Kontakt juridisk rådgivning 

jura@pharmadanmark.dk 
Telefon: 39463605
Mandag-torsdag 9.30 - 16.00
Fredag 9.30 - 14.00

Dine rettigheder under graviditet og barsel afhænger af, om du er offentligt ansat, apoteksansat eller ansat i den private industri, samt om du er omfattet af overenskomst eller ej.
Læs mere

Det er vigtigt at skelne mellem de forskellige rettigheder under graviditet og barsel. Der er forskel på, hvor meget den enkelte medarbejder har ret til ift. fravær, barselsdagpenge og løn. 

Ift. løn under graviditet og barsel afhænger dine rettigheder af, om du er offentligt ansat, apoteksansat eller ansat i den private industri, samt om du er omfattet af overenskomst eller ej. 

For så vidt angår fraværsret og dagpengeret er der kommet en ny barselslov, der gælder for børn, der er født fra den 2. august 2022. Reglerne nedenfor beskriver den nye lovgivning. Kontakt Pharmadanmark for rådgivning, hvis dit barn er født før den 2. august 2022, eller hvis du har spørgsmål til den nuværende lovgivning. 

Fraværsret 
Som gravid, kvindelig medarbejder har du som minimum ret til frihed i 4 uger før den forventede terminsdag. I nogle tilfælde har du ret til at gå på orlov på et tidligere tidspunkt, men dette afhænger af, hvad der står i din overenskomst (hvis dit ansættelsesforhold er omfattet af sådan én), personalehåndbogen eller din ansættelseskontrakt.

Efter fødsel har mor ret til 10 ugers barselsorlov og 32 ugers forældreorlov. Det er lovpligtigt for mor at afholde mindst 2 ugers barselsorlov lige efter fødsel.
Far/medmor har ret til orlov i 2 uger i forbindelse med barnets fødsel. De 2 uger kan - efter aftale med arbejdsgiver – i stedet afholdes inden for de første 10 uger efter barnets fødsel.
Derefter har far/medmor ret til 32 ugers forældreorlov.

Hver af forældrene har ret til at forlænge forældreorloven med 8 uger. Er du i arbejde eller selvstændig kan forældreorloven forlænges med helt op til 14 uger. 

Begge forældre har også ret til at udskyde 5 ugers orlov, som skal afvikles inden barnet bliver 9 år. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at denne mulighed ikke kan kombineres med muligheden for at forlænge orloven med 8 eller 14 uger.

Der er ikke barselsdagpenge nok til, at begge forældre holder orlov i de uger, de har ret til at være fraværende som følge af graviditet og barsel. Se mere herom i afsnittet nedenfor om barselsdagpenge.

Dagpengeret
Når der fødes et barn, afsættes der samlet 52 ugers barselsdagpenge. Som mor har du ret til barselsdagpenge under din graviditetsorlov (4 uger før forventet terminsdato), og herudover er forældrene samlet berettiget til 48 ugers barselsdagpenge, som fordeles med 24 uger til hver.

Såfremt én af forældrene – eller begge – forlænger forældreorloven, udvides retten til barselsdapgenge ikke. Det vil altså sige, at en forlænget orlov afholdes uden barselsdagpenge.

Mor
Mor har 11 ugers øremærket orlov med barselsdagpenge, hvoraf det som nævnt er lovpligtigt at holde mindst 2 ugers barselsorlov lige efter fødsel. Du skal være opmærksom på, at hvis ikke du afholder de øremærkede orlovsuger, bortfalder barselsdagpengene, der knytter sig hertil (og løn, hvis du er berettiget til det iht. overenskomst, personalehåndbog eller ansættelseskontrakt).

Ud over de 11 øremærkede uger har du som mor ret til yderligere 13 ugers barselsdagpenge. Disse uger med barselsdagpenge kan overdrages til den anden forælder.  
Hvis man ikke er medarbejder, men eksempelvis selvstændig eller studerende, er man ikke omfattet af reglerne om øremærket orlov.

Far/medmor
Som far eller medmor har du ret til 2 uger med barselsdagpenge i forbindelse med barnets fødsel. 

Herudover er far/medmor berettiget til 9 ugers barselsdagpenge. Disse er – sammen med de 2 uger i forbindelse med fødslen - øremærket.  Det betyder, at hvis far/medmor ikke afholder de øremærkede uger, bortfalder barselsdagpengene (og løn, hvis du er berettiget til det iht. overenskomst, personalehåndbog eller ansættelseskontrakt).

Du har som far/medmor yderligere ret til 13 ugers barselsdagpenge, der kan overdrages til den anden forælder.  
Hvis man ikke er medarbejder, men eksempelvis selvstændig eller studerende, er man ikke omfattet af reglerne om øremærket orlov.

Lønret
Det er forskelligt hvor meget orlov med løn, man kan holde som forælder, og det vil altid afhænge af, hvor man er ansat. Der gælder særlige regler i overenskomsterne på det offentlige område og på apotek, og mange private virksomheder tilbyder bedre vilkår end minimumsvilkårene. Du bør derfor altid tjekke, hvilke vilkår der gælder for din ansættelse, inden du begynder at planlægge din barsel.

Som kvindelig funktionær har du dog som minimum ret til at modtage halv løn 4 uger før forventet fødselstidspunkt og 14 uger efter fødslen.

Som far eller medmor har man ikke nogen lovsikret ret til løn under fædreorlov eller forældreorlov.

Hvis du modtager fuld eller delvis løn fra din arbejdsgiver, vil arbejdsgiver i stedet modtage dine barselsdagpenge som refusion for lønudbetalingen. Løn fra arbejdsgiver forudsætter ofte, at de opnår fuld dagpengerefusion i perioden.

Varslingsregler 
Mor
Ifølge barselsloven skal du som kvindelig lønmodtager orientere din arbejdsgiver om det forventede fødselstidspunkt senest 3 måneder inden denne dato.

Hvis du som kvindelig lønmodtager forventer at komme tilbage på arbejdet inden for de første 10 uger efter fødslen, skal din arbejdsgiver vide det senest 4 uger efter fødslen. 

Senest 6 uger efter fødslen skal du oplyse din arbejdsgiver om, hvor meget orlov, du vil holde, og hvornår din orlov slutter.

Hvis du vælger at udskyde orlov til senere, skal du varsle din arbejdsgiver om det senest 6 uger efter fødslen. Du har ret til at udskyde op til 5 ugers orlov. 

Far/ medmor
Som far eller medmor skal du senest 4 uger før forventet fødsel orientere din arbejdsgiver om det forventede tidspunkt for orlovens begyndelse, og om du ønsker at holde de 2 uger.

Senest 6 uger efter fødslen skal du oplyse din arbejdsgiver om, hvor meget orlov, du vil holde, og hvornår din orlov slutter.

Hvis du vælger at udskyde orlov til senere, skal du varsle din arbejdsgiver om det senest 8 uger efter fødslen. Du har ret til at udskyde op til 5 ugers orlov. 

Andet du skal være opmærksom på 
Barsel er en såkaldt feriehindring. Det betyder, at du ikke kan holde ferie samtidig med, at du er på orlov. Op til 4 ugers ferie kan udskydes til næste ferieafholdelsesperiode, hvis du ikke kan nå at holde al din ferie inden eller efter din orlov.

Hvis du bliver alvorligt syg under din orlov, vil din partner kunne indtræde i din orlovsret. Almindelig kortvarig sygdom vil dog ikke påvirke din afholdelse af orlov.
Du kan få hjælp til at planlægge din barsel ved hjælp af barselsberegneren på borger.dk eller ved at kontakte Pharmadanmarks juridiske afdeling. 

Hvis du bliver syg, er det vigtigt, at du sygemelder dig så hurtigt som muligt og følger den procedure, der gælder for dig ved sygemelding. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du sygemelder dig.

Læs mere

Hvis du bliver syg, er det vigtigt, at du sygemelder dig så hurtigt som muligt og følger den procedure, der gælder for dig ved sygemelding. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du sygemelder dig. 

Hvis du bliver syg – hvad er dine forpligtelser?

Når du ikke kan møde på arbejde på grund af sygdom, er det vigtigt, at du melder dig syg og følger den gældende procedure for sygemelding på din arbejdsplads.

Det er meget normalt, at en sygemelding skal ske, inden arbejdstiden begynder for eksempel ved at ringe til din nærmeste leder. Som udgangspunkt kan du kun sygemelde dig pr. SMS eller mail, hvis det er en aftalt procedure på din arbejdsplads. Du bør derfor undersøge, hvilken procedure for sygemelding du skal følge på din arbejdsplads, så du kender den, hvis du en dag bliver syg.

Proceduren vil typisk være beskrevet i en personalehåndbog eller stå direkte i din kontrakt. En korrekt sygemelding er en forudsætning for at modtage løn under sygdom. Hvis du ikke melder dig syg rettidigt - og på den rigtige måde – kan du risikere, at din arbejdsgiver bortviser dig.

Når du melder dig syg, er du ikke forpligtet til at oplyse din arbejdsgiver, hvad du fejler, men alene give et estimat i forhold til, hvornår du forventer at vende tilbage. Du vil også være forpligtet til at oplyse din arbejdsgiver om snarlige deadlines og andre forhold, som din arbejdsgiver skal være opmærksom på. 

Herefter er det vigtigt, at du med din arbejdsgiver – afhængigt af hvor længe dit fravær vil vare - aftaler, hvordan I bedst kommunikerer under fraværet. Det er en god ide hurtigst muligt at sætte et autosvar på din mail med nærmere instrukser til dem, der forsøger at kontakte dig under din sygdom.

Du må som sygemeldt ikke arbejde under din sygemelding.

Du er dog forpligtet til at hjælpe din arbejdsgiver med at finde nødvendige oplysninger, hvis der er behov for det i forbindelse med løsning af konkrete opgaver. Det kan være en god idé at aftale, at den indledende henvendelse sker med SMS til privat mobil, så du som sygemeldt ikke løbende skal holde øje med din arbejdsmail. Derefter kan I aftale at tales ved over telefon.

Du er som sygemeldt forpligtet til at svare tilbage, hvis din arbejdsgiver kontakter dig.

Sygefraværssamtale 

Du er som sygemeldt forpligtet til at medvirke i din arbejdsgivers opfølgning – for eksempel hvis du bliver indkaldt til en sygefraværssamtale.

Din arbejdsgiver skal afholde en sygefraværssamtale senest fire uger fra første fraværsdag. Sygefraværssamtalen har til formål at afdække, hvornår og hvordan du kan vende tilbage til arbejdet. Du skal indkaldes til samtalen med et ’rimeligt varsel’ - uden at dette dog er nærmere defineret. Typisk vil et par dage være et rimeligt varsel.

Du er ikke forpligtet til at deltage ved fremmøde, hvis du ikke er i stand til det. Samtalen kan i stedet afvikles over telefon. Hvis du har en bisidder med til samtalen, bør du oplyse om det ved samtalens begyndelse.

Typisk vil følgende blive drøftet under en sygefraværssamtale:

                                        Mulighed for gradvis tilbagevenden til arbejde

                                        Behov for særlige skånehensyn

                                        Ændrede arbejdsopgaver i en periode

                                        Behov for hvilepauser i løbet af dagen

                                        Kan noget af arbejdet varetages hjemmefra.

Du vil også være forpligtet til at deltage i den løbende opfølgning fra din arbejdsgivers side. Det kan for eksempel være en orientering om forventet fravær efter en konsultation hos din egen læge.

Medvirken i opfølgning på sygefravær fra det offentlige 

Din bopælskommune vil efter 30 dages sygefravær (arbejdsgiverperioden) indlede en sygedagpengesag.

Det skyldes, at din arbejdsgiver under det fortsatte sygefravær kan få refusion af dine sygedagpenge i forbindelse med udbetaling af løn til dig.

Når din arbejdsgiver søger om refusion, vil din bopælskommune tage kontakt til dig, typisk i e-Boks, for at bede dig om at bekræfte de oplysninger, din arbejdsgiver har oplyst til kommunen om dit sygefravær.

Det er meget vigtigt, at du reagerer på henvendelser fra din kommune og tjekker, at de afgivne oplysninger er korrekte inden for den fastsatte frist.

Erklæringer 

Ved længerevarende sygemelding vil du typisk være i løbende dialog med din læge. Du skal dog først aflevere lægeerklæringer, når din arbejdsgiver beder dig om at dokumentere dit sygefravær.

Det skyldes, at det er din arbejdsgiver, der skal betale lægen for at skrive de forskellige erklæringer. Typisk vil din arbejdsgiver efter en periode med sygdom bede dig om at indhente en lægeerklæring/friattest. Du skal i så fald bestille tid til en konsultation hos din egen læge.

Det er en god ide at holde din arbejdsgiver orienteret om, hvornår du kan få tid til konsultation hos lægen, da der indimellem kan gå lidt tid, før du kan få en lægetid. Du vil typisk selv skulle lægge ud for erklæringen i forbindelse med konsultationen. Herefter skal du sende regningen til din arbejdsgiver. 

Hvis dit sygefravær fortsætter, kan din arbejdsgiver bede dig om at indhente en varighedserklæring, hvor din læge med kendskab til din sygehistorik og status kommer med en lægefaglig vurdering af varigheden af dit fravær.

Du kan også blive bedt om at indhente en mulighedserklæring. Her skal du i fællesskab med din arbejdsgiver beskrive, hvilke opgaver du kan varetage, og hvilke tiltag der skal iværksættes for, at du kan komme i gang med at arbejde igen.

Din læge skal efterfølgende forholde sig til de konkrete tiltag, som I har beskrevet. Det kunne for eksempel være nedsat tid i en periode, en konkret optrapningsplan eller indkøb af hjælpemidler.

Det er dit ansvar som medarbejder, at de forskellige former for erklæringer kommer frem til din arbejdsgiver. Du bør derfor bede om en bekræftelse på, at arbejdsgiver har modtaget erklæringerne.

Hvad må du, når du er sygemeldt? 

Når du er sygemeldt, er du ikke forpligtet til at ligge i din seng. Du er heller ikke forpligtet til at opholde dig i dit eget hjem under sygemeldingen. Det vil derfor være i orden for eksempel at tage i sommerhus.

Du skal være meget opmærksom på, at du ikke må gøre noget, der forværrer din helbredelse. Hvis du er sygemeldt med dårlig ryg, må du eksempelvis ikke flytte tunge ting, da det kan forværre din situation. Men i mange situationer, for eksempel ved sygemelding på grund af stress, kan motion være gavnligt og fremme bedring. Det er naturligvis også i orden at købe ind samt hente og bringe børn.

120-dages reglen 

Ved længerevarende sygdom bør du være opmærksom på, om der i forbindelse med din ansættelse eller i et tillæg til din kontrakt er indgået særlig aftale om opsigelse i tilfælde af længerevarende sygefravær.

120-dages reglen betyder, at du kan blive opsagt med en måneds varsel (løbende måned plus en måned), hvis du inden for de seneste 12 måneder har modtaget løn under sygdom i 120 dage.

Reglen kan først benyttes efter udløbet af den 120. dag og opsigelse skal ske, mens medarbejderen stadig er syg. Der gælder helt særlige regler for optælling af de 120 dage. Derfor anbefaler vi, at du kontakter Pharmadanmarks jurister for at få hjælp til at optælle dit sygefravær ved længerevarende sygefravær.  

Ferie og sygemelding 

Sygdom er en feriehindring. Du kan derfor ikke holde ferie, mens du er sygemeldt.

I nogle situationer kan du have et ønske om at holde egentlig ferie ved for eksempel at tage til udlandet på ferie med din familie. Det forudsætter dog, at din læge er enig i, at du ved denne rejseaktivitet ikke forværrer din sygestatus, og at du bliver ’teknisk raskmeldt’ i din bopælskommune. Du skal derfor kontakte din læge, din kommune og din arbejdsgiver, hvis du ønsker at holde ferie under din sygemelding. 

Barns sygdom 

I mange overenskomster og i den private sektor er det normalt at have ret til betalt frihed på barns første sygedag. Friheden gives i tilfælde af akut sygdom, hvor der ikke er mulighed for at finde anden pasning af barnet. Friheden gives således ikke ved eksempelvis ambulante undersøgelser af dit barn. Her må du afspadsere eller bruge en feriedag.