Corona-virus: FAQ om dine rettigheder

03.02.2021

Pharmadanmark har samlet spørgsmål og svar på nogle af de mest almindelige ansættelsesretlige og praktiske spørgsmål om corona i nedenstående FAQ. 

Pharmadanmarks ansatte arbejder hjemmefra, og det betyder at samtlige opgaver stadig løses, dog uden fysisk tilstedeværelse eller møder i huset. Du kan læse nærmere om hvordan du kontakter os i Pharmadanmark her. 

Kontakt Pharmadanmarks juridiske afdeling på jura@pharmadanmark.dk eller tlf. 3946 3605, hvis corona-situationen rejser ansættelsesretlige spørgsmål.

FAQ

Offentligt ansatte

Skal jeg arbejde hjemme?
Din arbejdsgiver bør orientere dig. Hvis du er i tvivl, om du er hjemsendt eller ej, så kontakt først nærmeste leder for svar på, om du skal møde på arbejde. Hvis du ikke har hørt noget fra din arbejdsgiver, bør du som udgangspunkt forvente, at du skal møde på arbejde.

Jeg er offentligt ansat. Kan min ferie inddrages?
Er ferien påbegyndt, kan ferien ikke inddrages. Hvis ferien endnu ikke påbegyndt, kan den udskydes eller fremrykkes, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Der skal noget meget ekstraordinært til, før at arbejdsgiver kan inddrage allerede planlagt ferie. Situationen med Coronavirus er dog så alvorlig, at der kan være særlige tilfælde, hvor inddragelse af planlagt ferie er mulig.

Hvis arbejdsgiver ændrer en planlagt ferie, skal medarbejderens eventuelle økonomiske tab på grund af ændringen erstattes. Vi anbefaler, at man sikrer sig, hvilke vilkår der gælder for kompensation inden arbejdet påbegyndes.

Privat sektor, selvstændige og studerende, herunder hjælpepakker til disse

Er du selvstændig?
Har du i din aftale med kunden aftalt særlige vilkår for aflysning, er udgangspunktet, at disse vilkår gælder. Du skal være opmærksom på, at der kan være tale om force majeure, og du dermed risikerer, at du ikke kan gøre aflysningsvilkårene gældende.

Pharmadanmark anbefaler, at du går i dialog med kunden om af finde en løsning, som fungerer for jer begge, fx udskyder opgaven til et senere tidspunkt. På den måde mister du ikke din indtjening, men udskyder den. Måske kan opgaven også løses, uden at I behøver at mødes fysisk og dermed risikerer smitte. 

Nogle selvstændige har forsikret sig imod driftstab. Har du en sådan forsikring, skal du naturligvis med det samme kontakte forsikringsselskabet.
Hvis du ønsker at gøre brug af hjælpepakken til freelancere (selvstændige uden CVR-nummer med en væsentlig B-indkomst) kan du læse mere på em.dk

Hvis du som selvstændig bliver syg af virusset eller sættes i hjemmekarantæne, kan du få sygedagpenge efter de almindelige sygedagpengeregler, hvis du er medlem af en a-kasse. 

Er du studerende?
Hvis du bliver forsinket i din videregående uddannelse som følge af Corona-situationen, kan du søge om tillæg af SU-klip til ramme og støttetid. Der vil dog altid være tale om en konkret afgørelse i forhold til den enkelte SU-ansøger, hvor du skal kunne godtgøre, at der er årsagssammenhæng mellem Corona-situationen og din forsinkelse.

Apoteksområdet

Hvilke krav skal apoteket overholde for at sikre mig, der er ansat på apotek, bedst muligt imod smitte?
Dagligvarebutikker og apoteker holder forsat åbent, men for dem gælder der en række særlige restriktioner af hensyn til at begrænse smitte bedst muligt. Det enkelte apotek skal derfor sikre følgende: 

  • Der skal være plads nok, dvs. at der skal være fire kvadratmeter gulvareal per kunde.
  • Arbejdsgiver skal sørge for, at medarbejderne følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
  • Der skal hænges informationsmateriale op god håndhygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
  • Der skal i videst muligt omfang stilles håndsprit, vand og sæbe til rådighed.
  • Lokalerne skal så vidt muligt indrettes, så smittefare minimeres.

Oplever du, at de pågældende krav ikke er overholdt på din arbejdsplads, så kontakt juridisk afdeling i Pharmadanmark for nærmere rådgivning. 

Særligt udsatte/risikogrupper

Jeg er gravid, kronisk syg eller på anden vis en særlig risikogruppe, hvad skal jeg gøre?
Hvis du er for syg til at møde på arbejde, melder du dig syg, se følgende spørgsmål i denne FAQ. Hvis du ikke er syg, men bekymret fordi du er særligt udsat, så bør du kontakte læge for en lægefaglig vurdering af, om du kan møde på arbejde eller må sygemeldes. Hvis du ikke kontakter læge, eller lægen ikke vil sygemelde dig, og du stadig er bekymret, så kontakt arbejdsgiver og gå i dialog om, hvordan du kan sikres bedst muligt, f.eks. hjemmearbejde eller skærmet på anden vis.

Jeg er ikke selv særligt udsat, men en i min hustand er, kan jeg sygemelde mig?
Så længe du ikke selv er syg, kan du ikke sygemelde dig. Indgå i dialog med din arbejdsgiver om, hvordan du kan arbejde mere afskærmet eller hjemmefra, benytte afspadsering eller ferie eller i sidste ende holde fri uden løn. Du må ikke bare udeblive. Hvis du står i den konkrete situation, og det ikke kan løse sig, så kontakt juridisk afdeling for nærmere rådgivning.

Frivillige

Jeg vil gerne melde mig som frivillig, hvordan gør jeg?
Pharmadanmark støtter medlemmerne i at melde sig f.eks. som vaccinatør eller andet sundhedspersonale. Derudover skal du være opmærksom på, hvad der fremgår af din nuværende kontrakt ift. bibeskæftigelse. Selv hvis du er hjemsendt fra din arbejdsgiver, kan du ikke bare formode, at du kan stå til rådighed for resten af arbejdsmarkedet eller kriseberedskab. Vi anbefaler derfor, at du går i dialog med din arbejdsgiver og evt. kontakter juridisk afdeling for nærmere rådgivning, hvis I ikke kan løse det lokalt. Hvis du er ledig bør du tjekke med din a-kasse inden, at det ikke er et problem i forhold dine dagpenge, hvis arbejdet f.eks. ikke er af akademisk art.

Sygdom og karantæne

Har jeg ret til løn, hvis jeg bliver pålagt karantæne?
Ja, hvis du bliver pålagt karantæne enten af myndighederne eller din arbejdsgiver, har du som udgangspunkt ret til sædvanlig løn. Du skal stille din arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiver, og du kan blive pålagt at arbejde hjemmefra.

Husk, at få det på skrift fra arbejdsgiveren, hvis du sendes i karantæne på arbejdsgivers initiativ.

Hvis jeg bliver syg?
Så har du som udgangspunkt ret til løn under sygdom.

Hvad gør jeg, hvis jeg har mistanke om, at jeg er blevet smittet?
Kontakt din læge, hvis du tror du kan være smittet, og følg dennes instruks. Hvis du er syg, har du som udgangspunkt ret til løn under sygdom. Hvis du ikke er syg, men stadig bekymret, så kontakt din arbejdsgiver, og følg dennes instruks.

Kan jeg blive hjemme og sætte mig selv i hjemmekarantæne for at undgå at blive smittet?
Du kan som udgangspunkt ikke undlade at møde på arbejde for at undgå at blive smittet, da det som udgangspunkt ikke vil være lovligt forfald. Lovligt forfald er sygdom og/eller pålagt karantæne fra sundhedsmyndighederne eller arbejdsgiver. Du skal drøfte det med arbejdsgiver, hvis du mener, der er en særlig risiko for dit liv eller helbred ved at gå på arbejde. Hvis du udebliver fra arbejde uden aftale med din arbejdsgiver, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, så kontakt Pharmadanmark for nærmere rådgivning.

Transport og hjemmearbejde

Hvad gør jeg, hvis mit barn ikke kan komme i skole eller institution?
Har dit barns institution, skole osv. lukket, vil dette ikke medføre ret til fravær. Flere steder etableres der alternativ pasning af kommunen. Hvis anden pasning ikke kan findes, må du spørge arbejdsgiver, om du kan afholde arbejde forskudt tid ift. din evt. partner, afholde ferie, afspadsering eller fri uden løn. Bemærk, at det er ikke en ret at tage sit barn med på arbejde, men det kan være en mulig løsning alt efter arbejdets art og årsagen til lukning.

Jeg er afhængig af kollektiv trafik, hvordan kommer jeg til og fra arbejde?
Der er ikke et forbud mod at tage kollektiv trafik, men en række forholdsregler. Myndighederne opfordrer til, at den enkelte forsøger at møde tidligere eller senere end myldretid for at begrænse, hvor tæt man står. Hvis du har fleksible arbejdstider, så udnyt dette, men informer din nærmeste leder. Hvis du ikke har fleksible arbejdstider, så er det vigtigt, at du har en klar aftale med din arbejdsgiver, hvis du vil have ændret dine arbejdstider, ellers kan det være ulovlig udeblivelse, hvis du kommer for sent eller går tidligt.

Hvis du har mulighed for alternativ transport som cykel, så overvej dette.

Hvad sker der, hvis jeg kommer for sent på arbejde grundet trafikken påvirkes af disse retningslinjer?
Du skal være opmærksom på, at indtil myndighederne kommer med påbud som karantæne eller lignende, er du forpligtet til at møde på arbejde og til den aftalte tid. Hvis din arbejdstid ikke er fleksibel, bør du derfor afsætte ekstra tid til transport

Rejser og rejseaktivitet

Hvad gør jeg, hvis jeg er på ferie og ikke kan komme hjem?
Hvis du er på ferie i udlandet og ikke kan komme hjem grundet karantæne eller rejsehindring, så du er forhindret i at møde på arbejde som planlagt, er der principielt tale om udeblivelse. Det kan dog ikke få ansættelsesretlige konsekvenser i den konkrete situation, men vil være for egen regning. Du skal derfor hurtigst muligt give din arbejdsgiver besked herom samt forvente, at du selv skal dække fraværet i form af ferie, afspadsering eller egen betalt frihed.

Kan jeg rejse til udlandet?
Vi anbefaler, at du følger Udenrigsministeriets anbefalinger om rejser til udlandet. Man bør derfor som udgangspunkt kun rejse til områder, som Udenrigsministeriet ikke længere fraråder rejser til. 

Hvad sker der, hvis jeg rejser til et land, som myndighederne fraråder rejser til?
Hvis du rejser til en risikozone mod Udenrigsministeriets anbefalinger, bringer du dig i risiko for, at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Derved kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du efterfølgende ikke kan møde på arbejde som planlagt. Sådanne ansættelsesretlige konsekvenser vil afhænge af de konkrete omstændigheder, men vil kunne være alt fra mistet lønret til opsigelse eller bortvisning. 

Vi anbefaler, at du drøfter situationen med din arbejdsgiver, hvis du har planer om at rejse til en risikozone mod Udenrigsministeriets anbefalinger. Vær desuden opmærksom på, om din arbejdsgiver har lavet retningslinjer for medarbejderes rejser til udlandet i forbindelse med COVID-19, da sådanne retningslinjer vil spille ind på den konkrete vurdering af, hvilke ansættelsesretlige konsekvenser udrejsen kan have.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har været i en af risikozonerne?
Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst for at forhindre spredning af smitte med COVID-19, hvis man rejser til lande og byer, som Udenrigsministeriet fraråder. Se også ovenfor i forhold til de ansættelsesretlige konsekvenser af en sådan karantæne.

Hvilken betydning kan det få for min ansættelse, hvis jeg bliver syg, efter at have rejst til en risikozone?
Hvis arbejdsgiver kan sandsynliggøre, at du er blevet smittet med COVID-19 i løbet af din ferie i en risikozone, og dermed ikke kan møde på arbejde efter ferien, risikerer du, at din arbejdsgiver betragter dit sygefravær som selvforskyldt. Selvforskyldt sygdom indebærer, at du ikke vil have ret til løn under sygdom. Selvforskyldt sygdom betragtes ikke som lovligt forfald og kan derfor også få mere alvorlige ansættelsesretlige konsekvenser som opsigelse eller bortvisning. Se mere ovenfor.

Hvor finder jeg mere information om corona-smitte?
Sundhedsstyrelsens hjemmeside og coronasmitte.dk, hvor relevante oplysninger fra myndigheder om corona-situationen er samlet.

Kontakt Pharmadanmarks juridiske vejledning, hvis du har spørgsmål til rejser og ferier i relation til dit ansættelsesforhold: jura@pharmadanmark.dk eller telefon 39 46 36 05.