Samfundsøkonomiske nøgletal

11.05.2023

Den danske life science-industri skaber velstand i Danmark

x


… og forventes at gøre det i fremtiden
x

Life science-industriens BNP-bidrag er vokset stødt siden 2008

Life science-industriens BNP voksede med omkring 50 mia. kr. mellem 2008 til 2017, hvilket er mere end en fordobling. Tages der udgangspunkt i de foreløbige tal fra 2018 og 2019, tyder det på, at væksten i branchen har fortsat med at vokse til op imod 121 mia. kr. Det er mere end en tredobling af branchens BNP siden 2008.

xLife science-industrien bidrog med 24 mia. kr. i skattebetalinger

Siden 2008 er skattebidraget fra life science-industrien tæt på fordoblet. Stigningen i bidraget skyldes især selskabsskatten, som er vokset med 6,1 mia. kr. siden 2008. Hovedparten af skattebidraget fra life science-industrien kommer stadig fra industriens ansatte gennem personbeskatningen, der er vokset fra 8,9 mia. kr. til 14,4 mia. kr. i perioden.

Life science-industrien skattebidrag var dermed på omkring 24 mia. kr. i i 2018, hvilket er en stigning på 94 pct. siden 2008.

xDansk life sceince eksport er steget hvert år siden 2008

Life science-industrien har siden 2008 frem til 2020 øget eksporten af varer hvert år. Eksporten er næsten tredoblet i perioden. Særligt mellem 2018 og 2019 steg eksporten betydeligt fra 115 mia. kr. til 142 mia. kr. hvilket er en stigning på 27 mia. kr. Det svarer til en årlig vækst på omkring 24 pct. Life science-industrien i Danmark forventes at være i stand til at øge deres eksport yderligere frem mod 2030.

x


 


Lønsummen fra de danske life science virksomheder vokser jævnt i takt med højere beskæftigelse og produktivitet

Den årlige lønsum i life science-industrien er vokset hvert år i perioden fra 2008 til 2021. Det skal ses i lyset af, at branchen overordnet set vokser både målt på antal beskæftigede, men også på produktiviteten, hvilket vil trække i retning af en øget lønsum. I 2008 var den samlede lønsum i branchen på ca. 19 mia. kr. Frem til 2021 er lønsummen vokset med 107 pct., hvorfor lønsummen i dag ligger på 39,2 mia. kr.

Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på omkring 6 pct.

xLife science-industrien består af flere forskellige virksomheder, som opererer i forskellige brancher, men en af de større brancher i den samlede industri er medicinalindustrien.

Vi zoomer i det følgende ind på medicinalindustrien, og præsenterer en række nøgletal for branchen. Branchen fungerer som en godindikator for, hvordan den samlede life science-industri må forventes at udvikle sig fremadrettet, givet dens størrelse.

Værditilvæksten i medicinalindustrien er mere end tredoblet de seneste 13 år

Bruttoværditilvæksten (BVT) er vokset markant for medicinalindustrien siden 2008. I 2008 stod medicinalindustrien for 1,5 pct. af den samlede bruttoværditilvækst i Danmark svarende til 26 mia. kr. mens branchen i 2021 stod for 4,1 pct. af den samlede bruttoværditilvækst i Danmark, hvilket svarer til en bruttoværditilvækst på 91 mia. kr.

Medicinalindustriens bruttoværditilvækst er dermed vokset med hele 247 pct. siden 2008, hvilket er en markant stigning. I samme periode er bruttoværditilvæksten i Danmark generelt vokset med 17 pct.

Bruttoværditilvæksten er defineret som produktionsværdien for en virksomhed fratrukket det  forbrug,  der  indgår  i  produktionen.  Det  betyder,  at  man  kan  anskue bruttoværditilvæksten som den værdi, der tilføres til de input der bruges i en given produktion. Bruttoværditilvæksten kan opgøres som et lands bruttonationalprodukt (BNP), hvis man ligger produktskatter oveni. Størrelsen siger dermed noget om den økonomiske aktivitet og værdiskabelsen i en given branche eller i samfundet.

Givet at tallene for medicinalindustriens bruttoværditilvækst vokser i 2021, er forventningen at BNP for hele life science-industrien stiger i 2021, når tallene offentliggøres senere på året.

xEksporten af pharmaceutiske produkter slog rekord i 2022 og tegner dermed godt for resten af life science-industriens eksport

Eksporten af pharmaceutiske varer er vokset hvert år i perioden 2008-2022 med nogle få undtagelser i 2009 og 2021. Over hele perioden er eksporten vokset med 117 mia. kr., hvilket svarer til en samlet stigning på 285 pct. eller ca. 10 pct. om året i 14 år. Udviklingen i eksporten følger dermed udviklingen i BVT jf. foregående figur.

2022 blev dermed endnu et rekord år for eksporten af pharmaceutiske produkter i Danmark.

xOmsætningen for medicinalindustrien steg betydeligt i 2022

Medicinalindustriens omsætningsindeks er vokset over perioden fra 2008-2022.. Særligt omsætningsindekset  er  vokset  i  2022  målt  på  både  eksportomsætning  og hjemmemarkedsomsætningen. Det bemærkes, at sammenholdt med udgangspunktet i 2015,  så  er  det  især  eksportomsætningen,  der  er  vokset,  og  det  er  særligt eksportomsætningen som ser ud til at drive udviklingen i den overordnede omsætning i branchen. Medicinalindustrien er dermed en meget international branche, som i høj grad beror på at kunne afsætte varer i udlandet.

xAntallet af selskaber i medicinal- industrien

Antallet af selskaber i medicinalindustrien er vokset fra 20 i 2008 til 37 i 2020. Udviklingen i antallet af selskaber repræsenterer ikke en jævn stigning, men perioder med stigninger og stilstand. Fra år 2009 til år 2012 steg antallet af selskaber i medicinalindustrien fra 20 til 32. Derefter stagnerede antallet af virksomheder og svingede mellem 32 og 27 frem til 2018. Derefter er antallet af selskaber i medicinalindustrien i Danmark steget til 37 selskaber i 2020.

xMedicinalindustrien bidrager mere og mere i form af øgede selskabsskatter

I takt med den økonomiske fremgang i medicinalindustrien er seksskabsskattebidragene fra industrien også vokset. I 2008 bidrog branchen med 2 mia. kr. hvilket udgjorde i underkanten af 30 pct. af selskabsskatten fra den samlede fremstillingsindustri og 4 pct. af alle selskabsskatter i Danmark. Frem mod 2020 er selskabsskatten fra medicinalindustrien vokset til at udgøre 9 pct. af de samlede selskabsskattebetalinger, hvilket svarede til 5,9 mia. kr.

På sit højeste bidrog medicinalindustrien med 9 mia. kr. i selskabsskat, hvilket svarede til omkring 12 pct. af alle selskabsskatter i Danmark. Givet udviklingen i eksporttallene tyder det på, at medicinalindustrien igen vil bidrage med højere selskabsskatter i 2021 eller 2022.

x