En troværdig og effektiv patientbehandling

Patienternes medicin er afgørende for en god behandling

Patienter i psykiatrien har en markant højere dødelighed end andre patientgrupper på grund af fejlmedicinering og dårligere livskvalitet. Det kan vi ikke være bekendt.
Den rette medicin til psykisk sårbare er afgørende for at skabe en god behandling. Mange psykisk sårbare har ud over en psykisk sygdom en eller flere somatiske sygdomme som hjertekarsygdomme, kroniske smerter, luftvejssygdomme og diabetes. Det kan gøre deres medicinske behandling kompleks. Skal kvaliteten i den medicinske behandling løftes, kræver
det, at medicinen vurderes og prioriteres på tværs af specialer. Den opgave har farmaceuter løftet i dele af psykiatrien, men det bør bredes ud, så flere patienter
får en mere optimal medicinsk behandling tilpasset den enkelte patients behov.

Flere og flere danskere får psykofarmaka

Psykiatrien er et af de områder i sundhedsvæsenet, hvor medicinen spiller en særligt stor rolle. I 2016 var omkring 690.300 personer i medicinsk behandling med psykofarmaka
som antidepressive- og antipsykotiske lægemidler, ADHD-medicin, beroligende medicin og sovemedicin. 
Det svarer til cirka 12 procent af den danske befolkning. Mennesker med svær psykisk sygdom er en udsat gruppe. Alvorlig psykisk syge lever 16-25 år kortere end baggrundsbefolkningen.
Antallet af patienter i psykiatrisk behandling er steget 31 procent fra 2009 til 2018. Der er 177.000 danskere i behandling i psykiatrien. 

tesk  teskt

 

 

 

 

 

 

 

Styrket fokus på medicin gavner patienterne

At mange psykiatriske patienter også har somatiske sygdomme kan gøre deres medicinske behandling endnu mere kompliceret. Farmaceuter kan løfte kvaliteten i den medicinske behandling af psykiatriske patienter ved at se på medicinen på tværs af specialer. Farmaceuter er eksperter i lægemidler. De er allerede i dag en del af den regionale psykiatri og med til
at skabe kvalitet i patientbehandlingen ved at øge fokus på og viden om medicinen. Det skal bredes ud, så flere dele af psykiatrien får gavn af de farmaceutiske kompetencer. Det vil sikre, at danske patienter i psykiatrien vil opnå en mere sikker og relevant medicinsk behandling, uanset hvor de er bosat, og hvilken region de er tilknyttet.
Øget fokus på medicineringen styrker det øvrige personales medicinforståelse og fokus på rationel medicinhåndtering til gavn for patienten.

Pharmadanmark mener:

Gør farmaceuter til en fast del af psykiatrien, og styrk kvaliteten i den medicinske behandling.

A Styrk de farmaceutiske kompetencer i komplekse patientforløb i psykiatrien 
Psykisk sårbare patienter i de ambulante tilbud er ofte i en mere medicinsk stabil fase end patienter på akutcentre og sengeafsnit. For at opnå den bedste medicinske behandling bør det prioriteres, at der gennemføres en farmaceutisk medicingennemgang på patienter tilknyttet psykiatriske ambulatorier.

B Farmaceuter med kliniske kompetencer i psykofarmaka skal være fast del af regionale medicinrådgivningsteams
Regionale psykiatriske medicinrådgivningsteams, der rådgiver læger, psykiatere og plejecentre, er led i at styrke den medicinske behandling af psykiatriske patienter i almen praksis. Ifølge tal fra Lægeforeningen er 25 procent af henvendelserne i almen praksis om en psykisk problemstilling. I Region Syddanmark, hvor farmaceuter er en del af rådgivningen, er antallet af henvendelser fra 2019 til 2020 steget med 25 procent til i alt 321. Heraf kommer 55 procent (178) af henvendelserne fra almen praksis. Der er i dag medicinrådgivningsteams
i flere regioner, men forankringen til psykiatrien samt bemandingen er varierende.

C Inddrag farmaceuter i tværfaglige udgående teams for at øge patientsikkerheden, forbedre medicinpædagogik og øge kvaliteten i den medicinske behandling
De lægemiddelfaglige kompetencer skal være en del af de tværfaglige teams i psykiatrien. Det giver et kvalitetsmæssigt løft af den medicinske behandling. På Psykiatrisk Center København er det den medicinpædagogiske farmaceut, der efter samtale med patienten, udarbejder et notat om den videre medicinske behandling til brug ved samtalen mellem psykiateren og den psykisk sårbare. Notatet er et stærkt støtteredskab for lægen. Den behandlingsansvarlige læge oplever, at farmaceutens input frigiver ressourcer, som kan bruges på patienterne.

D Farmaceuter bør autoriseres, så de kan spille en større rolle i sundhedsvæsenet ved at øge medicinsikkerheden i psykiatrien og dermed styrke behandlingskvaliteten for patienter
Farmaceuter har i dag ikke autorisation som sundhedspersoner, hvilket er en barriere for udnyttelse af de farmaceutiske ressourcer i sundhedsvæsenet. De kliniske farmaceuters arbejde har forandret sig markant de senere år. Deres viden og fokus er i langt højere grad end tidligere efterspurgt i patientbehandlingen. I takt med at farmaceuterne får flere og flere sundhedsfaglige opgaver, der også indebærer mere patientkontakt, bør de være omfattet af autorisationsloven og underlagt tilsyn og journalføringspligt.

Hvad koster det, og har vi farmaceuter nok?

Gennemsnitslønnen for en farmaceut med 10 års erfaring i regional ansættelse er 51.471 kroner inklusiv pension. Gennemsnitslønnen for en farmaceut med 10 års erfaring i privat ansættelse er 63.040 kroner inklusiv pension. For 1,8 millioner kroner årligt vil en region kunne ansætte tre farmaceuter, hvis hovedfokus vil være at løfte kvaliteten i den medicinske
behandling for psykiatriske patienter og frigive tid til lægefaglige kollegaer. Altså samlet ni millioner kroner årligt for alle fem regioner. Trods lønspændet mellem det offentlige og private arbejdsmarked vil muligheden for eksempelvis nær patientkontakt gøre det attraktivt for farmaceuter at søge ansættelse i ovennævnte funktioner.

kontakt