Krænkende handlinger, mobning & seksuel chikane

Din arbejdsgiver er forpligtet til at sikre, at krænkende adfærd ikke forekommer på din arbejdsplads.

Arbejdsgiveren skal derfor planlægge arbejdet og iværksætte effektive tiltag, der sikrer, at du som medarbejder kan møde på arbejde uden at blive negativt påvirket - hverken fysisk eller psykisk. 

På arbejdspladser, hvor der er konstateret krænkende handlinger, skal ledelsen og de ansatte/arbejdsmiljøorganisationen drøfte konkrete foranstaltninger til at håndtere krænkelserne og forhindre gentagelser.

Hvad er en krænkende handling? 

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer på arbejdspladsen groft eller flere gange udsætter en eller flere andre personer for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet. Der kan både være tale om aktive handlinger, men det kan også være krænkende, hvis der undlades at handle.

Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan for eksempel være:

Sårende bemærkninger

At blive råbt ad eller latterliggjort

Fysiske overgreb eller trusler om overgreb

Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab

Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale

Nedvurdering af ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence

Krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier

 Ubehagelige drillerier.

Hvem afgør, hvor alvorligt det er? 

Om du har været udsat for en krænkende handling er en helt individuel vurdering.

Hvis du oplever, at du på den ene eller anden måde er blevet krænket, må du ikke være i tvivl om, at det også forholder sig sådan. I forhold til krænkende handlinger er det personens egen oplevelse af de krænkende handlinger, der er helt central.

Om de krænkende handlinger er en risiko for din sikkerhed eller sundhed, afhænger både af omfanget af de krænkende handlinger, og hvor længe de er foregået. Der kan være tale om enkeltstående krænkelser, der har en særlig grov karakter, og krænkelser der har en vis varighed og hyppighed.

Mobning 

Der er tale om mobning, når en eller flere personer på en arbejdsplads regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer på arbejdspladsen for krænkende handlinger. Handlingerne skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte.

De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

Derudover adskiller mobning sig fra andre måder at krænke på ved, at det altid er den eller de samme personer, der systematisk udsættes for de krænkende handlinger. Ligesom det ofte er den eller de samme personer, der udøver de krænkende handlinger.

Krænkende handlinger i form af seksuel chikane 

Ligebehandlingsloven definerer seksuel chikane som:

”Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.”

Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan for eksempel være:

  • Uønskede berøringer

  • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem

  • Sjofle vittigheder og kommentarer

  • Visning af pornografisk materiale.

Konsekvenser af krænkende handlinger 

Krænkende handlinger kan føre til kropslige reaktioner som hovedpine og smerter, og psykiske reaktioner som nervøsitet, koncentrationsbesvær med mere. Krænkende handlinger kan - hvis de er af alvorlig karakter og/eller af en vis varighed - føre til alvorlige sygdomme som depression og posttraumatisk stresssyndrom (PTSD).

Hvad kan du selv gøre? 

Hvis du har overskud i situationen til at sige fra, vil det være langt det bedste, hvis du tydeligt markerer, at den krænkende adfærd er over din grænse og ikke kan accepteres.

Det kan dog være, at du i situationen ikke får sagt fra – måske fordi du er chokeret.

Uanset hvad vil vi anbefale, at du taler med en fortrolig kollega og inddrager din nærmeste leder i, hvad der er sket. Du kan også tale med en tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant om krænkelserne.

Du kan med fordel gemme mails og anden dokumentation, der dokumenterer krænkelserne. Desuden er det en god ide, at beskrive hændelserne så detaljeret som muligt på skrift.

Vi anbefaler, at du kontakter Pharmadanmark, hvis du har behov for støtte og sparring i forbindelse med krænkelser. Vi kan hjælpe dig ved at høre om dine oplevelser og sparre med dig om, hvordan du bedst håndterer krænkelserne.