Råd og vejledning til selvstændige

Overvejer du at blive selvstændig? Her kan du læse mere om hvad du skal være opmærksom på, når du vil starte din egen virksomhed og hvor du med fordel kan søge yderligere information og økonomisk bistand til opstarten og driften af din virksomhed.

Selvstændig eller lønmodtager?

Nogle kalder sig f.eks. freelancer mens andre kalder sig konsulent, agent eller selvstændig. Afgørende er imidlertid ikke, hvad du kalder dig for at blive betragtet som værende selvstændig erhvervsdrivende i juridisk forstand. Det væsentlige er, hvordan du arbejder, dvs. om du de facto udfører arbejdet som selvstændig. Dette har særlig en afgørende betydning for dine vilkår i forhold til SKAT, arbejdsløshedsdagpenge, barsels- og sygedagpenge, opsigelse af samarbejdet med kunden, konkurssituationer mv.

Mange tror de driver selvstændig virksomhed, men udfører konkret handlinger, som var man lønmodtager, f.eks. driver virksomhed på lønmodtagerlignende vilkår og udfører arbejde for en virksomhed under denne virksomheds instruks, men fakturer samtidig virksomheden på månedlig basis for det udførte arbejde.

Dette kan medføre, at man konkret kan blive anset for at være lønmodtager frem for selvstændig. Kriterier, der taler for selvstændig erhvervsvirksomhed:

•    Du tilrettelægger, leder, fordeler og fører selv tilsyn med arbejdet.
•    Du kan udføre arbejde for flere kunder på samme tid.
•    Du er økonomisk ansvarlig over for kunden for arbejdets udførelse og påtager dig en selvstændig økonomisk risiko for evt. lidt tab.
•    Du fastsætter selv dit honorar som afregnes ved opgavens afslutning eller ved opnåelse af delfaser.
•    Du skal ikke nødvendigvis udføre arbejdet personligt, men er frit stillet til at antage underleverandører.
•    Du er erstatningsansvarlig for, at arbejdets kvalitet er i orden.
•    Du har egen arbejdslokalitet og betaler selv udgiften.
•    Du bruger egne arbejdsredskaber – pc, telefon mv.
•    Du er momsregistreret, og dine kunder betaler efter faktura.
•    Du afregner selv skat

Kriterier, der taler for lønmodtagerforhold:

•    Det er din arbejdsgiver, der fastsætter generelle eller konkrete instrukser for arbejdets udførelse, herunder fører tilsyn og kontrol med arbejdet.
•    Du har udelukkende eller i overvejende grad samme arbejdsgiver.
•    Der foreligger en ansættelseskontrakt mellem dig og din arbejdsgiver om bl.a. løbende arbejdsydelse og opsigelsesvarsel.
•    Din arbejdstid er på forhånd fastsat af arbejdsgiveren.
•    Dit vederlag udbetales periodisk og er beregnet som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn, provision, akkord mv.).
•    SKAT indeholdes af arbejdsgiver og du betaler arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag
•    Du anses for lønmodtager efter ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om arbejdsmiljø.


Hvis du kan svare bekræftende på alle de oplistede parametre i forhold til, om du driver selvstændig erhvervsvirksomhed, er der ingen tvivl om, at du i så fald har status som selvstændig i forhold til SKAT, a- kasse og lovgivningen i øvrigt.
 
Hvis du derimod ikke kan svare ja til alle punkter, befinder du dig muligvis i en gråzone og bør kontakte Pharmadanmark, a-kassen og SKAT med henblik på at få en konkret vurdering af din status. Man risikerer at komme i klemme i forhold til myndighederne, hvis man ligger i gråzonen, hvorfor det er meget vigtigt at sikre sig en klar profil i forhold til, om man enten er selvstændig eller lønmodtager.

SKATs hjemmeside kan du læse mere om, hvad det kræver at være nyetableret selvstændig, samt forskellen i skattemæssig henseende på lønmodtager og selvstændig.

Aflønningen

Som selvstændig fastsætter du selv dit honorar og der er mange aspekter, du skal tage i betragtning ved prisfastsættelsen.

Du skal have in mente, at honoraret bl.a. skal rumme evt. udgifter til administration, lokaleleje, ansatte og evt. ledige perioder imellem dine arbejdsopgaver. Derudover skal honoraret inkludere alt det, der normalt indgår i lønnen for fastansatte, herunder pension, ferie, sygdom, barsel, barns sygdom, evt. efteruddannelse etc.

Som et vejledende udgangspunkt anbefaler Pharmadanmark, at du beregner honoraret til det dobbelte i forhold til timelønnen for en fastansat i samme branche, samt under hensyntagen til ovennævnte forhold til yderligere udgifter. Log in på Pharmadanmarks medlemssystem - under fanen Min side på hjemmesiden
- hvor du kan læse mere om lønberegning finde Pharmadanmarks lønstatistikker.

Her kan du også finde Pharmadanmarks standard konsulentaftale for selvstændige. Du skal blot huske at tilpasse kontrakten dine specifikke forhold og slette de punkter, der ikke er relevante for dig. Du er naturligvis velkommen til at sende den forbi Pharmadanmarks juridiske afdeling for en gennemgang.

Som selvstændig skal du selv indgå de specifikke aftaler om dine services og levering af ydelser med kunder og underleverandører. Du bør derfor altid sikre dig at indgå skriftlige aftaler, hvoraf det tydeligt fremgår, hvilken ydelse der skal leveres, tidsfristen herfor, hvor arbejdet skal udføres og prisen for arbejdet.

Rådgivning i forbindelse med din virksomheds opstarts- og udviklingsfase

Pharmadanmark rådgiver i forbindelse med den overordnede klarlæggelse i forhold til virksomhedstyper og virksomheds set-up. Pharmadanmark har indgået aftaler med en række samarbejdspartnere, som yder professionel selskabsretlig og skatteretlig rådgivning, og som kan rådgive om helt specifikke forhold i forbindelse med f.eks. hvilken type virksomhed, du bør vælge og hvilke krav der stilles til dig i skattemæssig henseende.
Køber du en allerede etableret virksomhed, er der mange forhold, du skal overveje, og der kan være udfordringer i forbindelse med ejerskiftet. Ejerskifte Danmark, der er et offentligt initiativ, kan vejlede nærmere om ejerskifte, og du kan derudover bruge et særligt gratis onlineværktøj til at planlægge virksomhedens fremtid.

Opstarten – rådgivning og økonomisk støtte til opstart fra det offentlige

Det er vigtigt, at du ordentligt planlægger den formelle etablering af din virksomhed, særligt af hensyn til at mimere fejl, der kan medføre vanskeligheder på et senere tidspunkt.
 
Hvis du starter som selvstændig ved siden af dit lønmodtagerjob, skal du som udgangspunkt have accept hertil fra din arbejdsgiver. Det har derfor betydning på hvilken dato du vælger formelt at registrere virksomhedens opstart – også af hensyn til de forskellige indberetninger, som SKAT afkræver af virksomhedsejere.

SKAT har lavet en samlet tjekliste med de første praktiske trin i forbindelse med virksomhedsopstart og det er her, og på virk.dk, at du både indberetter og henter vigtige oplysninger om virksomheder generelt.

Derudover er Erhvervsstyrelsen den overordnede offentlige instans, der administrerer virksomhedsoplysninger og giver på hjemmesiden en lang række nyttige informationer om bl.a. de forskellige virksomhedstyper, der findes, om skatter og afgifter, årsrapportering, bogføring etc.

Startvækst er en portal, hvor du kan få råd og vejledning i forhold til formelle spørgsmål om virksomhedsstiftelse, samt finde en lang række gratis arrangementer og kurser for selvstændige. Portalen indeholder også en guide til at starte ny virksomhed, som både giver råd til opstartsfasen og den løbende udvikling, herunder valg af type af virksomhed, bogføring, produktion og tilladelser, udvidelse til udlandet etc.

Erhvervscentre findes i næsten alle kommuner og giver gratis rådgivning om iværksætteri og virksomhedsopstart, hvor man også kan deltage i løbende startup møder og kurser, samt få juridisk og økonomisk rådgivning. Du skal kontakte dit lokale erhvervscenter i din kommune.

Iværksætterhuset er et tilbud til alle iværksættere i Region Hovedstaden, der vil starte ny virksomhed eller lige er kommet i gang. Iværksætterhusets har tilknyttet rådgivere (bl.a. jurister, revisorer og startupkonsulenter), der giver gratis individuel vejledning. Derudover afholdes løbende gratis startup kurser. Du kan finde mere information her.

Væksthusene er Erhvervsstyrelsens initiativ målrettet særligt mindre allerede etablerede virksomheder, hvor du kan få gratis sparring og feedback på f.eks. din forretningsudvikling, samt rådgivning om bl.a. ledelse, økonomi, patentrettigheder, eksportmuligheder, finasiering, markedsføring, salg, ledelse etc. Væksthusene samarbejder med både offentlige og private aktører, hvor du kan få tilført kapital til din virksomhed. Hver region har ét væksthus. Find dit lokale Væksthus her.

Vækstfonden er en statslig finansieret fond, som investerer i opstartsvirksomheder med vækstpotentiale, der typisk allerede har en fornuftig omsætning. Vækstfonden hjælper også med at accelerere væksten på tidspunkter, hvor banken ikke længere ønsker at være med, eksempelvis ved at tilbyde lån og kautionerer for små og mellemstore virksomheder. Fondens formål er at skabe vækst i virksomheder og dermed arbejdspladser. Læs mere info om fonden her.

Vækstfonden har lavet denne oversigt over diverse kapitalfonde som også investerer i early stage- virksomheder.

Eksportkreditfonden (EKF) er også en statslig finansieret fond, som arbejder for dansk eksport og international konkurrence. EKF yder kapital eller stiller sikkerhed for dine internationale forretninger, herunder udvidelse af produktion til udlandet. Fonden støtter derfor allerede etablerede virksomheder, som har brug for kapital til at kunne vækste. Læs mere om fonden her.
 
Innovationsfonden er en ordning, der har til formål at øge andelen af innovative iværksættere og kræver hverken ejerandele eller pengene retur. Innovationsfonden giver midler til:

•    projekter med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering
•    mindre virksomheder, iværksættere og forskere med gode udviklingsplaner
•    studerende, nyuddannede eller forskere der ønsker at blive iværksættere eller forskere i det private

Særligt for studerende

Innovationsfondens program for studerende (Innofounder) er bemærkelsesværdigt, da det er en af de meget få støttemuligheder i Danmark for studerende.

Forløbet for studerende iværksættere indebærer:

•    Personlig rådgivning og en erfaren mentor, der følger dig gennem hele forløbet
•    Et månedligt stipendium på 15.000 kr. i op til 12 måneder
•    Et særligt tilskud på 35.000 kr. til at understøtte udviklingen af din iværksætteridé, samt til brug for særlige udgifter til f.eks. udstyr, eksterne rådgivere, tests
•    Workshop-forløb med deltagelse af eksperter fra ind- og udland
•    Adgang til fysiske faciliteter, hvor du kan arbejde med udviklingen af din iværksætteridé.

For at komme i betragtning til Innofounder-ordningen skal du være studerende, men færdiggjort din uddannelse inden opstarten af det forløb, du søger om midler til, eller højst have været færdiguddannet i 12 måneder fra en SU-berettiget offentlig- eller privat videregående uddannelse på både bachelor- og kandidatniveau eller en ph.d.-uddannelse.

Du kan også søge som at få del i ordningen som et team sammen med max to andre, og I behøver ikke at være fra samme uddannelsesinstitution, men skal dog alle opfylde kravene til at blive optaget til ordningen.

Ansøgninger vurderes bl.a ud fra følgende kriterier:

•    Om det er sandsynliggjort, at der er et marked for iværksætterideen eller at det vil opstå?
•    Er iværksætterideen et skalérbart produkt eller ydelse?
•    Er det klart hvordan iværksætterideen på sigt kan tjene penge og skabe job?
•    Hvilke erfaringer og kompetencer du/I som ansøger har med iværksætteri?

Der kan årligt søges om optagelse på ordningen 1 – 2 gange. Fristen for næste ansøgningsrunde er den 15. november 2018 kl. 12.00. Ansøgningsprocessen til InnoFounder er beskrevet her.

SKAT & moms

Som virksomhedsejer skal du foretage indberetninger til SKAT. På SKAT’s hjemmeside er der en opgørelse over de frister, du skal have styr på i forhold til moms og skat. Særligt skal du være opmærksom på, at der skal afregnes moms hvert halvår eller hvert kvartal – afhængig af størrelsen på virksomhedens omsætning. Er den årlige omsætning på over 15 mio. kr. skal der imidlertid afregnes moms hver måned.
 
SKAT anmoder dig automatisk om at afregne moms kvartalsvis, når du har en nyopstartet virksomhed. Afregningsfrekvens vil imidlertid efter det første år blive halvårlig i forbindelse med, at SKAT vurderer størrelsen på din virksomheds omsætning.

Den kvartalvise momsafregning sker i følgende måneder:

Marts måned Juni måned
September måned December måned

Den halvårlige momsafregning sker i følgende måneder:

1. september
1. marts

Til ejere af enkeltmandsvirksomheder, hvor der ikke er andre ansat end dig, sender SKAT girokort til brug for afregning af B-skat alle måneder undtagen juli og december. Har du nogen ansat, vil du skulle afregne A- skat for disse senest den 10. i hver måned.

Du kan se fristerne hos SKAT.

Forsikring

På Pharmadanmarks medlemssystem kan du under fanen Løn & ansættelse og dernæst Privatansat læse om den ansvarsforsikring (opdelt i professionel ansvarsforsikring og erhvervsansvarsforsikring) vi tilbyder selvstændige konsulenter. Den er relevant for selvstændige, der har etableret egen virksomhed inden for fagene rådgivning og service.

Dagpenge

Som hovedregel kan du ikke få dagpenge, mens du driver selvstændig virksomhed. Du kan dog få supplerende dagpenge, hvis du er til rådighed for arbejdsmarkedet, og virksomheden samtidig opfylder en række betingelser. Det kaldes selvstændig bibeskæftigelse.

Du kan bevare din dagpengeret, mens du driver selvstændig virksomhed, hvis:

•    virksomheden ikke er din hovedbeskæftigelse.
•    du er fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, søger arbejde i normalt omfang og er til rådighed for arbejde formidlet af os eller dit Jobcenter.
•    du altid kan udføre dine opgaver i virksomheden uden for normal arbejdstid. Du må derfor ikke være afhængig af, at dele af virksomhedens produktion, promotion eller salg kun kan foregå inden for normal arbejdstid.

A-kassen vurderer på baggrund af driften, administrationen og kundekontakten i virksomheden, om du opfylder betingelserne. Husk at være opmærksom på fristerne for aflevering af dagpengekort.
 
Kontakt din a-kasse, hvis du ønsker at høre mere om mulighed for at få supplerende dagpenge.