Apoteksfarmaceuters psykosociale arbejdsmiljø: Brug for handling

09.05.2023

Pharma 04/2023

En omfattende undersøgelse blandt Pharmadanmarks cirka 700 farmaceuter ansat på privat apotek viser, at det psykosociale arbejdsmiljø er udfordret. Det kalder på handling, lyder det fra apotekssektionens formand – Apotekerforeningen anerkender problemet.

Af Christian K. Thorsted

Tidligere på året gennemførte analysevirksomheden Wilke på vegne af Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening en stor undersøgelse af apoteksfarmaceuternes psykosociale arbejdsmiljø. I sidste måned blev resultaterne så offentliggjort – de er desværre ikke opløftende.

”Jeg er ked af, at sektoren har så betydelige psykosociale arbejdsmiljøudfordringer, som der dokumenteres i undersøgelsen. Blandt andet kan vi se, at farmaceuter ansat på apotek sammenlignet med landsgennemsnittet oftere er stressede, og de oplever, at arbejdet er den vigtigste grund til denne stress. Farmaceuterne fortæller også, at hovedårsagen skal findes i underbemanding og manglende tid til at nå deres arbejdsopgaver,” siger Pernille Pilgaard Jørgensen, formand for Pharmadanmark – Apotek.

Baggrunden for gennemførslen af undersøgelsen skal findes i overenskomstresultatet i 2021, hvor Pharmadanmark og Apotekerforeningen aftalte et periodeprojekt om work-life balance i apotekssektoren. Det har blandt andet udmøntet sig i undersøgelsen af det psykosociale arbejdsmiljø, som er finansieret af PFA. Den bygger på svar fra en spørgeskemaundersøgelse og på 15 kvalitative interview. Svarprocenten var på 47 procent i spørgeskemaundersøgelsen.

Ikke overraskende
Blandt konklusionerne er – udover den udbredte stress – at apoteksfarmaceuterne i højere grad end andre lønmodtagere oplever, at de har mindre indflydelse på, hvordan egne arbejdsopgaver skal løses, og at de har lav grad af indflydelse på deres arbejdstider. Mange finder også deres arbejdsopgaver mindre meningsfulde, mindre interessante og mindre
inspirerende. Arbejdet giver dem også mindre selvtillid og arbejdsglæde.

x
Pernille Pilgaard Jørgensen, formand for Pharmadanmark – Apotek.

”Det er desværre ikke konklusioner, som er specielt overraskende for mig – de svarer til det, jeg selv har hørt, gennem samtaler med andre apoteksfarmaceuter. Det er også forhold, vi har fremført over for Apotekerforeningen ved de seneste overenskomstforhandlinger. Men det gør da ondt at se, at så mange kolleger ikke finder deres arbejdsopgaver meningsfulde. Vi taler om mennesker, som har valgt at arbejde på apotek for at gøre en forskel for borgerne, men det har de åbenbart ikke de rigtige rammer for at kunne gøre, og det er naturligvis demotiverende i længden,” siger Pernille Pilgaard Jørgensen.

Hun bider mærke i, at mange svarer, at der ofte ikke er medarbejdere nok på arbejde til, at de kan udføre deres arbejde tilfredsstillende, og at de ikke kan udføre arbejdet i en kvalitet, de er tilfredse med.

”Det er åbenlyst bekymrende, at mange oplever, at de ikke når alle deres arbejdsopgaver, og at arbejdstempoet er så højt, at det påvirker kvaliteten af deres arbejde. Det er nærliggende at se problemerne i sammenhæng med, at der de seneste år er etableret et  stort antal apoteksfilialer, og at det også betyder, at det faglige personale er blevet smurt meget tyndt ud.”

Attraktiv arbejdsplads
Pernille Pilgaard Jørgensen understreger, at der er brug for at sætte effektivt ind over for problemerne, for risikoen er, at farmaceuter vil fravælge ansættelse i sektoren. Det vil selvsagt være et samfundsmæssigt problem.

”Apoteket er en vigtig del af det danske sundhedsvæsen, og farmaceuterne er garanter for sektorens faglige udvikling – og dermed også for den kvalitet og sikkerhed, som medicinbrugerne oplever. Men skal apotekerne kunne tiltrække og fastholde farmaceuter, så skal apoteket være en attraktiv arbejdsplads. Det indebærer spændende arbejdsopgaver,
men sandelig også et arbejdsmiljø, som farmaceuterne kan leve og udvikle sig i. Jeg er glad for, at vi med undersøgelsen af det psykosociale arbejdsmiljø har fået en konkret temperaturmåling at arbejde ud fra.”

Der findes ikke nogen snup-tags-løsninger, men der er efter hendes mening blandt andet behov for at sikre, at medarbejdernes fokus ligger på, at alle borgere får den rette rådgivning – og ikke på hvor mange man kan nå at ekspedere i løbet af en arbejdsdag. Der skal også fastlægges opgaver, som kan udføres som hjemmearbejde, idet det vil øge work-life balancen og nedsætte stress. Der skal ligeledes arbejdes aktivt med ledelsesmæssig opkvalificering i kommunikationskultur, tillid og støtte til medarbejderen, ligesom nyuddannede farmaceuter skal onboardes ordentligt.

”Ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø ligger hos arbejdsgiverne, men vi ønsker at bidrage med konstruktive forslag – sikkert er det, at det er hele sektorens fremtid der er på spil: en sektor med utilfredsstillende arbejdsmiljø vil simpelthen ikke på længere sigt kunne tiltrække den kvalificerede arbejdskraft, der er brug for.”

En sektorudfordring
Sidste år viste en undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, at farmakonomerne på apotek generelt har et signifikant dårligere arbejdsmiljø end andre lønmodtagere, blandt andet et højt stressniveau. De interviewede farmakonomer, der oplevede en høj grad af stress, påpegede, at bemandingen på deres apotek er så lav, at det mindste fravær påvirker arbejdsforholdene negativt.

En lav bemanding betyder ifølge de interviewede en stor uforudsigelighed i, hvilke arbejdstider man har, og hvor man skal møde ind. Denne uforudsigelighed og manglende indflydelse på eget arbejde øger blandt andet konflikten mellem arbejdsliv og familieliv.

”Desværre understøtter undersøgelsen af apoteksfarmaceuternes arbejdsmiljø det billede, som blev set hos farmakonomerne – sektoren står altså med en samlet udfordring, som skal løses i et samarbejde med apoteksgivere og fagforeninger – og naturligvis lokalt på de enkelte apoteker. Vi har nu startet processen på sektionens hovedmøde, hvor der kom masser af gode input og eksempler på et godt fagligt arbejdsmiljø,” siger Pernille Pilgaard Jørgensen.

x
Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening.

Apotekerforening: Drøfte tiltag
Formand for Apotekerforeningen Jesper Gulev Larsen ser med stor alvor på rapportens konklusioner – ikke mindst i lyset af, at den bekræfter billedet i VIVE’s undersøgelse af farmakonomernes arbejdsmiljø fra sidste år.

”Nu har vi to undersøgelser, der peger på enslydende udfordringer med arbejdsmiljøet på apotekerne. Det er dybt alvorligt. De aktuelle rekrutteringsudfordringer i sektoren har konsekvenser for arbejdsmiljøet. Det må vi erkende,” siger han.

Jesper Gulev Larsen ser frem til i den kommende tid sammen med Pharmadanmark at drøfte mulige tiltag, der kan øge trivsel og motivation blandt medarbejderne.

”Vi har en fælles interesse i et godt arbejdsmiljø på apotekerne. Derfor ser jeg frem til sammen med Pharmadanmark at se på, hvad der er behov for, ud over de tiltag, som vi i Apotekerforeningen allerede har sat i søen,” slutter han.

Alle medlemmer af Pharmadanmark – Apotek har fået tilsendt den fulde arbejdsmiljøundersøgelse direkte.

Stor vækst i antallet af apoteksenheder

I 2015 blev apotekerloven ændret for blandt andet at gøre apotekerne mere tilgængelige for borgerne og øge den interne konkurrence i sektoren. Konkurrence har betydet, at apotekerne har fået væsentligt længere åbningstid, hvilket naturligvis er godt for borgerne, fordi det har givet dem nemmere adgang til lægemidler.

Med lovændringen fik de enkelte apoteker lov til at åbne op til syv filialer inden for en 75 kilometers grænse fra moderapoteket – der er ikke krav om farmaceutbemanding for filialer. Antallet af receptekspederende apoteksfilialer er steget med 60 procent siden lovændringen i 2015 – i alt er der åbnet 188 nye apoteker rundt om i landet.

De ændrede konkurrencevilkår har haft betydning for medarbejderne, som nu ska dække en længere åbningstid og i højere grad arbejde i weekender. Når et apotek får flere filialer, kan medarbejdere fra en filial også opleve, at de midlertidigt flyttes til en anden filial, når der pludselig opstår sygdom eller andet fravær.

 

Hovedmøde med det psykosociale arbejdsmiljø i fokus

15. april blev der afholdt hovedmøde i Pharmadanmark – Apotek. Rapporten om apoteksfarmaceuternes psykosociale arbejdsmiljø fyldte meget på mødet.
Debatten bakkede op om konklusionerne om et anstrengt arbejdsmiljø, og de mange input til udfordringerne omfattede blandt andet:

  • Et gennemgåede strukturelt problem, at der er mangel på hænder/personale.
  • Der stilles større krav til apoteksfarmaceuten end tidligere, og der er mange forskelligartede
  • opgaver, der nogle gange skal løses samtidig.
  • Hverdagen er præget af uforudsigelighed, hvilket blandt andet kan tilskrives små enheder med for dårlig bemanding.
  • Afbrydelser er en udfordring, for eksempel kollegaer der ikke respekterer, at man holder fri, men kontakter farmaceuten udenfor arbejdstid. Eller afbrydelser i løbet af dagligdagen, hvor man skal hjælpe kollegaer og fagligt løse udfordringer, mens man samtidig skal håndtere sine egne opgaver og kundeekspeditioner.
  • Ingen fast base; opgaver skal rykkes med rundt, hvilket forringer opgaveløsningen og stresser.
  • Tid til faglig fordybelse er forsvundet gradvist fra sektoren.


Der fremkom også gode eksempler på et velfungerende ar arbejdsmiljø. En af de fremmødte fortalte, at vedkommende har fast ugentlig hjemmearbejdsdag, og en anden fremhævede jobrotation, som et værktøj til at sikre, at man ikke har en hel dag i skranken.

Det blev også fremhævet, at der skal være gensidig respekt både mellem farmakonomer og farmaceuter; alle opgaver er vigtige og skal prioriteres; tiden til at løse dem skal respekteres.

Endelig blev det slået fast, at det er vigtigt at vende sektorens ry for at tiltrække
nyuddannede farmaceuter. Farmaceutstuderende får et forkert indtryk af sektoren, når det de under deres studieophold oplever manglende tid til at løse faglige opgaver.

Læs det samlede Pharma