Lønmodtagerbeskæftigelse og uddannelse

11.05.2023

Beskæftigelsesvæksten i industrien drives i høj grad af life science-rettede uddannelser

x


Andelen af akademikere i life science- industrien er vokset betydeligt

Generelt er uddannelsesniveauet i life science-Industrien steget i perioden 2014-2021. Antal årsværk  med  hhv.  ufaglært  (grundskole  og  gymnasialuddannelse)  og  faglært (erhvervsfaglig uddannelse og adgangsgivende uddannelsesforløb), som højest fuldførte uddannelsesniveau, er alle faldet i samme periode. Denne gruppe af faglærte og ufaglærte gik fra at udgøre omkring 38 pct. af industrien i 2014 til kun at udgøre 31 pct. i 2021.

I den anden ende finder vi Ph.d. og forskeruddannelser samt lange videregående uddannelser, som er vokset med hhv. 64 pct. og 44 pct. Tilsammen udgør lønmodtager- årsværk med disse to uddannelsesniveauer 40 procent af den samlede industri i 2021. Sammenlignes der med fordelingen af beskæftigede personer efter uddannelsesgrupper i Danmark generelt, ses det, at life science-industrien er en vidensintensiv branche, som i høj grad består af lønmodtagere med en akademisk uddannelse.
xDet er særligt antallet af lønmodtagere med en lang videregående uddannelse der er vokset

Selvom fordelingen af uddannelsesgrupper i særdeleshed er skiftet hen mod større andele af lønmodtagere med lange videregående uddannelser og Ph.d uddannelser, så er lønmodtagerbeskæftigelsen også vokset absolut set blandt de ansatte med en kort videregående uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse og universitetsbachelorer.

Mellem 2014 og 2021 er antallet af beskæftigede, som er ufaglærte og faglærte faldet. Faldet i disse gruppers andel af den samlede lønmodtager beskæftigelse i life sceince-industrien er dermed ikke alene drevet af vækst i andre uddannelsesgrupper. Antallet af lønmodtagere indenfor de forskellige uddannelseskategorier kan dog svinge i årene mellem 2014 og 2021.

Samtidig bør det bemærkes, at konsekvenserne af Corona-pandemien potentielt spiller ind på beskæftigelsestal i årene 2020 og 2021.

xBeskæftigelsen faldt for alle uddannelsesgrupper i 2021

Betragtes udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen for de forskellige uddannelsesgrupper år for år, ses det, at alle uddannelsesgrupperne, med undtagelse af de ufaglærte, i 2020 lå højere end udgangspunktet i 2014.

I 2021 falder antallet af lønmodtager-årsværk dog for alle uddannelsesgrupper, og for gruppen af faglærte betyder det, at antallet af lønmodtager- årsværk falder under 2014-niveauet. Noget kunne tyde på, at de ansatte i den samlede life science-industri også har mærket konsekvenserne af coronapandemien, da beskæftigelsen falder mellem 2020 og 2021.

De største relative fald ses hos lønmodtagere med en universitetsbachelor og de ufaglærte. Det fremgår af figuren, at beskæftigelsen for akademikerne i life science-industrien er vokset betydeligt over den samlede periode.
xLaboranter og farmaceuter er de hyppigste uddannelser i life science-industrien

I 2021 er den hyppigste uddannelsesbaggrund i life science-industrien laborant med 2.485 personer. Det samme gjorde sig gældende i 2014, hvor Laborant også var den hyppigst observerede uddannelse med 2.341 personer.

På andenpladsen finder vi Farmaci og lægemiddelvidenskab, som beholder sin position på 2. pladsen i hele perioden med en beskæftigelse på 2.333 personer i 2021. Modsat er antallet af personer i industrien med en 10.klasse, som højst fuldførte uddannelse, ikke længere en af de fem hyppigste uddannelser i Life Science-Industrien i 2021 efter at have været den tredje hyppigste i 2014 med 1900 personer.

Dermed genfinder vi de overordnede tendenser i uddannelsesniveauet for de ansatte, hvor de længere uddannelser, som erhvervsøkonom og medicin er blevet mere hyppige i perioden mellem 2014-2021, og flere længere uddannelser har sneget sig ind i top 5.

x

Ingeniører i Life Science-industrien

I 2021 er 4.964 ansat med en ingeniøruddannelse, som højst fuldførte uddannelse, i life science-industrien.

De hyppigste ingeniøruddannelser er Civilingeniør, Kemiingeniør og Ingeniør i Bioteknologi.

Grunden til ingeniør ikke fremgår i top 5 uddannelser i hverken 2014 eller 2021 skyldes at ingeniørerne er opdelt på 204 forskellige uddannelseskoder.
 


Antallet af life science-rettede uddannelser stiger både i og udenfor life science-industrien

Det ses i figuren øverst til højre, at antallet af personer i Danmark som har gennemført en life science-rettet uddannelse, er vokset fra 28.773 i 2014 til 41.638 i 2021. Det er en stigning på 45 pct. På samme tid er antallet af personer, der har gennemført en life science-rettet uddannelse, og som er beskæftiget i life science-industrien vokset med 49 pct. fra omkring 4.700 i 2014 til 6.900 i 2021.

Life science-industrien beskæftiger dermed omkring 17 pct. af personerne i Danmark, som har en life science-rettet uddannelse. Det er en forøgelse på 0,5 procentpoint i forhold til andelen i 2014.

Tallene indikerer, at der er en betydelig efterspørgsel efter disse uddannelser både indenfor life science-industrien men også i andre industrier.

x

xFarmaceuter og sundhedsvidenskabelige ph.d.’er er de hyppigste life science-rettede uddannelser i life science-industrien

Farmaceuter er, i tråd med tidligere indsigter, den hyppigste uddannelse blandt de life science-rettede uddannelser i 2021. Samtidig er det en uddannelse, som har en stor procentuel ”anvendelsesgrad” i life science industrien. Med anvendelsesgrad menes, hvor mange personer af de, der har uddannelsen, som er ansat i life science-industrien.

For farmaceuter ses det, at 42 pct. er ansat i life science- industrien. Dette er den højeste andel blandt de hyppigste life science-rettede uddannelsesgrupper i top 7. En stor del af uddannelserne har samme  placering  i  top  7 i både 2014 og  2021,  dog  udgår molekylærbiologi fra top 7 i 2021.

I stedet indtræder bioteknologi, som  er en ingeniøruddannelse. Det kunne signalere, at der over perioden er kommet et øget behov for flere tekniske kompetencer i life science-industrien. Det kan samtidig bemærkes, at både bioteknologi og biokemi har en relativ ”høj anvendelsesgrad” i life science-industrien på omkring 30 pct.

xFarmaceuter er stadig en efterspurgt kandidat i life science-industrien

Farmaci er en af de hyppigste uddannelser i life-science industrien med omkring 2.138 ansatte lønmodtagere. Samtidig ansætter life science-industrien en stor del af det samlede antal af farmaceuter i Danmark med en ”anvendelsesgrad” på omkring 42% af alle farmaceuter. Denne andel er faldet med 1 procentpoint i perioden mellem 2014 og 2021.

Det gør sig gældende i en periode, hvor antallet af personer med en kandidatgrad i farmaci er vokset med 15%. Det betyder, at antallet af ansatte farmaceuter i life science-industrien i samme periode er vokset med 10%. Det signalerer, at der fortsat er stor efterspørgsel efter farmaceuter i life science, da det øgede udbud af farmaceuter forsat i høj grad ansættes i industrien.

x

x