Pharmaforsikring

Pharmaforsikring er under opløsning og hver forening har etableret nye ordninger. Da foreningen ikke har aktivitet, men er under opløsning, så er denne side blot formalia og med henblik på at orientere om generalforsamlinger, referater heraf samt foreningens vedtægter. Siden her lukkes, så snart foreningen er lukket, hvilket afhænger af salg af ejendommens sidste ejendom. Du kan se mere om ejendommen, som er beliggende i Le Broc, Alpes-Maritimes i Frankrig her

Du kan tilgå de nye ordninger her:

Indkaldelse til generalforsamling i Pharmaforsikring mandag den 19. juni 2023 kl. 11.30-12.30

Pharmaforsikring indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 19. juni 2023 kl. 11.30-12.30 med nedenstående dagsorden.

Da det er vedtaget at opløse Pharmaforsikring, er der tale om en formel generalforsamling, der holdes udelukkende for at godkende regnskabet og overholde formalia. Såfremt nogle medlemmer ønsker at deltage, skal de tilmelde sig senest torsdag den 15. juni kl. 15.00 til Julie Strægaard. Alle tilmeldte vil modtage et Microsoft Teams link til mødet.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  5. Fastsættelse af eventuelt kontingent
  6. Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

De mødeberettigede på generalforsamlingen er alle personer, der er registreret i Foreningens medlemsdatabase. Oplysning herom kan fås ved henvendelse til sekretariatet. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle jf. vedtægternes gruppe A medlemmer. Hver stemmeberettiget har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt. En eventuel fuldmagt skal sendes til samme mail som tilmelding med samme frist som tilmelding.

Om Pharmaforsikring

Klik på link nedenfor, for at tilgå dokumenterne: 

I foreningens bestyrelse sidder: 

Niels Kristensen, formand
Henriette Sidenius, næstformand
Dorthe Seitzberg, bestyrelsesmedlem
Peer Nørkjær, bestyrelsesmedlem
Susie Stærk Ekstrand, repræsentant fra Pharmadanmark
Dan Asmussen, repræsentant fra Apotekerforeningen

For spørgsmål og henvendelser vedrørende Pharmaforsikring kan du kontakte Julie Strægaard.