U2F fonden

Uddannelses- og udviklingsfonden bidrager til faglig uddannelse, faglig udvikling af eller forbedring af arbejdsforholdene for farmaceuter beskæftigede på apotekerne i Danmark (herefter benævnt apoteksfarmaceuter).

Retningslinjer for anvendelse af fondens midler: 

Formål
Enhver støtte skal have et uddannelsesmæssigt sigte, understøtte en faglig udvikling af eller forbedre arbejdsforholdene for apoteksfarmaceuter.

Uddannelsesfondens midler kan anvendes til:

•    Videreuddannelse af apoteksfarmaceuter
•    Kurser og aktiviteter, der udvikler alle eller dele af gruppen af apoteksfarmaceuter
•    Analyser og undersøgelser vedrørende apoteksfarmaceuternes uddannelse og arbejde på apotekerne 
•    Tilskud til studierejser med fagligt indhold
•    Tilskud efter konkret vurdering

Der ydes ikke støtte til organisatorisk arbejde, herunder sekretariatsaktiviteter og bestyrelsesaktiviteter, eller støtte til foreningsrepræsentation på kongresser og konferencer. Ved bevillinger udover 10.000 kr., skal der ske afrapportering eller evaluering af aktiviteten.

 

Ansøg om støtte ved at udfylde dette skema og send det retur til pd@pharmadanmark.dk.

 

FOR AT DIN ANSØGNING KAN KOMME I BETRAGTNING, SKAL DU INDSENDE DE PÅKRÆVEDE BILAG SAMMEN MED ANSØGNINGEN. DE PÅKRÆVEDE BILAG FREMGÅR AF SKEMAET OG ER OPLISTET HER: 

Bilag 2: Budget vedlægges som bilag 2 (husk moms).

Bilag 3: Kun hvis der er tale om en kursusansøgning, skal bilag 3 vedlægges. Bilaget skal indeholde oplysninger om, hvilke farmaceutfaglige kurser/efteruddannelse du har deltaget i inden for de sidste 24 måneder, som din apoteker har betalt. 

Bilag 3 skal indeholde oplysninger om kursusudbyder, kursustitel samt varighed/tidspunkt. 

Vi har brug for oplysningerne, fordi du skal bruge din overenskomstmæssige ret til efteruddannelse, før du kan komme i betragtning til en bevilling fra U2F fonden til kursus/efteruddannelse.

Bemærk at kursusretten omhandler farmaceutfaglige kurser iht. overenskomstens §16, stk. 2:

§ 16 Efteruddannelse

Stk. 1. Enhver farmaceut har pligt til at holde sin faglige viden ajour gennem efteruddannelse. Apotekeren og farmaceuten skal i fællesskab udforme en plan for udvikling af farmaceutens faglige og personlige kompetencer, herunder indholdet og omfanget af efteruddannelsen. Planen ajourføres i forbindelse med en årlig udviklingssamtale.

Stk. 2. Enhver farmaceut har som led i efteruddannelsen ret til for apotekets regning at deltage i mindst ét farmaceutfagligt kursus årligt. Kursusdeltagelsen aftales med apotekeren. Kursusretten kan efter aftale mellem apotekeren og farmaceuten ændres til anden form for efteruddannelse, dog kun til faglig efteruddannelse. Hvis en farmaceut på grund af aflysning af et tilmeldt kursus ikke får mulighed for at deltage i mindst et farmaceutfagligt kursus det pågældende år, har farmaceuten ret til 2 kurser det følgende år.

Bilag 4: Hvis der er tale om en gruppeansøgning skal navne og CPR numre på gruppens medlemmer vedlægges som bilag 4. 

Bemærk at ansøgning om støtte til kongresrejser og kurser (herunder MDM) ikke kan indsendes som gruppeansøgning. Her skal hver enkelt deltager ansøge. 

Såfremt der opnås støtte til den ansøgte aktivitet fra andet sted, skal dette meddeles sekretariatet, hvorefter der modregnes i et eventuelt bevilget beløb. 

Ansøgningsfrister
1. januar
1. april
1. juli
1. oktober

Der kan søges til fremadrettede aktiviteter og til aktiviteter, der er afsluttet i det foregående kvartal (fx ansøgninger modtaget senest den 1. juli kan dække aktiviteter i perioden 2. april og fremad). Der kan ikke søges længere bagud.