Patientsikkerhedspris til polyfarmaciklinik, men …

24.10.2022

Pharma 08/2022

Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital har lige modtaget årets Patientsikkerhedspris, blandt andet for at reducere overforbrug og sikre korrekt medicinering af ældre, multisyge patienter. På trods af de gode erfaringer lukkes klinikken fra årsskiftet på grund af manglende finansiering.

Af Christian K. Thorsted

Efter et besøg på Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital har mange patienter fået fjernet unødvendige lægemidler fra medicinlisten, og over en tredjedel har oplevet en bedring i form af færre symptomer og øget livskvalitet. Det arbejde modtog klinikken i sidste måned Patientsikkerhedsprisen 2022 for.

”Problemer med medicinering er den hyppigste årsag til skade i sundhedsvæsenet, og polyfarmaci er en særlig udfordring for patientsikkerheden. Jo flere lægemidler desto større er risikoen for fejl, bivirkninger og uhensigtsmæssige interaktioner. Derfor er det vigtigt at få ryddet op i medicinen hos disse borgere og at stoppe med unødvendige præparater, så borgerne kun får den medicin, de har brug for. Polyfarmaciklinikken tager i den proces udgangspunkt i patienterne og lytter til, hvad der er vigtigt for dem. 

Det har givet flotte resultater, og det er fuldt fortjent, at klinikken modtager Patientsikkerhedsprisen i år for dens arbejde med at skabe medicinsikkerhed,” lyder begrundelsen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som uddeler prisen.

Konkret har klinikken formået i gennemsnit at reducere 2,7 ordineret lægemiddel per patient. 38 procent af patienterne har oplevet bedring i form af færre symptomer og øget livskvalitet. Mere end 10 procent er det, klinikken selv kalder solstrålehistorier: Patienter med markant bedring og ophør af flere, ofte invaliderende, symptomer som for eksempel svimmelhed, diarre og hudkløe.

Klinikken har udviklet et værktøj, som farmaceuten bruger til at give et overblik over mulige ændringer i medicineringen, og som lægen og patienten kan bruge ved medicinsamtalen.

Fakta om Polyfarmaciklinikken
Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital åbnede i marts 2019 som et to-årigt projekt med støtte fra TrygFonden. Forud for dette var gået en screeningsundersøgelse, der viste, at 11 procent af indlagte patienter på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling fik mere end 20 forskellige lægemidler ved udskrivelsen.

Det overordnede formål har været at reducere overforbrug og sikre korrekt medicinering af ældre multisyge patienter med patienten i fokus, under hensyn til dennes livssituation og ønsker til lægemiddelbehandlingen.

Polyfarmaci defineres oftest som samtidig anvendelse af mere end fem lægemidler og er et velkendt og stigende problem i hele den vestlige verden. Aldrende befolkninger medfører flere multisyge patienter med sygdomme i tre eller flere organsystemer.

Dette kombineret med en stigende mængde af forskellige lægemidler og tiltagende anvendelse af fælles faglige guidelines inden for de enkelte medicinske specialer har resulteret i en situation, hvor 13 procent af befolkningen, svarende til 750.000 danskere, indtager fem eller flere lægemidler dagligt. 

Polyfarmaci øger risikoen for bivirkninger, lægemiddelinteraktioner, medicineringsfejl, non-adherence, fald og indlæggelser. Komorbiditet er udbredt, og flere samtidige sygdomme betyder ofte en kompleks lægemiddelbehandling, der stiller store krav til patienten og de pårørende. Dette kan lede til nedsat livskvalitet for patienten og øgede omkostninger for sundhedssektoren.

Det er et visuelt redskab med forslag til, hvilken medicin der skal stoppes, justeres eller fortsættes. Derefter kan der sammen med patienten lægges en plan for, hvordan medicinlisten skal se ud fremover. 

”Det er utroligt fornemt at få en pris, som man får direkte af patienterne. Det bliver vi meget stolte over. Vi har knoklet for at få sat fokus på den her problemstilling og lave en model for, hvordan man kan imødegå overforbruget af medicin hos de sygeste og mest komplicerede patienter, vi har. Vi får ryddet op i fejl og får fjernet noget af den medicin, som giver patienterne bivirkninger. Noget af det, vi også gør, er at gå patientens medicin grundigt igennem sammen med patienten. Og det giver i sig selv en stor tryghed for, at der er styr på medicinen,” siger Troels Bygum Knudsen, leder af Polyfarmaciklinikken og overlæge på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling.

224 patienter er blevet henvist fra almen praksis siden åbningen af klinikken.

Klinikken lukkes

Polyfarmaciklinikken er et pilotprojekt, som har været drevet med midler fra Trygfonden. Pilotprojektet står til at udløbe ved årsskiftet og der er ikke fundet midler i Region Hovedstadens budget til fortsat drift af klinikken. Derfor lukkes klinikken. 

Pharma har spurgt Region Hovedstaden om beslutningen og har modtaget dette skriftlige svar:

”Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital indgik i drøftelser i forbindelse med budgetforhandlingerne i regionen, men der var i år mange dagsordener, som pressede sig på. Region Hovedstaden havde i år et stramt budget, og der blev i budgettet prioriteret midler til børne- og ungepsykiatrien, fødeområdet, nedbringelse af ventelister og en styrkelse af Akuttelefonen 1813,” skriver regionen. 

Svaret fortsætter:

”Polyfarmaci og medicingennemgang har stort politisk fokus i Region Hovedstaden, og de enkelte hospitaler foretager fortsat medicingennemgang på afdelinger og i akutmodtagelser, ligesom at eksempelvis Region Hovedstadens Psykiatri har samarbejde med praktiserende læger og speciallæger om medicingennemgang.”

Erfaringer skal bringes videre

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har ikke en decideret holdning til lukningen – det er regionens beslutning. Men selskabets direktør Inge Kristensen siger: 

”Polyfarmaciklinikken har opnået rigtig gode erfaringer og resultater i forbindelse med pilotprojektet, og det vigtigste er, at den viden ikke går tabt. Der er lavet en flot evaluering, og mit håb vil være, at de erfaringer og den viden, der er opnået, bringes videre og inkorporeres i relevante funktioner og sammenhænge i hele landet – så patienterne oplever systematiske arbejdsgange omkring seponering og medicingennemgang.”

Sådan har klinikken virket 

Efter henvisning fra den praktiserende læge får patienten en tid i klinikken.
Cirka en uge inden besøget bliver patienten ringet op af en farmaceut, som ud fra
samtalen laver et farmaceutnotat med en medicinanamnese og grundig medicingennemgang.

Til konsultationen gennemgår lægen farmaceutnotatet med patienten og ved fælles beslutningstagen, lægger de sammen en plan for, hvordan patientens medicinliste skal se ud fremover. Der bliver lagt stor vægt på patientens livssituation og egne ønsker om lægemiddelbehandling. Der er afsat en time til lægekonsultationen.

Cirka en uge efter konsultationen ringer lægen til patienten for at høre, hvordan det er gået med medicinændringerne. Når lægen vurderer, at patienten er færdigbehandlet i klinikken, afsluttes forløbet, og patienten skal herefter følges hos egen læge. Der sendes epikrise til egen læge, som beskriver ændringerne i patientens medicin, hvad der eventuelt skal følges op på samt eventuelle forslag til fremtidige ændringer.

Hvis patienten ikke har mulighed for fysisk fremmøde i klinikken af helbredsmæssige årsager, tilbydes hjemmebesøg. Forberedelsen er den samme som ved fysisk fremmøde, hvorefter lægen tager hjem til patienten. Der laves opfølgning per telefon og afsluttes til egen læge.

Gør en forskel for patienterne
Farmaceuter har spillet en vigtig rolle i klinikkens arbejde, og farmaceut Pernille Printzlau har været med siden den spæde start i 2015 – og til den egentlige etablering i slutningen af 2018 efter en donation fra TRYGFonden på fem millioner kroner.

”Vi har hele tiden vidst, at pengene på et tidspunkt ville løbe ud. Et af formålene med projektet var vidensdeling, hvilket i høj grad sker ude i vores netværk lige nu. Og med modtagelsen af den meget fornemme Patientsikkerhedspris får vi også delt budskabet yderligere, hvilket er meget positivt,” siger hun som reaktion på den forestående lukning. 

Pernille Printzlau skiftede i sidste måned til et andet job som klinisk farmaceut på Nordsjællands Hospital. Hun lægger ikke skjul på, at hun har sat stor pris på arbejdet i Polyfarmaciklinikken og resultatet af det. 

”Tre et halvt år er der gået med patientsamtaler, komplekse medicingennemgange, udvikling af ydelsen og med mere og mere fokus på de problemer med behandlingen, patienten har. Vi har fjernet rigtig meget medicin, reduceret dosis på en del eller givet noget alternativt og bedre tålt medicin. Undervejs har vi også fået mere erfaring med at spotte sammenhænge mellem medicinen og generne for patienten,” fortæller hun.

Pernille Printzlau betegner det som et meget givende og meningsfyldt arbejde. 

”Både fordi det er så tydeligt, at vi kan gøre en forskel for patienterne, og fordi det rent fagligt er meget tilfredsstillende at have tiden til at fordybe sig i en kompleks opgave. Derudover er det en gave at have tid til en patientsamtale, hvor der rent faktisk er tid til at lytte, og hvor patienten også føler sig hørt.”

Fra evalueringen af Polyfarmaciklinikken
”Resultaterne har vist en helt overvejende positiv effekt for patienterne efter et besøg i Polyfarmaciklinikken. Klinikken
oplevede motiverede og særdeles tilfredse patienter, der indgik i fælles beslutningstagen, om hvilken medicin der blev ændret på. Patienterne opnåede en betydelig reduktion i antallet af lægemidler og en samlet pillebyrde, der blev mindsket med knap 20 procent. Mere end en tredjedel oplevede bedring i form af færre symptomer og gener samt øget livskvalitet.

Over 10 procent af patienterne oplevede en markant positiv effekt. Effekterne på symptomer, livskvalitet og medicinforbrug så endvidere ud til at holde over tid. Selvom dette fund er behæftet med en betydelig usikkerhed, giver det dog anledning til en vis optimisme, idet langtidseffekten af denne type intervention hidtil har været vanskelig at påvise. 

Den helt afgørende parameter for succesen med at gennemføre betydelige reduktioner er den model for en polyfarmaciklinik, vi har skabt. Modellen bygger på et udstrakt tværfagligt samarbejde mellem hospitalets speciallæger, farmaceuter og de praktiserende læger samt en patientinddragende kommunikation baseret på anerkendte principper. 

Der er dog fortsat en betydelig udfordring i at overkomme såvel søjle- som sektorbarrierer.”

Fakta om Patientsikkerhedsprisen

Fakta om Patientsikkerhedspris Patientsikkerhedsprisen uddeles af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Patientambassadørerne, der er et netværk af patienter og pårørende. Prisen gives for en særlig indsats eller for at gennemføre et særligt initiativ for patientsikkerhed.

Det er fjerde gang, at prisen uddeles, og i alt syv projekter eller indsatser var indstillet i år. Medicinsikkerhed var
omdrejningspunktet for alle årets indstillinger.

Prismodtagerne på øverste billede (Fra venstre):

Pernille Printzlau, farmaceut. Anne Mette Blomberg, sekretær. Troels Bygum Knudsen, leder af Polyfarmaciklinikken og overlæge på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling. Nanna Skyttegaard Mortensen, farmaceut. Annette Nissen Gubi, projektmedarbejder Farmaceut Amalie Bruno-Johansen er også en del af teamet, men var forhindret i at deltage i prisoverrækkelsen. 

Læs det samlede Pharma 08/2022 her