OK21 - Region

23.03.2021

Lønmodtagere og arbejdsgivere på det regionale overenskomstområde er som bekendt blevet enige om rammerne og ændringerne til en ny regional overenskomst.

Nu er det op til dig og de andre medlemmer at tage stilling til indholdet og afgive jeres stemme.

Pharmadanmark anbefaler, at du stemmer ”JA” til forliget.

Pharmadanmark mener, at forliget repræsenterer det bedst opnåelige resultat. Pharmadanmark vurderer, at der er tale om et fornuftigt resultat med en sikring af reallønnen samt en lønudvikling, der følger udviklingen på det private arbejdsmarked. Hertil er en række andre vigtige områder forbedret. Pharmadanmark kan samlet se vores medlemmers ønsker gengivet i de resultater, der er opnået ved forhandlingsbordet. Det er derfor Pharmadanmarks anbefaling, at medlemmerne stemmer ja til resultatet – du modtager et link til afstemning via mail.

Her kan du læse hovedelementerne i forliget:

  1. Fornuftig økonomisk ramme

Der er aftalt generelle lønforbedringer på i alt 5,02% over de næste tre år. Reguleringsordningen bliver også ført videre. Det betyder, at den offentlige lønudvikling fortsat følger det private arbejdsmarkeds lønudvikling.

De samlede og skønnede stigninger i perioden er følgende:

 

2021

 

2022

2023

 

I alt

 

1. april

1. oktober

1. oktober

1. januar

1. oktober

 

Aftalt lønstigning

0,75%

1,37%

1,35%

0,77%

0,78%

5,02%

Reguleringsordning

-

-0,71%

0,35%

-

0,17%

-0,19%

I alt

0,75%

0,66%

1,70%

0,77%

0,95%

4,83%

 

 

 

 

 

Reguleringsordningen er udelukkende et skøn, og der er en del usikkerhed forbundet med dette skøn grundet COVID-19s påvirkning af det generelle private arbejdsmarked. Det kan betyde, at lønforhøjelsen pr. 1. oktober 2021 bliver lidt mindre end de aftalte 1,37%.

  1. Mindre forhøjelse af grundløn på sluttrin

Der er aftalt mindre forhøjelser af løntrin 8 samt af grundlønnen for special- og chefkonsulenter. Forhøjelserne er:

Trin 8: 967 kr. årligt

Specialkonsulenter: 1.219 kr. årligt

Chefkonsulenter: 1.306 kr. årligt 

Beløbene er i 2018-niveau.. Lønforhøjelserne er pr. 1. april 2022.

  1. Forbedring af pension

Pensionsprocenten hæves fra 18,46% til 18,58%.

Forøgelse af pensionsprocenten bliver omfattet af frit valg, så du kan vælge at få den udbetalt som løn. Frit valg ved pension i regionerne betyder, at du kan vælge at få udbetalt pension, der overstiger 16,30 %, hvorfor du også kan vælge at få udbetalt forbedringen her.

Forbedringen får virkning fra 1. april 2022.  

  1. Seniorbonus

Fra 2022 får regionalt ansatte akademikere ret til en seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige årsløn fra og med det kalenderår, de er fyldt 62 år. Seniorbonussen kan veksles til to betalte fridage, ekstraordinær pensionsindbetaling eller selvvalgt kompetenceudviklingsforløb efter medarbejderens valg. Man optjener bonussen, før den kan udbetales eller benyttes som frihed, og derfor kommer den tidligst til udbetaling eller udnyttelse i 2023.

  1. Ph.d.- studerende

Ph.d.- studerende , der som led i ansættelsen i regionen er indskrevet på en Ph.d.-uddannelse ved et universitet, får fremover en ret til at få forlænget deres ansættelse svarende til den tid, de er fraværende på grund af barsels- eller adoptionsorlov.

  1. Kompetencefond

Med virkning fra 1. april 2022 bliver der etableret en ny Kompetencefond, hvor du vil kunne søge om penge til din individuelle kompetenceudvikling. Fonden vil indeholde næsten 25 mio. kr., som er til rådighed i resten af overenskomstperioden.

Pengene i fonden skal supplere den indsats og de penge, der i forvejen anvendes til kompetenceudvikling i regionerne.

  1. Sorgorlov

Der er aftalt ret til 26 ugers sorgorlov med løn, hvis et barn er dødfødt eller dør inden det er fyldt 18 år. Dette gælder også, hvis der er tale om et adopteret barn. Ændringen træder i kraft den 1. april 2022.

Der er tale om en tre-årig overenskomst, og forliget er dermed gældende frem til 1. april 2024.

Læs mere:

Hvis du kunne tænke dig at se den fulde aftaletekst, kan du læse mere her:

Forlig - Akademikerne

Forlig - Forhandlingsfælleskab

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte Pharmadanmarks juridiske afdeling på jura@pharmadanmark.dk eller på telefon 3946 3605.