er i regeringens genstartsteam for life science og i møder med erhvervsminister Simon Kollerup (S) kommet med input til strategien, og formand Rikke Løvig Simonsen er tilfreds med den brede politiske opbakning til sektorens fortsatte positive udvikling. Særligt glæder hun sig over, hvordan strategien har øje for vigtigheden af højt specialiserede medarbejdere og strategiens prioritering af kompetenceudvikling: ”Jeg hæfter mig især ved det fokus, strategien har på højtuddannet arbejdskraft, der har været et af vores væsentligste indspark til strategiarbejdet. Som formand for en stor del af branchens nøglemedarbejdere er jeg glad for, at de har taget det signal med ind i strategien og iværksætter konkrete initiativer for efteruddannelse og kompetenceudvikling,” siger hun og henviser til et af syv hovedområder i aftalen, nemlig ’Højt kvalificeret arbejdskraft’. ”En forudsætning for at styrke dansk life science og fastholde Danmark i den absolutte elite er en højt kvalificeret arbejdskraft. Samtidig efterspørger virksomhederne innovative og specialiserede medarbejdere, der kan bidrage med ny viden, medvirke til at fremme vores sundhed og styrke life science-industrien,” beskriver den nye life science-strategi. Aftalepartierne vil ydermere nedsætte en arbejdsgruppe, der skal analysere behovet for kompetenceudvikling inden for life science-industrien. Her vil Pharmadanmark slå et slag for en efteruddannelsesfond for SMV’er. Den nye life science-strategi vil også etablere et såkaldt Life Science Råd, som skal styrke dialogen mellem det offentlige og private og drøfte branchens nationale prioriteter og rammevilkår. ”Pharmadanmark er glad for at have været så tæt inddraget i arbejdet med den nye strategi, og som fagforening for højt specialiserede life science-medarbejdere ser vi frem til at bidrage fremadrettet med at styrke dansk life science i samarbejde med andre interessenter,” siger Rikke Løvig Simonsen og kvitterer samtidig for strategiens gode takter angående en styrkelse af Lægemiddelstyrelsen. Her er det vigtigt, at der følger ressourcer med til en mere effektiv myndighedsbetjening, som Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen også skrev i Altinget onsdag. Bag aftale står regeringen, Venstre, Radikale, Enhedslisten, SF, Konservative og Alternativet. Da regeringen fremlagde sin life science-strategi i april, interviewede vi erhvervsminister Simon Kollerup (S), der fremhævede life science-specialisters afgørende rolle for Danmarks styrkeposition inden for life science.  
Nyheder
20.05.2021
Der er mange gode takter i regeringens life science-strategi, men Lægemiddelstyrelsens rolle i tiltrækning af kliniske forsøg bør få endnu mere opmærksomhed - effektiv myndighedsbetjening kræver tilstrækkelige ressourcer. Det skriver Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen i Altinget: "Klinisk forskning har fået god opmærksomhed i strategien. Heldigvis, for klinisk forskning har stor værdi for Danmark og vores sundhedsvæsen. Den giver lægerne adgang til faglig udvikling og patienterne adgang til ny og innovativ behandling. Samtidig kan klinisk forskning også skabe job. Lægemiddelstyrelsens rolle i tiltrækning af kliniske forsøg bør dog få endnu mere opmærksomhed, end der i første omgang kan læses ud af strategien. Styrelsens vigtige rolle inden for klinisk forskning er netop blevet tydeligt understreget under covid-19-pandemien. Her har Danmark været med helt i front i udførelsen af kliniske studier for behandling af covid-19-patienter, og det skyldes ikke mindst, at der fra dansk side har været hurtig sagsbehandlingstid for godkendelse af forsøg, ligesom der også har været et konstruktivt og flydende samarbejde mellem myndigheder, forskere og virksomheder. Det skal vi lære af og tage med os fremad." Regeringen fremlagde sin strategi i april. Siden har den været til forhandling blandt Folketingets partiet - resultatet forventes foffentliggjort i dag. Som input til strategien har Pharmadanmark foreslået en efteruddannelsesfond til SMV'er.
Nyheder
17.05.2021
89 procent af Pharmadanmarks medlemmer på privatapotek har i urafstemningen, som sluttede kl. 12 i dag, stemt ja til sidste måneds overenskomstresultat. 56 procent af apoteksfarmaceuterne deltog i afstemningen. ”Jeg er glad for, at så mange medlemmer kan se sig selv i resultatet, og at de deler vores vurdering af, at det er et overenskomstresultat med nogle gode forbedringer – herunder en fornuftig forbedring af lønnen. Jeg er også glad for, at så mange har givet deres mening til kende og dermed givet urafstemningen validitet, ” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. Overenskomsten indeholder en reallønsforbedring, og for eksempel sorgorlov på linje med de offentligt ansatte samt løn under kursus på fridage, hvilket har fyldt meget for de enkelte medlemmer. ”Vores ambitioner for forhandlingerne med Apotekerforeningen var at opnå reelle forbedringer af ansættelsesforholdene, og jeg mener, at overenskomsten – som medlemmerne nu har stemt ja til – er en god ramme for apoteksfarmaceuternes arbejde og faglige udvikling frem imod 2024,” slutter Rikke Løvig Simonsen.  
Nyheder
10.05.2021
Lørdag den 8. maj holdt Pharmadanmark ekstraordinært repræsentantskabsmøde (RP). Her vedtog repræsentantskabet en ny politisk strategi for Pharmadanmark 2021-2023 – en strategi som er bygget op omkring medlemmernes mærkesager. Forud for vedtagelsen blev den diskuteret i mindre grupper, ligesom der var en god debat i salen. De tre pejlemærker i strategien er: 1. En højt kvalificeret arbejdsstyrke 2. Et bæredygtigt arbejdsliv 3. En troværdig og effektiv patientbehandling Det første skal ske gennem attraktive forskningsmiljøer. Derfor arbejder vi for gode vilkår for den frie forskning. Og for rig adgang til efteruddannelse. Dansk life science afhænger af dygtige medarbejdere. Et bæredygtigt arbejdsliv handler om at sikre ordentlige forhold, når den digitale udvikling skaber nye ansættelsesformer og helt nye måder at arbejde på. Troværdig og effektiv patientbehandling indebærer, at Pharmadanmarks medlemmer skal have de rette betingelser for at sikre patienterne den bedste mediciske behandling. Derfor arbejder vi for øget klinisk forskning og autorisation til alle farmaceuter. Læs mere om strategien under 'Politik'.
Nyheder
27.04.2021
Statsminister Mette Frederiksen (S) vil allerede fra næste år kunne producere COVID-19-vacciner herhjemme. ”Der er ingen, som endnu ved, i hvor lang tid og hvor ofte vi har brug for at vaccinere. Det, vi til gengæld ved er, at vaccinen er vores supervåben mod COVID-19, og derfor har vi brug for at sikre, at der bliver produceret flere vacciner globalt, men i vores øjne også her i Danmark,” siger statsministeren. Hun fortsætter: ”Vores tanke er at sikre en produktion i Danmark, der giver sikkerhed for forsyninger herhjemme, men som også bliver en aktiv spille på den europæiske og globale scene.” Konkret vil regeringen nu igangsætte og invitere til en såkaldt markedshøring, der er en indledende mulighed for, at vaccineproducenter fra ind- og udland kan kommentere og diskutere produktionsidéen, forud for et udbud. Det er uvist, hvilke vacciner Danmark skal producere – om det skal være allerede eksisterende vacciner via en licens, eller om Danmark skal producere egne vacciner. Offentligt-privat samarbejde Pharmadanmark har tidligere udtrykt skepsis over etablering af en egentlig national vaccineproduktion, fordi det er særdeles kompliceret og dyrt at få en sådan vaccinefabrik på benene. ”Derfor er det umiddelbart meget fornuftigt, at regeringen nu satser på at løse udfordringen med at sikre forsyningssikkerheden gennem offentligt-privat samarbejde, gerne danske virksomheder. Vi har virksomheder herhjemme med både kompetencer og kapacitet, som man godt kunne forestille sig kunne blive en del af løsningen. Det giver mere mening med en sådan model fremfor at forsøge at bygge det op fra bunden selv. Det giver også – alt andet lige – en kortere tidshorisont for, hvornår en produktion af COVID-19 vacciner kan være klar,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. Hun understreger, at hun godt forstår det politiske ønske om et stærkere pandemiberedskab. ”COVID-19 pandemien har afsløret tydelige mangler i pandemiberedskabet, både herhjemme og i udlandet – ikke mindst i forhold til de vacciner, som skal sørge for en normalisering af samfundet. Det er klart, at vi alle oplever enhver forsinkelse i vaccineudrulningen meget frustrerende.” De rette kompetencer Rikke Løvig Simonsen mener, at det ikke er urealistisk, at man kan lykkes med at etablere en produktion. Men det bliver givetvist ikke en billig løsning. ”Produktion af disse højteknologiske produkter er meget omkostningstung – og de virksomheder, som kunne være interesserede i opgaven – skal måske også investere betydeligt i deres produktionsapparat. Det er også en produktion, som kræver, at de helt rigtige kompetencer er til stede. Netop kompetencer er en af hovedårsagerne til, at vi har været forbeholdne mht. etablering af en statslig vaccinefabrik. Det ville være en stor udfordring at tiltrække og fastholde medarbejdere, som har kompetencer fra den øverste hylde, og det kræver internationalt samarbejde.” Hun kan ikke vurdere, om det pt. er realistisk for den danske stat at indgå licensaftaler med virksomheder som Pfizer/BioNTech eller Moderna. Der skal ske en teknologioverførsel fra virksomhederne til en eventuel dansk producent, hvilket er meget krævende. Så spørgsmålet er, om virksomhederne her og nu kan og vil prioritere det. Fælleseuropæisk Regeringens udmelding ændrer i øvrigt ikke ved, at Pharmadanmark stadig ønsker stærke fælles europæiske løsninger i fremtidens beredskab. ”Det omfatter også investering i forskning i infektionssygdomme og forebyggelse og behandling af dem på europæisk plan. Tænk blot på, at mRNA-teknologien i flere af coronavaccinerne udspringer af forskning på universiteter for flere årtier siden. Investering i offentlig forskning er absolut nødvendig,” siger Rikke Løvig Simonsen. Endelig vil Rikke Løvig Simonsen gerne flage det Life Science Råd, som regeringen har foreslået oprettelsen af i sin nye life science-strategi, og som med fordel også vil kunne diskutere fremtidens beredskab – og konkrete løsninger. ”De tiltag, der sættes i værk, bør ske i dialog med aktørerne på markedet – det vil give de bedste løsninger. Det vil vi Pharmadanmark også meget gerne bidrage til ud fra vores perspektiver omkring blandt andet kompetencer,” slutter hun.
Nyheder
23.04.2021
Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening er i dag blevet enige om at fornye overenskomsten for de næste tre år for farmaceuter på privat apotek. ”Jeg er tilfreds med, at vi har opnået en reallønsfremgang og opnået nogle gode forbedringer for vores medlemmer, for eksempel sorgorlov på linje med offentligt ansatte og løn under kursus på fridage. Det har været nogle konstrutive forhandlinger over flere dage. Vi har nu et resultat, som vi er stolte af at præsentere for medlemmerne," siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. Pharmadanmark gik til forhandlingerne med ambitioner om reelle forbedringer af ansættelsesforholdene. Udover en fornuftig forbedring af lønnen, er det også lykkedes at sikre almindelig løn under kursus på fridage, hvilket har fyldt meget for de enkelte medlemmer. Lige sådan er sorgorlov et ansvarligt og medmenneskeligt vilkår at medtage i en overenskomst. Overenskomstresultatet gælder fra 1. april 2021 til 31. marts 2024, men skal først til urafstemning blandt Pharmadanmarks medlemmer ansat på privat apotek.
Nyheder
21.04.2021
Medlemmer i akademiker-fagforeningerne, herunder Pharmadanmark, har godkendt forliget om overenskomsterne på det offentlige område i de næste tre år. Cirka 49 procent af de offentligt ansatte medlemmer i Pharmadanmark stemte, og cirka 96 procent af disse stemte ja. For alle 26 organisationer, der er tilsluttet hovedorganisationen Akademikernes forhandlingsaftale, stemte 95,5 procent ja til resultatet, og den samlede stemmeprocent var 34 procent. ”Det er meget positivt, at så mange af Pharmadanmarks medlemmer har deltaget i urafstemningen og givet deres mening til kende. Jeg er også rigtig glad for, at de deler vores vurdering af, at vi sammen med de øvrige fagforeninger har forhandlet os frem til et fornuftigt overenskomstresultat – specielt i lyset af at vi er midt i en pandemi,” siger Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen. Coronakrisen har betydet en opbremsning på det samlede private arbejdsmarked, og det mærkes desværre også på det offentlige arbejdsmarked. ”Men med de nye overenskomster har vores medlemmer i stat, regioner og kommuner alle fået en rimelig lønudvikling, som følger det private arbejdsmarked – og en reallønsfremgang. Overenskomsten indeholder også en række andre vilkår, som har været vigtige for Pharmadanmarks medlemmer,” fortsætter Pharmadanmarks formand. Overordnet set har overenskomstforhandlingerne resulteret i en række forbedringer ud over løn, fx styrket indsats for seniorer, fokus på kompetenceudvikling samt bedre vilkår for forskere herunder mere tryghed for Ph.d studerende. ”Samlet set kan vi se flere af medlemmernes ønsker gengivet i de resultater, der er opnået ved forhandlingsbordet, og det er jeg tilfreds med, at medlemmerne har kvitteret for,” slutter Rikke Løvig Simonsen.
Nyheder
19.04.2021
Når de gode visioner for uddannelse og kompetenceudvikling i regeringens life science-strategi skal realiseres, kommer Pharmadanmark atter gerne med input: en efteruddannelsesfond for SMV'er kan styrke dansk life science, som Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen udtaler i Berlingskes life science-særtillæg: ”Medarbejderne skal uddanne sig konstant gennem livet og blive ved med at udvikle deres kompetencer. Det har den enkelte medarbejder og virksomhed et ansvar for. Men det er også en samfundsmæssig opgave at sikre, at økonomien, mulighederne og strukturerne er til stede for den nødvendige efteruddannelse og konstante opkvalificering af arbejdsstyrken,” siger hun. Fonden kan med fordel stykkes sammen af både bidrag fra staten og erhvervslivet, og selve forankringen bør være på universitetet. Derfor glæder det Pharmadanmark, at erhvervsminister Simon Kollerup er åben over for en sådan uddannelsesfond, som han udtalte i forbindelse med lanceringen af regeringens life science-strategi i fredags.
Nyheder
15.04.2021
Regeringen præsenterede i formiddags sin nye life science-strategi med 38 initiativer, som skal fremtidssikre branchen. Lanceringen fandt sted i Industriens Hus, og regeringen var repræsenteret ved erhvervsminister Simon Kollerup, sundhedsminister Magnus Heunicke, udenrigsminister Jeppe Kofod og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen. Også Pharmadanmark var tilstede. ”Strategien retter spotlight på kompetenceudvikling og uddannelsesområdet. Men konkrete initiativer skal ske i dialog med fagforeninger, hvor Pharmadanmark er en central aktør, og andre aktører på life science-området. Jeg har set, at Pharmadanmark har foreslået en efteruddannelsesfond, som kan være en vej frem blandt andre løsninger. Det er vigtigt for mig at sige i dag, at medarbejdere er en central ressource i en stærk life science-industri i Danmark. Deres kompetencer er det, som gør, at vækstmulighederne er store. Derfor skal vi have kompetence-fokus i strategien,” sagde Simon Kollerup i et efterfølgende interview og tilføjede: ”Medarbejderne er den bærende kraft til, at life science er så stort et erhvervspolitisk eventyr. Så gode muligheder for at kunne uddanne og efteruddanne sig er meget vigtige for mig og regeringen. Derfor har den nye strategi klare elementer om kompetenceudvikling og uddannelse, herunder efteruddannelse. Og derfor glæder det mig, at Pharmadanmark og andre aktører spiller ind med gode konstruktive forslag til, hvordan vi konkret kan gøre det.” Afgørende medarbejdere Pharmadanmark har bl.a. bidraget til strategien gennem deltagelse i regeringens Genstartsteam for life science og biotek, og fagforeningen er også blandt de aktører, som Simon Kollerup har diskuteret branchens muligheder og vilkår med. Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen er da også meget tilfreds med, at flere af fagforeningens input er at finde i strategien. ”Pharmadanmarks væsentligste input til arbejdet med strategien har været, at Danmark skal prioritere den gode grunduddannelse af højtuddannede medarbejdere til branchen – og uddanne flere. Derfor er det selvfølgelig glædeligt, at regeringen i strategien direkte skriver, at den vil sikre gode rammer for uddannelse af højt kvalificeret arbejdskraft og på den måde skabe endnu bedre betingelser for nye erhvervs­successer inden for life science-industrien,” siger hun. Strategien anerkender i høj grad, at kompetencer er afgørende for branchens fortsatte trivsel, og der er således et helt afsnit om højt kvalificeret arbejdskraft. Pharmadanmark har også understreget behovet for at satse på efteruddannelse og kompetenceudvikling, så medarbejderne er klar til at håndtere nye behandlingsformer, teknologier og flere digitale løsninger. Også det er tydeligt afspejlet i strategien, idet det fremover bliver et strategisk fokus at understøtte både patienter, medarbejdere og ledelse i sundhedsvæsenet i at anvende nye teknologier. Der ned­sættes også en arbejdsgruppe, der skal analysere behovet for kompetenceudvikling inden for life science-industrien, og der afsættes midler til at igangsætte og gennemføre tiltag inden for eksempelvis uddannelsesudvikling og kapacitetsopbyg­ning på uddannelserne målrettet life science. Strategien taler også om, at der skal fokus på karrierevejene på universiteterne, herunder ph.d.ernes vilkår – Pharmadanmark har ved flere lejligheder netop påpeget, at vilkårene for universitetsforskere over en årrække er blevet langt mindre attraktive, hvilket harmonerer dårligt med Danmarks høje forskningsambitioner. Den grønne om stilling Rikke Løvig Simonsen finder det positivt, at strategien så tydeligt italesætter behovet for grøn omstilling, og de gevinster, som kan hentes, hvis industrien formår at udnytte potentialet. Dansk life science er nemlig også fortællingen om en industri, som allerede er nået langt i den grønne omstilling. ”Jeg er overbevist om, at Pharmadanmarks medlemmer er godt rustet til at tage aktiv del i den grønne omstilling, og at de er klar til at bringe deres kernekompetencer i spil, når virksomhederne skal arbejde med klimamål i alle dele af værdikæden,” siger hun. Der er i strategien også initiativer, som skal styrke branchens omdømme og skabe en stærk fortælling – både herhjemme og internationalt. Andre brancher har være dygtige til at skabe en fortælling, som skaber stolthed om deres erhverv, fx fødevareerhvervet og søfarten. Dét har været et af Pharmadanmarks væsentlige input til strategiarbejdet, og der er helt sikkert en åben dør for en sådan fortælling nu, fordi life science-industrien har spillet så stor en rolle under pandemien. Pharmadanmark lægger vægt på, at patienterne spiller så stor en rolle i strategien, for life science handler om andet og mere end vækst og arbejdspladser – det handler nok så meget om konstant at udvikle bedre og mere sikre behandlinger og på den måde redde liv og øger livskvaliteten hos alvorligt syge mennesker. Det er også en af de væsentlige grunde til, at branchen er så attraktiv at arbejde i. Derfor er det rigtig godt, at der sættes høje ambitioner for den behandling, patienterne kan forvente i fremtiden, mener Pharmadanmark. Et Life Science Råd Blandt initiativerne er også nedsættelse af et nationalt Life Science Råd med deltagelse på højt niveau af bl.a. virksomheder, fonde, brancheorganisationer, lønmodtagerorganisatio­ner og patientforeninger. Rådet skal styrke dialogen mellem det offentlige og private yderligere og drøfte branchens nati­onale prioriteter og generelle rammevilkår. ”Pharmadanmark er glad for at have været så tæt inddraget i arbejdet med den nye strategi, og som fagforening for en stor del af branchens nøglemedarbejdere, ser vi frem til at bidrage fremadrettet med at styrke dansk life science i samarbejde med andre interessenter,” slutter Rikke Løvig Simonsen. Den nye life science strategi er finansieret som en del af eksportpakken fra december 2020, hvor der blev afsat 70 mio. kr. årligt i 2021-23 til udvikling af strategien. Derudover blev der på finansloven for 2021 afsat en reserve på 30,4 mio. kr. i perioden 2022-24 til en national life science-strategi. Læs pressemeddelelse om strategien: 
Nyheder
08.04.2021
Pharmadanmark har forsøgt at forhandle en lokalaftale, som giver medlemmer på Region Hovedstadens vaccinationscentre den rette honorering for arbejde om aftenen og i weekender, på plads med regionen. Det er desværre ikke lykkedes at nå til enighed. ”Vi har ønsket at bruge de arbejdstidsaftaler, vi allerede kender fra andre steder i regionen, og som er indgået under rolige forhold inden COVID-19, men det har arbejdsgiver afvist,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. Baggrunden for forhandlingerne er, at flere medlemmer af Pharmadanmark ønsker at bidrage på regionens vaccinationscentre som bijob – også om aftenen og i weekenden. Mens fx læger og sygeplejersker allerede har arbejdstidsaftaler for hele døgnet, kræver det imidlertid en lokalaftale mellem arbejdsgiver og Pharmadanmark, for at medlemmer kan arbejde om aftenen og i weekenden. ”Det er yderst usædvanligt, at vi ikke kan finde en fælles løsning med arbejdsgiver, men vi er desværre for langt fra hinanden i dette tilfælde. Vi kan ikke leve med, at vores medlemmer lønnes på én måde et sted i regionen og lønnes lavere et andet sted i samme region,” understreger Rikke Løvig Simonsen. Pharmadanmark forhandler vilkår for mange offentligt ansatte og sikrer som fagforening også, at der er et nogenlunde ens niveau på tværs af arbejdspladserne. ”Vi har fuld forståelse for, at der kan være enkelte medlemmer, hvor man havde foretrukket en anden løsning i denne sag. Vi havde bestemt også foretrukket at indgå en aftale på lige fod med andre arbejdspladser med samme behov for aften og weekendarbejde. Men vi må fastholde, at hvis man er uddannet som lægemiddelspecialist, så er det også til sædvanlig løn som lægemiddelspecialist,” slutter Rikke Løvig Simonsen. Det betyder: Ansættes du på et vaccinationscenter i Region Hovedstaden, kan du forsat arbejde i dagvagter på hverdage. Du kan ikke arbejde aften, weekend og helligdage. Hvis du alligevel pålægges vagt aften, weekend eller helligdage, er det overenskomststridigt, og så skal du kontakte Pharmadanmark straks for rådgivning på tlf. 3946 3605 eller på jura@pharmadanmark.dk
Nyheder
30.03.2021
Dansk Erhverv er kommet med et uddannelsesudspil, hvis ærinde er at fremtidssikre vores uddannelser, og som foreslår at tilføre 3,5 mia. kr. til uddannelsessystemet. En del af udspillet er også at omlægge SU’en til lån på kandidaten. Det er vigtigt at fremtidssikre vores uddannelser, men at omlægge SU til lån for kandidatstuderende er ikke vejen frem ifølge Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen: ”Forringes SU’en, kan man frygte, at færre vil få en uddannelse. Men vi har brug for mere uddannelse også inden for Danmarks væksterhverv, life science. Derfor vigtigt med lige adgang til uddannelse, som SU er med til at sikre,” siger hun. Vejen frem er til gengæld investering i uddannelse og forskning - vi skal leve af viden også fremover, understreger Rikke Løvig Simonsen.
Nyheder
24.03.2021
Når Pharmadanmark og Den Danske Dyrlægeforening 1. september etablerer et nyt fællessekretariat, er det ikke kun en praktisk foranstaltning, der skal ruste de to selvstændige foreninger til fremtiden. Tankegangen bag er i høj grad også, at menneskers og dyrs fælles miljø, sundhed og velfærd i længden må og skal håndteres af flere forskellige fagdiscipliner og organisationer. ”Begge foreningers medlemmer har en dyb faglighed, og så er de hver på deres måde optaget af sundhed – for mennesker og dyr. Jeg er også sikker på, at begge foreningers medlemmer anerkender styrken i tværfaglighed og samarbejde, og at mange allerede i dag arbejder på den måde. Komplekse problemstillinger inden for mennesker og dyrs sundhed kræver komplekse løsninger med bidrag fra mange forskellige dygtige fagfolk. Vi kan lære af hinanden,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. One Health På den måde taler samarbejdet mellem Pharmadanmark og Dyrlægeforeningen sig også direkte ind i tankegangen om ’One Health’, som er blevet udviklet som et styrket samarbejde mellem netop den human-medicinske og veterinær-medicinske verden. Her inddrages en lang række discipliner med en overordnet dagsorden om at holde os sunde og raske som mennesker – og om at finde bæredygtige løsninger. Der er også mange ligheder mellem sygdomsprocesser i dyr og mennesker, og gennem tiden har forskere lært meget af hinanden ved at studere ligheder og forskelle mellem sygdomme i forskellige dyrearter og mennesker. ”Et helt konkret eksempel er antibiotikaresistens, som både hos mennesker og dyr udgør et alvorligt problem, og som på sigt kan risikere at koste flere menneskeliv end kræft. Udviklingen af antibiotikaresistens hos både mennesker og dyr hænger uløseligt sammen med forbruget af antibiotika, og resistente bakterier kan overføres mellem mennesker og dyr,” siger Hanne Knude Palshof, formand for Dyrlægeforeningen. Hun fortsætter: ”Det er en udfordring, hvor man må anlægge en bred tilgang, og som ikke kan løses af én faggruppe alene. I den forbindelse har medlemmerne i Pharmadanmark og Dyrlægeforeningen en fælles dagsorden. Et andet eksempel på den tætte forbindelse mellem det human-medicinske og veterinær-medicinske er ændring i produktionssystemer, klimaforandringer, demografiske ændringer og menneskers stigende udnyttelse af naturressourcer, som skaber nye dagsordner og muligheder. ”For mig at se er en af læringerne af den nuværende sundhedskrise, at der er en kæmpe værdi i, at forskellige fagligheder bidrager med det, de hver især kan. Og sammen opstår der så de løsninger, der får os igennem på den anden side,” siger Hanne Knude Palshof. Fremtidens arbejdsmarked Rikke Løvig Simonsen lægger også vægt på den hastige teknologiske udvikling inden for life science. Fremtiden byder på en sammensmeltning af medicin, medicinsk udstyr, kunstig intelligens og teknologi. Det åbner for store behandlingsmæssige fremskridt, og vil kræve højt specialiserede medarbejdere med mange forskellige kompetencer. Det kræver fokus på uddannelse og kompetenceudvikling. ”Her har de to foreningers medlemmer også sammenfaldende interesser – for det nye fællessekretariat bliver det en væsentlig opgave at levere de tilbud, som sikrer, at foreningernes medlemmer er stærkt placerer på fremtidens arbejdsmarked,” slutter Pharmadanmarks formand.   Foto: www.onehealthejp.eu
Nyheder
23.03.2021
Pharmadanmark and the Danish Veterinary Association are joining forces in a new joint secretariat, which will service the two independent associations. The new structure will provide greater opportunities to develop membership services and make the associations more robust. Both associations retain their own political leadership and membership, and each association thus retains its identity. "It is good for the members, it is good for our associations – together we will be better equipped in a time where the competition is tough – both in terms of the political agenda and in terms of competition from other trade unions. I believe that there is a bright future for our two highly specialized associations, when we cooperate politically and professionally. Hopefully we can teach each other something, ”says Rikke Løvig Simonsen, chairman of Pharmadanmark. The collaboration starts on 1th of September 2021, when Pharmadanmark moves from Rygaards Allé in Hellerup to a new common domicile in Codanhus in Frederiksberg. Here we will have common meeting facilities and large rooms where member events can be held. In addition, it is easy to get there both by car and by public transport. The Danish Veterinary Association (DVA) is a professional organization for all veterinarians in Denmark, e.g. practitioners, state veterinary officers, food hygienists, researchers, educators and veterinarians in the private sector. In total approximately 90 percent of all veterinarians in Denmark are members of the DVA.