Nyheder
09.07.2021
Pharmadanmark indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 6. november 2021 i foreningens nye domicil Codanhus. Det vil være muligt at deltage virtuelt og alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Vi tager naturligvis forbehold for gældende COVID-restriktioner.  Forslag Forslag fra foreningens medlemmer – herunder de enkelte repræsentanter - som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal ifølge vedtægterne være sekretariatet i hænde senest 15. september.  Dagsorden 1.    Valg af dirigent(er) 2.    Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet 3.    Bestyrelsens beretning 4.    Forelæggelse af regnskab 5.    Behandlinger af indstillinger og forslag 6.    Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter for det følgende kalenderår 7.    Valg af formand 8.    Valg af to parlamentariske revisorer og en suppleant herfor 9.    Øvrige valg 10.    Fastsættelse af det samlede antal sektionsrepræsentanter til repræsentantskabet for den følgende repræsentantskabsperiode 11.    Fastsættelse af tid og sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde 12.    Eventuelt Valg til hovedbestyrelsen I henhold til foreningens vedtægter skal nye hovedbestyrelsesmedlemmer være valgt inden 15. oktober. For opstilling til hovedbestyrelsen gælder, at navnene på medlemmer, som ønskes opstillet, skal indgives skriftligt til sekretariatet af mindst seks stillere fra kandidatens egen sektion. Stillerlisterne skal være sekretariatet i hænde senest 15. september.  Der er 5 poster på valg i 2021 fra henholdsvis Regioner/Kommuner (tidl. Hospital), Privat, Stat og Apotek.  Du finder stillerlisten her.  Tilmelding Du kan tilmelde dig repræsentantskabsmødet her.   
Nyheder
29.06.2021
Det blev et overbevisende ja, da Pharmadanmarks medlemmer stemte om den nye overenskomst på Pharmakon –  Danmarks Apotekerforenings konference- og uddannelsescenter i Hillerød. 76 procent af medlemmerne deltog i afstemningen, og 100 procent af disse stemte ja til forhandlingsresultatet. Pharmadanmark forhandler overenskomster med nogle få private virksomheder, herunder altså Pharmakon. Her har fagforeningens jurister forhandlet direkte med virksomheden i tæt samarbejde med tillidsrepræsentanterne.
Nyheder
18.06.2021
Den nye afstemning om en række vigtige vedtægtsændringer sluttede i nat og gav et meget klart flertal for forslagene. I alt stemte 1.867 medlemmer, og der var mindst 74 pct. for alle forslag. Dermed er der det krævede 2/3 flertal. ”Det er forslag, som både vil gøre os mere smidige og solide som organisation, og dermed også hjælpe til at opfylde vores vision om Pharmadanmark som den samlende fagforening for life science-specialister i Danmark. Det er jeg glad for, at et så stort flertal af medlemmerne bakker op om. Med vedtægtsændringerne, den nye politiske strategi og medlemsstrategien har vi trukket nogle klare linjer op for, hvad Pharmadanmark skal være for medlemmerne, og hvordan vi vil nå målene,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. Blandt de vedtagne ændringer er, at Repræsentantskabsmøder (RP) afholdes hvert andet år – til gengæld vil der blive afholdt en faglig konference for alle medlemmer. "Jeg håber, at alle har lyst til at byde ind med ideer til, hvordan denne konference skal arrangeres," siger Rikke Løvig Simonsen. Formandsperioden udvides nu også, så formanden kan fungere i alt i otte år. Og vi kan sige velkommen til de to nye sektioner Stat og Regioner/Kommuner. Derudover bliver 1. suppleanter fremadrettet en fast del af Hovedbestyrelsen (HB). ”Der er så at sige kommet orden i penalhuset, og vi har skabt nogle bedre rammer for at trække på hinandens forskellige kompetencer og erfaringer. Sammen er vi klogere,” slutter Pharmadanmarks formand. Pharmadanmarks vedtægter rettes nu til med de nye ændringer og vil snart kunne læses på hjemmesiden.
Nyheder
11.06.2021
Torsdag og fredag afholder Kommunernes Landsforening (KL) Social- og Sundhedspolitisk Forum, og Pharmadanmark er med. Blandt emnerne er behandling til kronikere og ældre. For begges vedkommende, og særligt for kronikere, kan medicin være en fast følgesvend, hvilket kræver opmærksomhed. Farmaceuter er eksperter i lægemidler og kan være med til at garantere en den bedste og mest sikre medicinske behandling til borgere med kronisk sygdom og ældre med multisygdom – eksempelvis i såkaldte sundhedsklynger, som regeringen, Danske Regioner og KL netop er blevet enige om at etablere for at styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet. Ydermere skal sundhedsklynger, der er del af en kommende sundhedsaftale, skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb. 
Nyheder
09.06.2021
I dag er international Hvad er vigtigt for dig?-dag, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed er med til at markere i Danmark sammen med over 48 andre lande. Mærkedagen sætter fokus på at møde borgeren og patienten som et helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat. Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen sidder i Patientsikkerhedsrådet, som er del af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. "Som medarbejdere i sundhedsvæsenet og life science-specialister er det så vigtigt, at vi går til patienten som et helt menneske og anerkender, at meget andet end sygdommen definerer. Vi skal væk fra kun at behandle sygdommen og til at hjælpe mennesket, hvilket den medicinske behandling skal afspejle," siger Rikke Løvig Simonsen og tilføjer: "Vi er alle forskellige, hvilket sundhedsvæsenet skal huske og rumme. Dét er også med til at skabe mere lighed i sundhed". I tråd hermed fremhæver hun personlig medicin, der i højere grad er målrettet patienten - mennesket - og som vil få en mere og mere fremtrædende rolle i fremtidens sundhedsvæsen.
Nyheder
07.06.2021
Det blev et meget overbevisende ja, da Pharmadanmarks medlemmer på Færøerne stemte om overenskomsten, som dækker både de offentligt ansatte farmaceuter og apoteksfarmaceuterne. 100 procent af de i alt 87 procent, som deltog i afstemningen, stemte således ja. På grund af COVID-19 har Pharmadanmark ikke kunnet afholde egentlige fysiske overenskomstforhandlinger på Færøerne, og parterne har siden foråret 2020 ventet på muligheden for mødes i en forhandling. Det har dog ikke har vist sig muligt. De aftalte lønforbedringer er: ·         1. oktober 2019 2,56 procent ·         1. januar 2021 2,05 procent ·         1. oktober 2022 1,25 procent Overenskomsten fornys for en treårig periode fra 1. oktober 2019 til 1. oktober 2022.
Nyheder
26.05.2021
Altinget bringer et modsvar fra Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen på et debatindlæg fra Apotekerforeningen, Farmakonomforeningen og Landdistrikternes Fællesråd, som i sidste uge foreslog, at farmakonomer kan foretage medicinsamtaler. Rikke Løvig Simonsen skriver: "Medicinsamtaler er til for patienten. De er vigtige sundhedsydelser, der skal sikre, at kronikere bliver mere fortrolige med deres medicin. Således er det et problem, at cirka 50 procent af mennesker med kroniske sygdomme ikke tager deres medicin rigtigt. Og derfor kan vi kun være enige med Apotekerforeningen, Farmakonomforeningen og Landdistrikternes Fællesråd i, at det er vigtigt, at flere patienter får en medicinsamtale. Uanset hvor i landet de bor. Men løsningen er ikke at give farmakonomer lov til at udføre medicinsamtaler. Medicinsamtaler kræver en dyb faglighed, der ikke bare kommer med en certificering, som Apotekerforeningen, Farmakonomforeningen og Landdistrikternes Fællesråd ellers foreslår i et debatindlæg i Altinget den 18. maj. Kvalitet i højsæde Politikerne har bedt farmaceuter løse opgaven med medicinsamtaler, fordi det er faggruppen med den højeste faglighed inden for sikker og korrekt brug af medicin. Apotekerne, farmakonomerne og landdistrikterne argumenterer for, at det vil skabe mere lige og let adgang til sundhed, hvis farmakonomer får mulighed for at udføre medicinsamtaler. Men lighed i sundhed handler om mere end let adgang til sundhedsydelser. Det handler om kvaliteten af ydelserne, som skal være høj, hvad end du er kroniker i en sønderjysk landsby eller København. Virtuelle samtaler Til daglig arbejder farmaceuter tæt sammen med farmakonomer på landets apoteker. Her har farmakonomerne en stor værdi i relation til medicinsamtalerne, da de visiterer patienter til medicin – foruden compliancesamtaler. Når apoteker lykkes godt med at gennemføre medicinsamtaler, skyldes det netop en fælles indsats, hvor alle faggruppers kompetencer kommer i spil for at give patienten den bedste vejledning.   Desuden er det ikke længe siden, at Apotekerforeningen i september 2019 glædede sig over, hvordan den samlede apotekssektor var 101 procent i mål med medicinsamtalerne. Trods den samlede succes dækker tallene over forskelle mellem apotekerne, og under coronanedlukningen fik halvt så mange patienter en medicinsamtale som før corona.  Men hvad nu, hvis apotekerne havde tilbudt virtuelle medicinsamtaler med farmaceuter? Under covid-19 har danskerne taget nye digitale sundhedsværktøjer såsom Min Læge til sig, og coronasituationen har sat fart på det digitale sundhedsvæsen. Med digitale medicinsamtaler kommer farmaceuten helt hjem til patienten, som kan blive vejledt om sin medicin i rolige hjemlige omgivelser i det nære sundhedsvæsen. Uddannelse en del af løsning Skal farmakonomer i betragtning til at udføre medicinsamtaler, bør man rette blikket mod deres uddannelse. Som farmakonomuddannelsen er nu, giver den ikke farmakonomer den fornødne faglighed til at varetage opgaven – uanset om de fik en yderligere certificering. Vi har tidligere påpeget og bakket op om, at farmakonomer får en professionsbachelor og dermed øget deres faglighed. Uanset om medicinsamtalerne er virtuelle eller fysiske, er deres udbredelse betinget af en ledelse, som reelt prioriterer indsatsen. Medicinsamtaler kræver tid, rum og ressourcer. Medarbejderne skal gives reel mulighed for at løfte opgaven. Farmaceuterne vil rigtig gerne bruge deres faglighed i samtalerne, men erfaringerne viser, at det er nødvendigt med ledelsesmæssigt fokus på de enkelte apoteker for at lave samtalerne. Det har Apotekerforeningen også fremhævet ved flere lejligheder. I tråd med mere uddannelse til farmakonomerne er det ydermere nærliggende og hensigtsmæssigt også at autorisere både farmakonomer og farmaceuter. Med en autorisation kan farmaceuter og farmakonomer i højere grad bidrage med at øge medicinsikkerheden for patienterne. Ikke kun via medicin- og compliancesamtaler, men mange andre steder i sundhedsvæsenet. Ved sektorovergange, på hospitaler, i kommuner og i psykiatrien.
Nyheder
21.05.2021
Regeringen og et bredt flertal i Folketingets er blevet enige om en ny strategi for life science, der skal løfte den danske life science-industri til gavn for både patienter, velfærd og økonomi. Pharmadanmark er i regeringens genstartsteam for life science og i møder med erhvervsminister Simon Kollerup (S) kommet med input til strategien, og formand Rikke Løvig Simonsen er tilfreds med den brede politiske opbakning til sektorens fortsatte positive udvikling. Særligt glæder hun sig over, hvordan strategien har øje for vigtigheden af højt specialiserede medarbejdere og strategiens prioritering af kompetenceudvikling: ”Jeg hæfter mig især ved det fokus, strategien har på højtuddannet arbejdskraft, der har været et af vores væsentligste indspark til strategiarbejdet. Som formand for en stor del af branchens nøglemedarbejdere er jeg glad for, at de har taget det signal med ind i strategien og iværksætter konkrete initiativer for efteruddannelse og kompetenceudvikling,” siger hun og henviser til et af syv hovedområder i aftalen, nemlig ’Højt kvalificeret arbejdskraft’. ”En forudsætning for at styrke dansk life science og fastholde Danmark i den absolutte elite er en højt kvalificeret arbejdskraft. Samtidig efterspørger virksomhederne innovative og specialiserede medarbejdere, der kan bidrage med ny viden, medvirke til at fremme vores sundhed og styrke life science-industrien,” beskriver den nye life science-strategi. Aftalepartierne vil ydermere nedsætte en arbejdsgruppe, der skal analysere behovet for kompetenceudvikling inden for life science-industrien. Her vil Pharmadanmark slå et slag for en efteruddannelsesfond for SMV’er. Den nye life science-strategi vil også etablere et såkaldt Life Science Råd, som skal styrke dialogen mellem det offentlige og private og drøfte branchens nationale prioriteter og rammevilkår. ”Pharmadanmark er glad for at have været så tæt inddraget i arbejdet med den nye strategi, og som fagforening for højt specialiserede life science-medarbejdere ser vi frem til at bidrage fremadrettet med at styrke dansk life science i samarbejde med andre interessenter,” siger Rikke Løvig Simonsen og kvitterer samtidig for strategiens gode takter angående en styrkelse af Lægemiddelstyrelsen. Her er det vigtigt, at der følger ressourcer med til en mere effektiv myndighedsbetjening, som Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen også skrev i Altinget onsdag. Bag aftale står regeringen, Venstre, Radikale, Enhedslisten, SF, Konservative og Alternativet. Da regeringen fremlagde sin life science-strategi i april, interviewede vi erhvervsminister Simon Kollerup (S), der fremhævede life science-specialisters afgørende rolle for Danmarks styrkeposition inden for life science.  
Nyheder
20.05.2021
Der er mange gode takter i regeringens life science-strategi, men Lægemiddelstyrelsens rolle i tiltrækning af kliniske forsøg bør få endnu mere opmærksomhed - effektiv myndighedsbetjening kræver tilstrækkelige ressourcer. Det skriver Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen i Altinget: "Klinisk forskning har fået god opmærksomhed i strategien. Heldigvis, for klinisk forskning har stor værdi for Danmark og vores sundhedsvæsen. Den giver lægerne adgang til faglig udvikling og patienterne adgang til ny og innovativ behandling. Samtidig kan klinisk forskning også skabe job. Lægemiddelstyrelsens rolle i tiltrækning af kliniske forsøg bør dog få endnu mere opmærksomhed, end der i første omgang kan læses ud af strategien. Styrelsens vigtige rolle inden for klinisk forskning er netop blevet tydeligt understreget under covid-19-pandemien. Her har Danmark været med helt i front i udførelsen af kliniske studier for behandling af covid-19-patienter, og det skyldes ikke mindst, at der fra dansk side har været hurtig sagsbehandlingstid for godkendelse af forsøg, ligesom der også har været et konstruktivt og flydende samarbejde mellem myndigheder, forskere og virksomheder. Det skal vi lære af og tage med os fremad." Regeringen fremlagde sin strategi i april. Siden har den været til forhandling blandt Folketingets partiet - resultatet forventes foffentliggjort i dag. Som input til strategien har Pharmadanmark foreslået en efteruddannelsesfond til SMV'er.
Nyheder
17.05.2021
89 procent af Pharmadanmarks medlemmer på privatapotek har i urafstemningen, som sluttede kl. 12 i dag, stemt ja til sidste måneds overenskomstresultat. 56 procent af apoteksfarmaceuterne deltog i afstemningen. ”Jeg er glad for, at så mange medlemmer kan se sig selv i resultatet, og at de deler vores vurdering af, at det er et overenskomstresultat med nogle gode forbedringer – herunder en fornuftig forbedring af lønnen. Jeg er også glad for, at så mange har givet deres mening til kende og dermed givet urafstemningen validitet, ” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. Overenskomsten indeholder en reallønsforbedring, og for eksempel sorgorlov på linje med de offentligt ansatte samt løn under kursus på fridage, hvilket har fyldt meget for de enkelte medlemmer. ”Vores ambitioner for forhandlingerne med Apotekerforeningen var at opnå reelle forbedringer af ansættelsesforholdene, og jeg mener, at overenskomsten – som medlemmerne nu har stemt ja til – er en god ramme for apoteksfarmaceuternes arbejde og faglige udvikling frem imod 2024,” slutter Rikke Løvig Simonsen.  
Nyheder
10.05.2021
Lørdag den 8. maj holdt Pharmadanmark ekstraordinært repræsentantskabsmøde (RP). Her vedtog repræsentantskabet en ny politisk strategi for Pharmadanmark 2021-2023 – en strategi som er bygget op omkring medlemmernes mærkesager. Forud for vedtagelsen blev den diskuteret i mindre grupper, ligesom der var en god debat i salen. De tre pejlemærker i strategien er: 1. En højt kvalificeret arbejdsstyrke 2. Et bæredygtigt arbejdsliv 3. En troværdig og effektiv patientbehandling Det første skal ske gennem attraktive forskningsmiljøer. Derfor arbejder vi for gode vilkår for den frie forskning. Og for rig adgang til efteruddannelse. Dansk life science afhænger af dygtige medarbejdere. Et bæredygtigt arbejdsliv handler om at sikre ordentlige forhold, når den digitale udvikling skaber nye ansættelsesformer og helt nye måder at arbejde på. Troværdig og effektiv patientbehandling indebærer, at Pharmadanmarks medlemmer skal have de rette betingelser for at sikre patienterne den bedste mediciske behandling. Derfor arbejder vi for øget klinisk forskning og autorisation til alle farmaceuter. Læs mere om strategien under 'Politik'.
Nyheder
27.04.2021
Statsminister Mette Frederiksen (S) vil allerede fra næste år kunne producere COVID-19-vacciner herhjemme. ”Der er ingen, som endnu ved, i hvor lang tid og hvor ofte vi har brug for at vaccinere. Det, vi til gengæld ved er, at vaccinen er vores supervåben mod COVID-19, og derfor har vi brug for at sikre, at der bliver produceret flere vacciner globalt, men i vores øjne også her i Danmark,” siger statsministeren. Hun fortsætter: ”Vores tanke er at sikre en produktion i Danmark, der giver sikkerhed for forsyninger herhjemme, men som også bliver en aktiv spille på den europæiske og globale scene.” Konkret vil regeringen nu igangsætte og invitere til en såkaldt markedshøring, der er en indledende mulighed for, at vaccineproducenter fra ind- og udland kan kommentere og diskutere produktionsidéen, forud for et udbud. Det er uvist, hvilke vacciner Danmark skal producere – om det skal være allerede eksisterende vacciner via en licens, eller om Danmark skal producere egne vacciner. Offentligt-privat samarbejde Pharmadanmark har tidligere udtrykt skepsis over etablering af en egentlig national vaccineproduktion, fordi det er særdeles kompliceret og dyrt at få en sådan vaccinefabrik på benene. ”Derfor er det umiddelbart meget fornuftigt, at regeringen nu satser på at løse udfordringen med at sikre forsyningssikkerheden gennem offentligt-privat samarbejde, gerne danske virksomheder. Vi har virksomheder herhjemme med både kompetencer og kapacitet, som man godt kunne forestille sig kunne blive en del af løsningen. Det giver mere mening med en sådan model fremfor at forsøge at bygge det op fra bunden selv. Det giver også – alt andet lige – en kortere tidshorisont for, hvornår en produktion af COVID-19 vacciner kan være klar,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. Hun understreger, at hun godt forstår det politiske ønske om et stærkere pandemiberedskab. ”COVID-19 pandemien har afsløret tydelige mangler i pandemiberedskabet, både herhjemme og i udlandet – ikke mindst i forhold til de vacciner, som skal sørge for en normalisering af samfundet. Det er klart, at vi alle oplever enhver forsinkelse i vaccineudrulningen meget frustrerende.” De rette kompetencer Rikke Løvig Simonsen mener, at det ikke er urealistisk, at man kan lykkes med at etablere en produktion. Men det bliver givetvist ikke en billig løsning. ”Produktion af disse højteknologiske produkter er meget omkostningstung – og de virksomheder, som kunne være interesserede i opgaven – skal måske også investere betydeligt i deres produktionsapparat. Det er også en produktion, som kræver, at de helt rigtige kompetencer er til stede. Netop kompetencer er en af hovedårsagerne til, at vi har været forbeholdne mht. etablering af en statslig vaccinefabrik. Det ville være en stor udfordring at tiltrække og fastholde medarbejdere, som har kompetencer fra den øverste hylde, og det kræver internationalt samarbejde.” Hun kan ikke vurdere, om det pt. er realistisk for den danske stat at indgå licensaftaler med virksomheder som Pfizer/BioNTech eller Moderna. Der skal ske en teknologioverførsel fra virksomhederne til en eventuel dansk producent, hvilket er meget krævende. Så spørgsmålet er, om virksomhederne her og nu kan og vil prioritere det. Fælleseuropæisk Regeringens udmelding ændrer i øvrigt ikke ved, at Pharmadanmark stadig ønsker stærke fælles europæiske løsninger i fremtidens beredskab. ”Det omfatter også investering i forskning i infektionssygdomme og forebyggelse og behandling af dem på europæisk plan. Tænk blot på, at mRNA-teknologien i flere af coronavaccinerne udspringer af forskning på universiteter for flere årtier siden. Investering i offentlig forskning er absolut nødvendig,” siger Rikke Løvig Simonsen. Endelig vil Rikke Løvig Simonsen gerne flage det Life Science Råd, som regeringen har foreslået oprettelsen af i sin nye life science-strategi, og som med fordel også vil kunne diskutere fremtidens beredskab – og konkrete løsninger. ”De tiltag, der sættes i værk, bør ske i dialog med aktørerne på markedet – det vil give de bedste løsninger. Det vil vi Pharmadanmark også meget gerne bidrage til ud fra vores perspektiver omkring blandt andet kompetencer,” slutter hun.
Nyheder
23.04.2021
Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening er i dag blevet enige om at fornye overenskomsten for de næste tre år for farmaceuter på privat apotek. ”Jeg er tilfreds med, at vi har opnået en reallønsfremgang og opnået nogle gode forbedringer for vores medlemmer, for eksempel sorgorlov på linje med offentligt ansatte og løn under kursus på fridage. Det har været nogle konstrutive forhandlinger over flere dage. Vi har nu et resultat, som vi er stolte af at præsentere for medlemmerne," siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. Pharmadanmark gik til forhandlingerne med ambitioner om reelle forbedringer af ansættelsesforholdene. Udover en fornuftig forbedring af lønnen, er det også lykkedes at sikre almindelig løn under kursus på fridage, hvilket har fyldt meget for de enkelte medlemmer. Lige sådan er sorgorlov et ansvarligt og medmenneskeligt vilkår at medtage i en overenskomst. Overenskomstresultatet gælder fra 1. april 2021 til 31. marts 2024, men skal først til urafstemning blandt Pharmadanmarks medlemmer ansat på privat apotek.
Nyheder
21.04.2021
Medlemmer i akademiker-fagforeningerne, herunder Pharmadanmark, har godkendt forliget om overenskomsterne på det offentlige område i de næste tre år. Cirka 49 procent af de offentligt ansatte medlemmer i Pharmadanmark stemte, og cirka 96 procent af disse stemte ja. For alle 26 organisationer, der er tilsluttet hovedorganisationen Akademikernes forhandlingsaftale, stemte 95,5 procent ja til resultatet, og den samlede stemmeprocent var 34 procent. ”Det er meget positivt, at så mange af Pharmadanmarks medlemmer har deltaget i urafstemningen og givet deres mening til kende. Jeg er også rigtig glad for, at de deler vores vurdering af, at vi sammen med de øvrige fagforeninger har forhandlet os frem til et fornuftigt overenskomstresultat – specielt i lyset af at vi er midt i en pandemi,” siger Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen. Coronakrisen har betydet en opbremsning på det samlede private arbejdsmarked, og det mærkes desværre også på det offentlige arbejdsmarked. ”Men med de nye overenskomster har vores medlemmer i stat, regioner og kommuner alle fået en rimelig lønudvikling, som følger det private arbejdsmarked – og en reallønsfremgang. Overenskomsten indeholder også en række andre vilkår, som har været vigtige for Pharmadanmarks medlemmer,” fortsætter Pharmadanmarks formand. Overordnet set har overenskomstforhandlingerne resulteret i en række forbedringer ud over løn, fx styrket indsats for seniorer, fokus på kompetenceudvikling samt bedre vilkår for forskere herunder mere tryghed for Ph.d studerende. ”Samlet set kan vi se flere af medlemmernes ønsker gengivet i de resultater, der er opnået ved forhandlingsbordet, og det er jeg tilfreds med, at medlemmerne har kvitteret for,” slutter Rikke Løvig Simonsen.
Nyheder
19.04.2021
Når de gode visioner for uddannelse og kompetenceudvikling i regeringens life science-strategi skal realiseres, kommer Pharmadanmark atter gerne med input: en efteruddannelsesfond for SMV'er kan styrke dansk life science, som Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen udtaler i Berlingskes life science-særtillæg: ”Medarbejderne skal uddanne sig konstant gennem livet og blive ved med at udvikle deres kompetencer. Det har den enkelte medarbejder og virksomhed et ansvar for. Men det er også en samfundsmæssig opgave at sikre, at økonomien, mulighederne og strukturerne er til stede for den nødvendige efteruddannelse og konstante opkvalificering af arbejdsstyrken,” siger hun. Fonden kan med fordel stykkes sammen af både bidrag fra staten og erhvervslivet, og selve forankringen bør være på universitetet. Derfor glæder det Pharmadanmark, at erhvervsminister Simon Kollerup er åben over for en sådan uddannelsesfond, som han udtalte i forbindelse med lanceringen af regeringens life science-strategi i fredags.
Nyheder
15.04.2021
Regeringen præsenterede i formiddags sin nye life science-strategi med 38 initiativer, som skal fremtidssikre branchen. Lanceringen fandt sted i Industriens Hus, og regeringen var repræsenteret ved erhvervsminister Simon Kollerup, sundhedsminister Magnus Heunicke, udenrigsminister Jeppe Kofod og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen. Også Pharmadanmark var tilstede. ”Strategien retter spotlight på kompetenceudvikling og uddannelsesområdet. Men konkrete initiativer skal ske i dialog med fagforeninger, hvor Pharmadanmark er en central aktør, og andre aktører på life science-området. Jeg har set, at Pharmadanmark har foreslået en efteruddannelsesfond, som kan være en vej frem blandt andre løsninger. Det er vigtigt for mig at sige i dag, at medarbejdere er en central ressource i en stærk life science-industri i Danmark. Deres kompetencer er det, som gør, at vækstmulighederne er store. Derfor skal vi have kompetence-fokus i strategien,” sagde Simon Kollerup i et efterfølgende interview og tilføjede: ”Medarbejderne er den bærende kraft til, at life science er så stort et erhvervspolitisk eventyr. Så gode muligheder for at kunne uddanne og efteruddanne sig er meget vigtige for mig og regeringen. Derfor har den nye strategi klare elementer om kompetenceudvikling og uddannelse, herunder efteruddannelse. Og derfor glæder det mig, at Pharmadanmark og andre aktører spiller ind med gode konstruktive forslag til, hvordan vi konkret kan gøre det.” Afgørende medarbejdere Pharmadanmark har bl.a. bidraget til strategien gennem deltagelse i regeringens Genstartsteam for life science og biotek, og fagforeningen er også blandt de aktører, som Simon Kollerup har diskuteret branchens muligheder og vilkår med. Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen er da også meget tilfreds med, at flere af fagforeningens input er at finde i strategien. ”Pharmadanmarks væsentligste input til arbejdet med strategien har været, at Danmark skal prioritere den gode grunduddannelse af højtuddannede medarbejdere til branchen – og uddanne flere. Derfor er det selvfølgelig glædeligt, at regeringen i strategien direkte skriver, at den vil sikre gode rammer for uddannelse af højt kvalificeret arbejdskraft og på den måde skabe endnu bedre betingelser for nye erhvervs­successer inden for life science-industrien,” siger hun. Strategien anerkender i høj grad, at kompetencer er afgørende for branchens fortsatte trivsel, og der er således et helt afsnit om højt kvalificeret arbejdskraft. Pharmadanmark har også understreget behovet for at satse på efteruddannelse og kompetenceudvikling, så medarbejderne er klar til at håndtere nye behandlingsformer, teknologier og flere digitale løsninger. Også det er tydeligt afspejlet i strategien, idet det fremover bliver et strategisk fokus at understøtte både patienter, medarbejdere og ledelse i sundhedsvæsenet i at anvende nye teknologier. Der ned­sættes også en arbejdsgruppe, der skal analysere behovet for kompetenceudvikling inden for life science-industrien, og der afsættes midler til at igangsætte og gennemføre tiltag inden for eksempelvis uddannelsesudvikling og kapacitetsopbyg­ning på uddannelserne målrettet life science. Strategien taler også om, at der skal fokus på karrierevejene på universiteterne, herunder ph.d.ernes vilkår – Pharmadanmark har ved flere lejligheder netop påpeget, at vilkårene for universitetsforskere over en årrække er blevet langt mindre attraktive, hvilket harmonerer dårligt med Danmarks høje forskningsambitioner. Den grønne om stilling Rikke Løvig Simonsen finder det positivt, at strategien så tydeligt italesætter behovet for grøn omstilling, og de gevinster, som kan hentes, hvis industrien formår at udnytte potentialet. Dansk life science er nemlig også fortællingen om en industri, som allerede er nået langt i den grønne omstilling. ”Jeg er overbevist om, at Pharmadanmarks medlemmer er godt rustet til at tage aktiv del i den grønne omstilling, og at de er klar til at bringe deres kernekompetencer i spil, når virksomhederne skal arbejde med klimamål i alle dele af værdikæden,” siger hun. Der er i strategien også initiativer, som skal styrke branchens omdømme og skabe en stærk fortælling – både herhjemme og internationalt. Andre brancher har være dygtige til at skabe en fortælling, som skaber stolthed om deres erhverv, fx fødevareerhvervet og søfarten. Dét har været et af Pharmadanmarks væsentlige input til strategiarbejdet, og der er helt sikkert en åben dør for en sådan fortælling nu, fordi life science-industrien har spillet så stor en rolle under pandemien. Pharmadanmark lægger vægt på, at patienterne spiller så stor en rolle i strategien, for life science handler om andet og mere end vækst og arbejdspladser – det handler nok så meget om konstant at udvikle bedre og mere sikre behandlinger og på den måde redde liv og øger livskvaliteten hos alvorligt syge mennesker. Det er også en af de væsentlige grunde til, at branchen er så attraktiv at arbejde i. Derfor er det rigtig godt, at der sættes høje ambitioner for den behandling, patienterne kan forvente i fremtiden, mener Pharmadanmark. Et Life Science Råd Blandt initiativerne er også nedsættelse af et nationalt Life Science Råd med deltagelse på højt niveau af bl.a. virksomheder, fonde, brancheorganisationer, lønmodtagerorganisatio­ner og patientforeninger. Rådet skal styrke dialogen mellem det offentlige og private yderligere og drøfte branchens nati­onale prioriteter og generelle rammevilkår. ”Pharmadanmark er glad for at have været så tæt inddraget i arbejdet med den nye strategi, og som fagforening for en stor del af branchens nøglemedarbejdere, ser vi frem til at bidrage fremadrettet med at styrke dansk life science i samarbejde med andre interessenter,” slutter Rikke Løvig Simonsen. Den nye life science strategi er finansieret som en del af eksportpakken fra december 2020, hvor der blev afsat 70 mio. kr. årligt i 2021-23 til udvikling af strategien. Derudover blev der på finansloven for 2021 afsat en reserve på 30,4 mio. kr. i perioden 2022-24 til en national life science-strategi. Læs pressemeddelelse om strategien: 
Nyheder
08.04.2021
Pharmadanmark har forsøgt at forhandle en lokalaftale, som giver medlemmer på Region Hovedstadens vaccinationscentre den rette honorering for arbejde om aftenen og i weekender, på plads med regionen. Det er desværre ikke lykkedes at nå til enighed. ”Vi har ønsket at bruge de arbejdstidsaftaler, vi allerede kender fra andre steder i regionen, og som er indgået under rolige forhold inden COVID-19, men det har arbejdsgiver afvist,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. Baggrunden for forhandlingerne er, at flere medlemmer af Pharmadanmark ønsker at bidrage på regionens vaccinationscentre som bijob – også om aftenen og i weekenden. Mens fx læger og sygeplejersker allerede har arbejdstidsaftaler for hele døgnet, kræver det imidlertid en lokalaftale mellem arbejdsgiver og Pharmadanmark, for at medlemmer kan arbejde om aftenen og i weekenden. ”Det er yderst usædvanligt, at vi ikke kan finde en fælles løsning med arbejdsgiver, men vi er desværre for langt fra hinanden i dette tilfælde. Vi kan ikke leve med, at vores medlemmer lønnes på én måde et sted i regionen og lønnes lavere et andet sted i samme region,” understreger Rikke Løvig Simonsen. Pharmadanmark forhandler vilkår for mange offentligt ansatte og sikrer som fagforening også, at der er et nogenlunde ens niveau på tværs af arbejdspladserne. ”Vi har fuld forståelse for, at der kan være enkelte medlemmer, hvor man havde foretrukket en anden løsning i denne sag. Vi havde bestemt også foretrukket at indgå en aftale på lige fod med andre arbejdspladser med samme behov for aften og weekendarbejde. Men vi må fastholde, at hvis man er uddannet som lægemiddelspecialist, så er det også til sædvanlig løn som lægemiddelspecialist,” slutter Rikke Løvig Simonsen. Det betyder: Ansættes du på et vaccinationscenter i Region Hovedstaden, kan du forsat arbejde i dagvagter på hverdage. Du kan ikke arbejde aften, weekend og helligdage. Hvis du alligevel pålægges vagt aften, weekend eller helligdage, er det overenskomststridigt, og så skal du kontakte Pharmadanmark straks for rådgivning på tlf. 3946 3605 eller på jura@pharmadanmark.dk
Nyheder
30.03.2021
Dansk Erhverv er kommet med et uddannelsesudspil, hvis ærinde er at fremtidssikre vores uddannelser, og som foreslår at tilføre 3,5 mia. kr. til uddannelsessystemet. En del af udspillet er også at omlægge SU’en til lån på kandidaten. Det er vigtigt at fremtidssikre vores uddannelser, men at omlægge SU til lån for kandidatstuderende er ikke vejen frem ifølge Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen: ”Forringes SU’en, kan man frygte, at færre vil få en uddannelse. Men vi har brug for mere uddannelse også inden for Danmarks væksterhverv, life science. Derfor vigtigt med lige adgang til uddannelse, som SU er med til at sikre,” siger hun. Vejen frem er til gengæld investering i uddannelse og forskning - vi skal leve af viden også fremover, understreger Rikke Løvig Simonsen.
Nyheder
24.03.2021
Når Pharmadanmark og Den Danske Dyrlægeforening 1. september etablerer et nyt fællessekretariat, er det ikke kun en praktisk foranstaltning, der skal ruste de to selvstændige foreninger til fremtiden. Tankegangen bag er i høj grad også, at menneskers og dyrs fælles miljø, sundhed og velfærd i længden må og skal håndteres af flere forskellige fagdiscipliner og organisationer. ”Begge foreningers medlemmer har en dyb faglighed, og så er de hver på deres måde optaget af sundhed – for mennesker og dyr. Jeg er også sikker på, at begge foreningers medlemmer anerkender styrken i tværfaglighed og samarbejde, og at mange allerede i dag arbejder på den måde. Komplekse problemstillinger inden for mennesker og dyrs sundhed kræver komplekse løsninger med bidrag fra mange forskellige dygtige fagfolk. Vi kan lære af hinanden,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. One Health På den måde taler samarbejdet mellem Pharmadanmark og Dyrlægeforeningen sig også direkte ind i tankegangen om ’One Health’, som er blevet udviklet som et styrket samarbejde mellem netop den human-medicinske og veterinær-medicinske verden. Her inddrages en lang række discipliner med en overordnet dagsorden om at holde os sunde og raske som mennesker – og om at finde bæredygtige løsninger. Der er også mange ligheder mellem sygdomsprocesser i dyr og mennesker, og gennem tiden har forskere lært meget af hinanden ved at studere ligheder og forskelle mellem sygdomme i forskellige dyrearter og mennesker. ”Et helt konkret eksempel er antibiotikaresistens, som både hos mennesker og dyr udgør et alvorligt problem, og som på sigt kan risikere at koste flere menneskeliv end kræft. Udviklingen af antibiotikaresistens hos både mennesker og dyr hænger uløseligt sammen med forbruget af antibiotika, og resistente bakterier kan overføres mellem mennesker og dyr,” siger Hanne Knude Palshof, formand for Dyrlægeforeningen. Hun fortsætter: ”Det er en udfordring, hvor man må anlægge en bred tilgang, og som ikke kan løses af én faggruppe alene. I den forbindelse har medlemmerne i Pharmadanmark og Dyrlægeforeningen en fælles dagsorden. Et andet eksempel på den tætte forbindelse mellem det human-medicinske og veterinær-medicinske er ændring i produktionssystemer, klimaforandringer, demografiske ændringer og menneskers stigende udnyttelse af naturressourcer, som skaber nye dagsordner og muligheder. ”For mig at se er en af læringerne af den nuværende sundhedskrise, at der er en kæmpe værdi i, at forskellige fagligheder bidrager med det, de hver især kan. Og sammen opstår der så de løsninger, der får os igennem på den anden side,” siger Hanne Knude Palshof. Fremtidens arbejdsmarked Rikke Løvig Simonsen lægger også vægt på den hastige teknologiske udvikling inden for life science. Fremtiden byder på en sammensmeltning af medicin, medicinsk udstyr, kunstig intelligens og teknologi. Det åbner for store behandlingsmæssige fremskridt, og vil kræve højt specialiserede medarbejdere med mange forskellige kompetencer. Det kræver fokus på uddannelse og kompetenceudvikling. ”Her har de to foreningers medlemmer også sammenfaldende interesser – for det nye fællessekretariat bliver det en væsentlig opgave at levere de tilbud, som sikrer, at foreningernes medlemmer er stærkt placerer på fremtidens arbejdsmarked,” slutter Pharmadanmarks formand.   Foto: www.onehealthejp.eu
Nyheder
23.03.2021
Pharmadanmark and the Danish Veterinary Association are joining forces in a new joint secretariat, which will service the two independent associations. The new structure will provide greater opportunities to develop membership services and make the associations more robust. Both associations retain their own political leadership and membership, and each association thus retains its identity. "It is good for the members, it is good for our associations – together we will be better equipped in a time where the competition is tough – both in terms of the political agenda and in terms of competition from other trade unions. I believe that there is a bright future for our two highly specialized associations, when we cooperate politically and professionally. Hopefully we can teach each other something, ”says Rikke Løvig Simonsen, chairman of Pharmadanmark. The collaboration starts on 1th of September 2021, when Pharmadanmark moves from Rygaards Allé in Hellerup to a new common domicile in Codanhus in Frederiksberg. Here we will have common meeting facilities and large rooms where member events can be held. In addition, it is easy to get there both by car and by public transport. The Danish Veterinary Association (DVA) is a professional organization for all veterinarians in Denmark, e.g. practitioners, state veterinary officers, food hygienists, researchers, educators and veterinarians in the private sector. In total approximately 90 percent of all veterinarians in Denmark are members of the DVA.
Nyheder
23.03.2021
Positivt, at studerende på landets universiteter foruden forskere og ph.d.'er får mere fysisk fremmøde med den nye genåbingsplan, som regeringen og samtlige partier - undtagen Nye Borgerlige - er blevet enige om. Herunder godt med fokus på praktiske elementer såsom laboratorie-øvelser. Pharmadanmark har gennem nogen tid efterspurgt en konkret plan for landets universitetsstuderende, som er ramt af nedlukningen i form af mistrivsel og mistet faglighed. Blandt andet i et debatindlæg i Christiansborg-mediet Altinget fra formand for Pharmadanmark - Studerende Merve Köycü og formand for Pharmadanmark Rikke Løvig Simonsen. Derfor glæder de flere gode takter i den nye aftale Pharmadanmark. For trivslen skal tilbage på universitetet og fagligheden indhentes.
Nyheder
23.03.2021
Lønmodtagere og arbejdsgivere på statens overenskomstområde er som bekendt blevet enige om rammerne og ændringerne til en ny statslig overenskomst. Nu er det op til dig og de andre medlemmer at tage stilling til indholdet og afgive jeres stemme. Pharmadanmark anbefaler, at du stemmer ”JA” til forliget. Pharmadanmark mener, at forliget repræsenterer det bedst opnåelige resultat. Pharmadanmark vurderer, at der er tale om et fornuftigt resultat med en sikring af reallønnen samt en lønudvikling, der følger udviklingen på det private arbejdsmarked. Hertil er en række andre vigtige områder forbedret. Pharmadanmark kan samlet se vores medlemmers ønsker gengivet i de resultater, der er opnået ved forhandlingsbordet. Det er derfor Pharmadanmarks anbefaling, at medlemmerne stemmer ja til resultatet – du modtager et link til afstemning via mail. Her kan du læse hovedelementerne i forliget: Fornuftig økonomisk ramme Der er aftalt generelle lønforbedringer på i alt 4,42% over de næste tre år. Reguleringsordningen bliver også ført videre. Det betyder, at den offentlige lønudvikling fortsat følger det private arbejdsmarkeds lønudvikling. De samlede og skønnede stigninger i perioden er følgende:   2021   2022   2023   I alt   1. april 1. oktober 1. april 1. oktober 1. april 1. oktober   Aftalt lønstigning 0,80% 0,30% 1,19% 0,30% 1,48% 0,35% 4,42% Reguleringsordning - - 0,36% - 0,27% - 0,63% I alt 0,80% 0,30% 1,55% 0,30% 1,75% 0,35% 5,05%   Reguleringsordningen er udelukkende et skøn, og der er en del usikkerhed forbundet med dette skøn grundet COVID-19s påvirkning af det generelle private arbejdsmarked. Seniorbonus Fra 2022 får ansatte akademikere i staten ret til en seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige årsløn fra og med kalenderåret, de er fyldt 62 år. Seniorbonussen kan veksles til to betalte fridage eller ekstraordinær pensionsindbetaling. Man optjener bonussen, før den kan udbetales eller benyttes som frihed, og derfor kommer den tidligst til udbetaling eller udnyttelse i 2023. Midlertidige stillinger på universiteter ift. barsel Ph.d studerende, post.doc’er og andet videnskabeligt personale i midlertidige stillinger, får fremover en ret til at få forlænget deres ansættelse svarende til den tid, de er fraværende på grund af barsels- eller adoptionsorlov. Mindre forhøjelse af lektortillægget Tillægget for lektorer, seniorforskere og seniorrådgivere forhøjes med ca. 200 kr. om måneden + pension. Derudover er der aftalt et nyt tillæg for lektorer i forfremmelsesprogram til professor på lidt over 4.000 kr. pr. måned + pension. Beløbene er i nutidskroner. Kompetencefond Den nuværende Statens Kompetencefond forlænges oven på stor succes i den forhenværende periode. Du vil derfor forsat kunne søge om penge til din individuelle kompetenceudvikling. Fonden vil indeholde over 85 mio. kr., som er til rådighed i resten af overenskomstperioden. Du kan læse nærmere om fonden på: www.kompetenceudvikling.dk/fonden/ Sorgorlov Der er aftalt ret til 26 ugers sorgorlov med løn, hvis et barn er dødfødt eller dør inden det er fyldt 18 år. Dette gælder også, hvis der er tale om et adopteret barn. . Der er tale om en tre-årig overenskomst, og forliget er dermed gældende frem til 1. april 2024. Læs mere: Hvis du kunne tænke dig at se den fulde aftaletekst, kan du læse mere her: Forlig - Forhandlingsfælleskab Forlig - Centralorganisationernes Fællesudvalg Har du spørgsmål? Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte Pharmadanmarks juridiske afdeling på jura@pharmadanmark.dk eller på telefon 3946 3605.
Nyheder
23.03.2021
Lønmodtagere og arbejdsgivere på det kommunale overenskomstområde er som bekendt blevet enige om rammerne og ændringerne til en ny kommunal overenskomst. Nu er det op til dig og de andre medlemmer at tage stilling til indholdet og afgive jeres stemme. Pharmadanmark anbefaler, at du stemmer ”JA” til forliget. Pharmadanmark mener, at forliget repræsenterer det bedst opnåelige resultat. Pharmadanmark vurderer, at der er tale om et fornuftigt resultat med en sikring af reallønnen samt en lønudvikling, der følger udviklingen på det private arbejdsmarked. Hertil er en række andre vigtige områder forbedret. Pharmadanmark kan samlet se vores medlemmers ønsker gengivet i de resultater, der er opnået ved forhandlingsbordet. Det er derfor Pharmadanmarks anbefaling, at medlemmerne stemmer ja til resultatet – du modtager et link til afstemning via mail. Her kan du læse hovedelementerne i forliget: Fornuftig økonomisk ramme Der er aftalt generelle lønforbedringer på i alt 5,02% over de næste tre år. Reguleringsordningen bliver også ført videre. Det betyder, at den offentlige lønudvikling forsat følger det private arbejdsmarkeds lønudvikling. De samlede og skønnede stigninger i perioden er følgende:   2021   2022 2023   I alt   1. april 1. oktober 1. oktober 1. april 1. oktober   Aftalt lønstigning 1,00% 1,01% 1,90% 0,30% 0,81% 5,02% Reguleringsordning - -0,21% 0,30% - 0,18% 0,27% I alt 1,00% 0,80% 2,20% 0,30% 0,99% 5,29% Reguleringsordningen er udelukkende et skøn, og der er en del usikkerhed forbundet med dette skøn grundet COVID-19s påvirkning af det generelle private arbejdsmarked. Det kan betyde, at lønforhøjelsen pr. 1. oktober 2021 bliver lidt mindre end det aftalte 1,01%. Mindre forhøjelse af grundløn på sluttrin Der er aftalt mindre forhøjelser af løntrin 8 samt af grundlønnen for special- og chefkonsulenter. Forhøjelserne er: Trin 8: 1.538 kr. årligt Specialkonsulenter: 1.930 kr. årligt Chefkonsulenter: 2.076 kr. årligt  Beløbene er i nutidskrover, og de vil følge lønudviklingen fremadrettet, styret af reguleringsordningen som beskrevet ovenfor. Lønforhøjelserne er pr. 1. april 2022. Forbedring af pension Pensionsprocenten hæves fra 18,63 % til 18,78 %. Denne forøgelse af pensionsprocenten bliver omfattet af frit valg, så du kan vælge at få den udbetalt som løn. Frit valg ved pension i kommunerne betyder, at du kan vælge at få udbetalt pension der overstiger 16,40 %, hvorfor du også kan vælge at få udbetalt forbedringen her. Forbedringen får virkning fra 1. april 2022.   Kompetencefond Med virkning fra 1. april 2022 bliver der etableret en ny Kompetencefond, hvor du vil kunne søge om penge til din individuelle kompetenceudvikling. Fonden vil indeholde omkring 30 mio. kr., som er til rådighed i resten af overenskomstperioden. Pengene i fonden skal supplere den indsats og de penge, der i forvejen anvendes til kompetenceudvikling i kommunerne. Sorgorlov Der er aftalt ret til 26 ugers sorgorlov med løn, hvis et barn er dødfødt eller dør inden det er fyldt 18 år. Dette gælder også, hvis der er tale om et adopteret barn. Ændringen træder i kraft den 1. april 2022. Der er tale om en tre-årig overenskomst, og forliget er dermed gældende frem til 1. april 2024. Læs mere: Hvis du kunne tænke dig at se den fulde aftaletekst, kan du læse mere her: Forlig - Akademikerne Forlig - Forhandlingsfælleskab Har du spørgsmål? Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte Pharmadanmarks juridiske afdeling på jura@pharmadanmark.dk eller på telefon 3946 3605.
Nyheder
23.03.2021
Lønmodtagere og arbejdsgivere på det regionale overenskomstområde er som bekendt blevet enige om rammerne og ændringerne til en ny regional overenskomst. Nu er det op til dig og de andre medlemmer at tage stilling til indholdet og afgive jeres stemme. Pharmadanmark anbefaler, at du stemmer ”JA” til forliget. Pharmadanmark mener, at forliget repræsenterer det bedst opnåelige resultat. Pharmadanmark vurderer, at der er tale om et fornuftigt resultat med en sikring af reallønnen samt en lønudvikling, der følger udviklingen på det private arbejdsmarked. Hertil er en række andre vigtige områder forbedret. Pharmadanmark kan samlet se vores medlemmers ønsker gengivet i de resultater, der er opnået ved forhandlingsbordet. Det er derfor Pharmadanmarks anbefaling, at medlemmerne stemmer ja til resultatet – du modtager et link til afstemning via mail. Her kan du læse hovedelementerne i forliget: Fornuftig økonomisk ramme Der er aftalt generelle lønforbedringer på i alt 5,02% over de næste tre år. Reguleringsordningen bliver også ført videre. Det betyder, at den offentlige lønudvikling fortsat følger det private arbejdsmarkeds lønudvikling. De samlede og skønnede stigninger i perioden er følgende:   2021   2022 2023   I alt   1. april 1. oktober 1. oktober 1. januar 1. oktober   Aftalt lønstigning 0,75% 1,37% 1,35% 0,77% 0,78% 5,02% Reguleringsordning - -0,71% 0,35% - 0,17% -0,19% I alt 0,75% 0,66% 1,70% 0,77% 0,95% 4,83%           Reguleringsordningen er udelukkende et skøn, og der er en del usikkerhed forbundet med dette skøn grundet COVID-19s påvirkning af det generelle private arbejdsmarked. Det kan betyde, at lønforhøjelsen pr. 1. oktober 2021 bliver lidt mindre end de aftalte 1,37%. Mindre forhøjelse af grundløn på sluttrin Der er aftalt mindre forhøjelser af løntrin 8 samt af grundlønnen for special- og chefkonsulenter. Forhøjelserne er: Trin 8: 967 kr. årligt Specialkonsulenter: 1.219 kr. årligt Chefkonsulenter: 1.306 kr. årligt  Beløbene er i 2018-niveau.. Lønforhøjelserne er pr. 1. april 2022. Forbedring af pension Pensionsprocenten hæves fra 18,46% til 18,58%. Forøgelse af pensionsprocenten bliver omfattet af frit valg, så du kan vælge at få den udbetalt som løn. Frit valg ved pension i regionerne betyder, at du kan vælge at få udbetalt pension, der overstiger 16,30 %, hvorfor du også kan vælge at få udbetalt forbedringen her. Forbedringen får virkning fra 1. april 2022.   Seniorbonus Fra 2022 får regionalt ansatte akademikere ret til en seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige årsløn fra og med det kalenderår, de er fyldt 62 år. Seniorbonussen kan veksles til to betalte fridage, ekstraordinær pensionsindbetaling eller selvvalgt kompetenceudviklingsforløb efter medarbejderens valg. Man optjener bonussen, før den kan udbetales eller benyttes som frihed, og derfor kommer den tidligst til udbetaling eller udnyttelse i 2023. Ph.d.- studerende Ph.d.- studerende , der som led i ansættelsen i regionen er indskrevet på en Ph.d.-uddannelse ved et universitet, får fremover en ret til at få forlænget deres ansættelse svarende til den tid, de er fraværende på grund af barsels- eller adoptionsorlov. Kompetencefond Med virkning fra 1. april 2022 bliver der etableret en ny Kompetencefond, hvor du vil kunne søge om penge til din individuelle kompetenceudvikling. Fonden vil indeholde næsten 25 mio. kr., som er til rådighed i resten af overenskomstperioden. Pengene i fonden skal supplere den indsats og de penge, der i forvejen anvendes til kompetenceudvikling i regionerne. Sorgorlov Der er aftalt ret til 26 ugers sorgorlov med løn, hvis et barn er dødfødt eller dør inden det er fyldt 18 år. Dette gælder også, hvis der er tale om et adopteret barn. Ændringen træder i kraft den 1. april 2022. Der er tale om en tre-årig overenskomst, og forliget er dermed gældende frem til 1. april 2024. Læs mere: Hvis du kunne tænke dig at se den fulde aftaletekst, kan du læse mere her: Forlig - Akademikerne Forlig - Forhandlingsfælleskab Har du spørgsmål? Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte Pharmadanmarks juridiske afdeling på jura@pharmadanmark.dk eller på telefon 3946 3605.  
Nyheder
23.03.2021
Pharmadanmark og Den Danske Dyrlægeforening samler kræfterne i et nyt fællessekretariat, som skal servicere de to selvstændige foreninger. Den nye struktur vil give større mulighed for at udvikle medlemstilbud og give foreningerne mere robusthed. Begge foreninger beholder hver sin politiske ledelse og medlemskreds, og hver forening bevarer således sin identitet. ”Det er godt for medlemmerne, det er godt for vores foreninger –  sammen står vi stærkere rustet i en tid, hvor der er rift om både medlemmerne og den politiske dagsorden. Jeg tror på, at der er en fremtid for højt specialiserede foreninger, hvor man kan gøre hinanden bedre både politisk og fagligt, hvis man forstår at arbejde sammen og samle kræfterne. Og så kan vi forhåbentlig lære hinanden et og andet,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. Hun fremhæver, at den nye struktur giver et mere robust udgangspunkt for fremtiden for de to foreninger.  ”Samlet skal vi rådgive og servicere en branche og fagområder i rivende vækst med udgangspunkt i de forskellige kompetencer, som vores foreninger repræsenterer – det ser vi frem til at løfte i fællesskab.”  Sammen med Pharmadanmarks næstformand Dorte Clausen afholder Rikke Løvig Simonsen i morgen aften spørgetime, hvor Pharmadanmarks repræsentantskab kan få svar på de spørgsmål, de måtte have til den nye struktur. Formand for Dyrlægeforeningen, Hanne Knude Palshof, siger, at Pharmadanmark og Dyrlægeforeningen har meget til fælles med hensyn til nærhed og tilgængelighed i forhold til medlemmerne og den dybe faglighed og fællesskab, som kendetegner foreningerne inden for medicin, sundhed eller life science – hvad enten det er humant eller veterinært. ”I Dyrlægeforeningen kan vi se, at der bliver flere dyrlæger i life science ud over de hverv, som omverdenen traditionelt tror, at dyrlæger beskæftiger sig med. Det giver derfor rigtig god mening netop at samarbejde med Pharmadanmark. Vores fagligheder kan sammen løfte life science markant. ” Adm. direktør Susie Ekstrand fokuserer på, at den nye struktur kommer medlemmerne til gavn, og at ydelserne til medlemmerne udvikles. ”Vi skal ikke kun levere det, medlemmerne har brug for, men også det medlemmerne ikke vidste, de havde brug for. Da vi primært er medlemsfinansierede foreninger, skal vi hele tiden kunne se vores medlemmer i øjnene og bruge medlemskronerne bedst muligt. Det er opgaven for enhver moderne medlemsorganisation i 2021.” Samarbejdet starter den 1. september 2021, hvor Pharmadanmark flytter fra Rygaards Allé til nyt fællesdomicil i Codanhus på Frederiksberg. Her er der fælles mødefaciliteter og store lokaler, hvor der kan holdes medlemsarrangementer. Herudover er det nemt at komme dertil både i bil og med offentlig transport.  Pressekontakt: Adm. direktør Susie Stærk Ekstrand tlf. 3017 8865.
Nyheder
23.03.2021
PRESSEMEDELELSE. Pharmadanmark og Den Danske Dyrlægeforening har besluttet at samle kræfterne i et nyt slagkraftigt fællessekretariat. Fællessekretariatet skal dermed servicere to selvstændige foreninger, som også beholder hver sin politiske ledelse og medlemskreds. Formand for Dyrlægeforeningen, Hanne Knude Palshof, udtaler: ”Vi har meget til fælles, hvad enten det gælder nærhed og tilgængelighed i forhold til medlemmerne eller den dybe faglighed og fællesskab, som kendetegner vores foreninger inden for medicin, sundhed eller life science, hvad enten det er humant eller veterinært. I Dyrlægeforeningen kan vi se, at der bliver flere dyrlæger i life science ud over de hverv, som omverdenen traditionelt tror, at dyrlæger beskæftiger sig med. Det giver derfor rigtig god mening netop at samarbejde med Pharmadanmark. Vores fagligheder kan sammen løfte life science markant. Formand for Pharmadanmark, Rikke Løvig Simonsen, udtaler:  ”Det er godt for medlemmerne, det er godt for vores foreninger -  sammen står vi stærkere rustet i en tid, hvor der er rift om både medlemmerne og den politiske dagsorden. Jeg tror på, at der er en fremtid for højt specialiserede foreninger, hvor man kan gøre hinanden bedre både politisk og fagligt, hvis man forstår at arbejde sammen og samle kræfterne. Og så kan vi forhåbentlig lære hinanden et og andet – derfor er det også et mere robust udgangspunkt for fremtiden for vores to foreninger. Samlet skal vi rådgive og servicere en branche og fagområder i rivende vækst med udgangspunkt i de forskellige kompetencer, som vores foreninger repræsenterer – det ser vi frem til at løfte i fællesskab”. Adm. direktør, Susie Ekstrand, udtaler: ”Det afgørende er, at det kommer medlemmerne til gavn, og vi udvikler de ydelser vi har, så vi ikke kun leverer det, medlemmerne har brug for, men også det medlemmerne ikke vidste, de havde brug for. Da vi primært er medlemsfinansierede foreninger, skal vi hele tiden kunne se vores medlemmer i øjnene, og bruge medlemskronerne bedst muligt. Det er opgaven for enhver moderne medlemsorganisation i 2021”. Det nye fællessekretariat får til huse på 9. sal i Codanhus på Frederiksberg fra 1. september i år.   Pressekontakt: Adm. direktør Susie Stærk Ekstrand tlf. 3017 8865.
Nyheder
21.03.2021
Lønmodtagere og arbejdsgivere på det regionale område er som bekendt blevet enige om rammerne og ændringerne til en ny overenskomst på det regionale område. Med afsæt i den regionale ramme har vi opnået enighed med regionerne om fornyelsen af aftalen for sygehus- og hospitalsapotekere. Nu er det op til dig og de andre medlemmer at tage stilling til indholdet og afgive jeres stemme. Pharmadanmark anbefaler, at du stemmer ”JA” til forliget. Pharmadanmark mener, at forliget repræsenterer det bedst opnåelige resultat. Pharmadanmark vurderer, at der er tale om et fornuftigt resultat med en sikring af reallønnen samt en lønudvikling, der følger udviklingen på det private arbejdsmarked. Det er Pharmadanmarks anbefaling, at medlemmerne stemmer ja til resultatet – du modtager et link til afstemning via mail. Her kan du læse hovedelementerne i forliget: Fornuftig økonomisk ramme Der er aftalt generelle lønforbedringer på i alt 5,02% over de næste tre år. Reguleringsordningen bliver også ført videre. Det betyder, at den offentlige lønudvikling fortsat følger det private arbejdsmarkeds lønudvikling. De samlede og skønnede stigninger i perioden er følgende:   2021   2022 2023   I alt   1. april 1. oktober 1. oktober 1. januar 1. oktober   Aftalt lønstigning 0,75% 1,37% 1,35% 0,77% 0,78% 5,02% Reguleringsordning - -0,71% 0,35% - 0,17% -0,19% I alt 0,75% 0,66% 1,70% 0,77% 0,95% 4,83%             Reguleringsordningen er udelukkende et skøn, og der er en del usikkerhed forbundet med dette skøn grundet COVID-19s påvirkning af det generelle private arbejdsmarked. Det kan betyde, at lønforhøjelsen pr. 1. oktober 2021 bliver lidt mindre end de aftalte 1,37%. Lille forbedring af det centralt aftalte tillæg Der er aftalt en mindre forbedring af det centralt fastsatte tillæg i aftalens § 3 som alle sygehusapotekere er omfattet af. Der er tale om en forbedring på 4.024 kr. pr. år plus pension. Forbedringen er i 2018 niveau. Frit valg ved pension Det er aftalt, at man fremadrettet frit kan vælge udbetaling af det supplerende pensionsbidrag der overstiger 15 % supplerende pension. Valget kan foretages en gang om året, og vælger man ikke, indbetales der pension på sædvanlig vis. Der er tale om en tre-årig overenskomst, og forliget er dermed gældende frem til 1. april 2024. Læs mere: Hvis du kunne tænke dig at se den fulde aftaletekst, kan du læse mere her: Forlig - Forhandlingsfælleskab  Forlig - Pharmadanmark Har du spørgsmål? Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte Pharmadanmarks juridiske afdeling på jura@pharmadanmark.dk eller på telefon 3946 3605.
Nyheder
16.03.2021
Medlemmer af Det Unge Akademi, Videnskabernes Selskab, skriver i dag i et debatindlæg i Altinget, at pandemien har forhindret unge forskere i at udføre planlagte forskningsaktiviteter, og at midlerne, som politikerne har afsat til at hjælpe, slet ikke dækker de reelle behov. Det er bekymrende, at problemerne ikke bliver taget alvorligt, skriver de. ”Hvis vi ikke får en bedre model for at hjælpe de forskere, som er blevet forsinkede, risikerer vi forringelser af kvaliteten af forskningsprojekterne og en yderligere begrænsning af forskningstiden," lyder det fra forskerne. De fortsætter: "Forskningsdelen er netop kernen af et ph.d.-projekt. Det er derfor vigtigt, at denne sikres bedst muligt, og at forsinkelser og forringelser i ph.d.-studerendes forskeruddannelse tages dybt seriøst." En af forfatterne af debatindlægget er den molekylære biomediciner Rune Busk Damgaard. Ham portrætterede Pharma i årets sidste nummer i anledning af, at han blev optaget i Det Unge Akademi. Her fortæller han også om sit syn på den danske ph.d.-uddannelses konkurrencedygtighed i forhold til udlandet. Pharmadanmark mener, at det ikke mindst er vigtigt at sørge for, at forsinkelser på grund af COVID-19 ikke betyder, at en masse værdifuld forskning ryger på gulvet – forskning som henad vejen kan gøre en forskel for alvorligt syge mennesker, og som også kan være en økonomisk gevinst for samfundet i form af nye produkter. Pharmadanmark var allerede før COVID-19 meget opmærksom på vilkårene for ph.d-stipendiater, idet deres karriereveje og arbejdsbetingelser over en årrække er blevet langt mindre attraktive. Forholdene for ph.d.-stipendiater under COVID-19 er dermed blot en understregning af en grundlæggende problemstilling omkring de vilkår, vi byder forskere herhjemme.
Nyheder
16.03.2021
I denne uge kører International Patientsikkerhedsuge – en uge med fokus på at udbrede og dele viden og metoder til at skabe bedre patientsikkerhed. Vejen til bedre patientsikkerhed går nemlig ikke mindst gennem at lade sig inspirere af andre. For netop at inspirere lokalt har Styrelsen for Patientsikkerhed på sin hjemmeside fremhævet 17 projekter, som regioner og kommuner har taget initiativ til. Et af projekterne er Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital. Klinikken blev etableret, fordi man oplevede et stigende antal komplekse, multisyge patienter med lange medicinlister indlagt på hospitalet. Klinikken ønskede at reducere overforbrug og sikre korrekt medicinering af patienterne. Pharma besøgte forrige år klinisk farmaceut Pernille Printzlau fra klinikken, hvor hun fortalte, hvordan farmaceuterne i klinikken bruger deres faglighed til at ændre hverdagen for patienterne og gøre den mere tryg. ”Det er vores fornemste opgave: At tage os tiden til at skabe et grundigt overblik over de her patienters omfangsrige medicinske behandling. For så at tale med patienten og inddrage denne i medicingennemgangen på en måde, som også giver patienten og pårørende ejerskab over behandlingen,” fortalte hun i artiklen.
Nyheder
10.03.2021
I dag er det et år siden, statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede store dele af samfundet ned som led i indsatsen mod COVID-19. I den anledning har vi samlet nogle af de Pharma-artikler, vi i løbet af året har bragt om specialister i life science, der tager del i kampen mod corona:   Formand Rikke Løvig Simonsen: Indsats imod coronavirussen viser styrken i samarbejde i sundhedsvæsenet (april 2020) Sygehus og apotek i frontlinjen (april 2020) Formand i frontlinjen under COVID-19 (maj 2020) Forskeren, den kliniske farmaceut, varme hænder i kommunen, den studerende og underviseren på universitetet i Fælles indsats mod COVID-19 (maj 2020) (Januar 2021) (Januar 2021) Life science-specialister tager del i vaccineringen af borgerne mod COVID-19 (marts 2021): Fagligheden i spil Klinisk farmaceut og leder af Vaccinationscener Horsens Michelle Matzen (marts 2021) ”Jeg ser det som en pligt at bidrage”