Råd og vejledning til selvstændige

Overvejer du at blive selvstændig? Her kan du læse mere om hvad du skal være opmærksom på, når du vil starte din egen virksomhed og hvor du med fordel kan søge yderligere information og økonomisk bistand til opstarten og driften af din virksomhed.

Selvstændig eller lønmodtager?

Nogle kalder sig f.eks. freelancer mens andre kalder sig konsulent, agent eller selvstændig. Afgørende er imidlertid ikke, hvad du kalder dig for at blive betragtet som værende selvstændig erhvervsdrivende i juridisk forstand. Det væsentlige er, hvordan du arbejder, dvs. om du de facto udfører arbejdet som selvstændig. Dette har særlig en afgørende betydning for dine vilkår i forhold til SKAT, arbejdsløshedsdagpenge, barsels- og sygedagpenge, opsigelse af samarbejdet med kunden, konkurssituationer mv.

Mange tror de driver selvstændig virksomhed, men udfører konkret handlinger, som var man lønmodtager, f.eks. driver virksomhed på lønmodtagerlignende vilkår og udfører arbejde for en virksomhed under denne virksomheds instruks, men fakturerer samtidig virksomheden på månedlig basis for det udførte arbejde.

Dette kan medføre, at man konkret kan blive anset for at være lønmodtager frem for selvstændig. Kriterier, der taler for selvstændig erhvervsvirksomhed:

•    Du tilrettelægger, leder, fordeler og fører selv tilsyn med arbejdet.
•    Du kan udføre arbejde for flere kunder på samme tid.
•    Du er økonomisk ansvarlig over for kunden for arbejdets udførelse og påtager dig en selvstændig økonomisk risiko for evt. lidt tab.
•    Du fastsætter selv dit honorar som afregnes ved opgavens afslutning eller ved opnåelse af delfaser.
•    Du skal ikke nødvendigvis udføre arbejdet personligt, men er frit stillet til at antage underleverandører.
•    Du er erstatningsansvarlig for, at arbejdets kvalitet er i orden.
•    Du har egen arbejdslokalitet og betaler selv udgiften.
•    Du bruger egne arbejdsredskaber – pc, telefon mv.
•    Du er momsregistreret, og dine kunder betaler efter faktura.
•    Du afregner selv skat

Kriterier, der taler for lønmodtagerforhold:

•    Det er din arbejdsgiver, der fastsætter generelle eller konkrete instrukser for arbejdets udførelse, herunder fører tilsyn og kontrol med arbejdet.
•    Du har udelukkende eller i overvejende grad samme arbejdsgiver.
•    Der foreligger en ansættelseskontrakt mellem dig og din arbejdsgiver om bl.a. løbende arbejdsydelse og opsigelsesvarsel.
•    Din arbejdstid er på forhånd fastsat af arbejdsgiveren.
•    Dit vederlag udbetales periodisk og er beregnet som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn, provision, akkord mv.).
•    SKAT indeholdes af arbejdsgiver og du betaler arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag
•    Du anses for lønmodtager efter ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om arbejdsmiljø.

Det kan have store konsekvenser for dine skatteforhold, om du i en juridisk forstand betragtes som selvstændig eller lønmodtager - derfor er det vigtigt, at du søger juridisk rådgivning, hvis du er tvivl.

Aflønningen

Som selvstændig fastsætter du selv dit honorar og der er mange aspekter, du skal tage i betragtning ved prisfastsættelsen.

Du skal have in mente, at honoraret bl.a. skal rumme evt. udgifter til administration, lokaleleje, ansatte og evt. ledige perioder imellem dine arbejdsopgaver. Derudover skal honoraret inkludere alt det, der normalt indgår i lønnen for fastansatte, herunder pension, ferie, sygdom, barsel, barns sygdom, evt. efteruddannelse etc.

Honoraret er bestemt ud fra de markedsdynamikker, som gør sig gældende for lige præcis den ydelse, du som selvstændig, tilbyder. Det er derfor svært at sige noget generelt om det.

En tommelfingerregel kan dog være tre gange timelønnen for en fastansat på samme område. Dine individuelle kompetencer og markedsefterspørgsel kan dog påvirke niveauet i både opadgående og nedadgående retning. På Min side kan du læse mere om lønberegning og finde Pharmadanmarks lønstatistikker.

Opstarten – rådgivning og økonomisk støtte til opstart fra det offentlige

Det er vigtigt, at du ordentligt planlægger den formelle etablering af din virksomhed, særligt af hensyn til at mimere fejl, der kan medføre vanskeligheder på et senere tidspunkt.

SKAT har lavet en samlet tjekliste med de første praktiske trin i forbindelse med virksomhedsopstart og det er her, og på virk.dk, at du både indberetter og henter vigtige oplysninger om virksomheder generelt.

Derudover er Erhvervsstyrelsen den overordnede offentlige instans, der administrerer virksomhedsoplysninger og giver på hjemmesiden en lang række nyttige informationer om bl.a. de forskellige virksomhedstyper, der findes, om skatter og afgifter, årsrapportering, bogføring etc.

Iværksætter.dk samler relevante links på nettet, der er relevante for iværksættere.

Erhvervscentre findes i næsten alle kommuner og giver gratis rådgivning om iværksætteri og virksomhedsopstart, hvor man også kan deltage i løbende startup møder og kurser, samt få juridisk og økonomisk rådgivning. Du skal kontakte dit lokale erhvervscenter i din kommune.

Væksthusene er Erhvervsstyrelsens initiativ målrettet særligt mindre allerede etablerede virksomheder, hvor du kan få gratis sparring og feedback på f.eks. din forretningsudvikling, samt rådgivning om bl.a. ledelse, økonomi, patentrettigheder, eksportmuligheder, finasiering, markedsføring, salg, ledelse etc. Væksthusene samarbejder med både offentlige og private aktører, hvor du kan få tilført kapital til din virksomhed. Hver region har ét væksthus. Find dit lokale Væksthus her.

EIFO er en statslig finansieret fond, som investerer i opstartsvirksomheder med vækstpotentiale, der typisk allerede har en fornuftig omsætning. Vækstfonden hjælper også med at accelerere væksten på tidspunkter, hvor banken ikke længere ønsker at være med, eksempelvis ved at tilbyde lån og kautionerer for små og mellemstore virksomheder. Fondens formål er at skabe vækst i virksomheder og dermed arbejdspladser. Læs mere info om fonden her.
 
Innovationsfonden er en ordning, der har til formål at øge andelen af innovative iværksættere og kræver hverken ejerandele eller pengene retur. Innovationsfonden giver midler til:

•    projekter med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering
•    mindre virksomheder, iværksættere og forskere med gode udviklingsplaner
•    studerende, nyuddannede eller forskere der ønsker at blive iværksættere eller forskere i det private

Særligt for studerende

Innovationsfondens program for studerende (Innofounder) er bemærkelsesværdigt, da det er en af de meget få støttemuligheder i Danmark for studerende.

Der kan årligt søges om optagelse på ordningen 1 – 2 gange.  Ansøgningsprocessen til InnoFounder er beskrevet her.

SKAT & moms

Som virksomhedsejer skal du foretage indberetninger til SKAT. På SKAT’s hjemmeside er der en opgørelse over de frister, du skal have styr på i forhold til moms og skat. Særligt skal du være opmærksom på, at der skal afregnes moms hvert halve år, hvert kvartal eller månedsvis afhængig af størrelsen på virksomhedens omsætning. 
 
SKAT anmoder dig automatisk om at afregne moms kvartalsvis, når du har en nyopstartet virksomhed. Afregningsfrekvens vil imidlertid efter det første år blive halvårlig i forbindelse med, at SKAT vurderer størrelsen på din virksomheds omsætning.

Du kan se fristerne hos SKAT.

Dagpenge

Som hovedregel kan du ikke få dagpenge, mens du driver selvstændig virksomhed. Du kan dog få supplerende dagpenge, hvis du er til rådighed for arbejdsmarkedet, og virksomheden samtidig opfylder en række betingelser. Det kaldes selvstændig bibeskæftigelse.

Du kan bevare din dagpengeret, mens du driver selvstændig virksomhed, hvis:

•    virksomheden ikke er din hovedbeskæftigelse.
•    du er fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, søger arbejde i normalt omfang og er til rådighed for arbejde formidlet af os eller dit Jobcenter.
•    du altid kan udføre dine opgaver i virksomheden uden for normal arbejdstid. Du må derfor ikke være afhængig af, at dele af virksomhedens produktion, promotion eller salg kun kan foregå inden for normal arbejdstid.

A-kassen vurderer på baggrund af driften, administrationen og kundekontakten i virksomheden, om du opfylder betingelserne. Husk at være opmærksom på fristerne for aflevering af dagpengekort.
 
Kontakt din a-kasse, hvis du ønsker at høre mere om mulighed for at få supplerende dagpenge.