Udbudsspecialist hos Amgros: Miljø og bæredygtighed i udbud er kommet for at blive

15.06.2023

Pharma 05/2023 Tema: Bæredygtige indkøb

Amgros køber hvert år lægemidler ind for over ni milliarder kroner til offentlige sygehuse, og hidtil har udbuddene handlet om pris, kvalitet og levering. Men Amgros er også begyndt at stille miljøkrav i udbuddene. Forud gik en lang proces med mange involverede aktører, fortæller farmaceut Lone Møller Deleuran, udbudsspecialist hos Amgros. 

Af Christian K. Thorsted / Foto: Camilla Schiøler 

Miljø og bæredygtighed er højt på dagsordenen over alt i samfundet, og senest er der også kommet egentlige miljøkriterier ind i de udbud, som bestemmer hvilke firmaer der skal levere lægemidler til danske sygehuse.

Farmaceut Lone Møller Deleuran, udbudsspecialist hos Amgros, er en af de centrale personer i arbejdet med de grønne udbud, og det var også hende, der i foråret præsenterede det første grønne udbud i Amgros på den store europæiske konference for sygehusapoteker (EAHP).

Udbuddet var sammen med syv europæiske initiativer blandt mere end 1.000 bidrag nomineret til prisen som ’Good Practice Initiative’.

”Det er altid en meget kompleks proces at lave offentlige udbud på lægemidler – vi skal vurdere virksomhedernes tilbud på deres pris, kvalitet og deres stabilitet i leverancerne. Men som en stor offentlig indkøber er det naturligt, at vi også medvirker til at fremme bæredygtigheds- og miljødagsordenen. Personligt giver det også rigtig god mening for mig at arbejde med,” siger farmaceut Lone Møller Deleuran. Hun har siden 2019 været udbudsspecialist i Amgros, men har også arbejdet i Lægemiddelstyrelsen og på apotek.

”Nu møder jeg ikke medicinbrugerne direkte, som jeg gjorde i min tid på apotek. Men de føles nu alligevel ikke så langt væk: de udbud, jeg er med til at lave, handler om at sikre, at patienterne altid har adgang til de nødvendige lægemidler – ikke mindst er vi meget opmærksomme på at udgå mangelsituationer, der selvsagt kan være meget problematiske for patienterne. Samtidig er vi meget bevidste om, at vi også skal sørge for, at sundhedsvæsenet får mest muligt for pengene.”

Amgros planlægger og gennemfører udbud på stort set al medicin, der bruges på de danske sygehuse på vegne af regionerne, dels for at dække sygehusenes behov, men også for at skabe de bedst mulige betingelser for lægemiddelleverandørerne til det danske marked.

Alle udbuddene er reguleret af EU’s udbudsdirektiv og den danske udbudslov, og for at sikre konkurrencedygtige priser følger Amgros et princip om at udbyde indkøb, der overstiger en samlet værdi af 500.000 kroner.

Mange aktører involveret
Lone Møller Deleuran fortæller, at det var en lang proces at nå frem til det første nationale udbud med miljø- og bæredygtigheds elementer.

Flere aktører var inddraget, blandt andet Danmarks Tekniske Universitet (DTU). DTU hjalp med at udarbejde en detaljeret analyse og anbefaling af, hvilke mulige kriterier Amgros kunne stille i forbindelse med et lægemiddels livscyklus i forhold til bæredygtighed og miljø. Sygehusapotekerne – Amgros’ ’kunder’ blev også inddraget.

”Vi holdt også møder med brancheforeningerne Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) og Parallelimportørforeningen af Lægemidler – ikke alene for at brainstorme om, hvordan udbud med miljøkriterier kunne skrues sammen, men også for at sikre os, at vi havde leverandørerne med os i processen. Det var ikke noget, Amgros kunne gøre alene, hvis vi skulle lykkes med det. Det gjorde det til en spændende proces at være en del af,” fortæller hun.

I pilotprojektet nåede Amgros frem til, at kriterier omkring emballage (plast og papir/karton/pap) og kriterier omkring transport var egnede til at indgå i udbuddet.

”Vi mener, at det er væsentligt, at det er muligt at adskille emballagen i dele, der kan indgå i det danske genanvendelsessystem. Det betyder konkret, at emballagen med almindelig håndkraft skal kunne adskilles i dele, der består af monomateriale. Derudover lægger vi vægt på, at emballagen er fremstillet helt eller delvist af genanvendte materialer – post-consumer-recycled materiale (PCR) – og ikke indeholder stoffer, der er på EU’s Kandidatliste over særligt problematiske stoffer,” uddyber Lone Møller Deleuran.

Transport-kriterierne fokuserer derimod på, at leverandøren af lægemidlet har en strategi for grøn varetransport. Det betyder, at de skal arbejde strategisk med at minimere CO2-udledningen fra varetransport.

Derudover lægges der vægt på, at transport inden for Danmarks grænser sker med det mindst muligt miljøbelastende transportmiddel og med fossilfrit drivmiddel.

”Generelt bruger jeg rigtig meget af min farmaceutfaglighed i mit job, for jeg har simpelthen brug for at vide noget om de lægemidler, vi sender i udbud. Men det er klart, at sådan noget som PCR-plast er ikke noget, jeg som farmaceut er vant til at beskæftige mig med. Men det gør det jo til en interessant faglig udfordring at sætte sig ind i, og vi kan trække på eksperter på området,” siger hun.
 

Fakta om Amgros og bæredygtighed
Amgros ønsker at arbejde mere strategisk med bæredygtighed og miljø i organisationens udbudsforretning. Generelt vil miljøledelse og samfundsansvar forsat være en del af alle rammeaftaler – med løbende opdatering, der vil blive tilpasset, så de følger de nationale love og aftaler samt internationale retningslinjer om miljø og bæredygtighed.

Emballagekriterierne forventes medtaget i alle udbud med udgangspunkt i de nye
fælles nordiske emballagekriterier i de udbud, der publiceres i 2024 og frem. Der igangsættes i år en analyse af lægemidlets CO2-belastningen for at identificere de aktiviteter, der medfører de største CO2-belastninger, og som kan reduceres gennem krav og kriterier i udbuddene.

Amgros ønsker også at identificere de terapiområder/lægemidler, der jævnfør litteraturen udgør den største miljømæssige risiko. For hver af disse områder udarbejdes der – udover de generelle krav og kriterier i rammeaftalen – nogle specifikke miljøkriterier, der præcist tager udgangspunkt i miljørisikoen for de pågældende terapiområder.


Point for miljøkrav
Lone Møller Deleuran forklarer, at det for udbud altid gælder, at der både er ’skal’-krav og ’kan’-krav. De miljømæssige krav er i udbuddet defineret som kriterier, leverandøren kan vælge at leve op til. Prisen på lægemidlet vægtede i dette udbud 80 procent og miljøkriterierne 20 procent.

Amgros lavede et simpelt spørgeskema, hvor virksomheden kunne krydse ja eller nej til opfyldelsen af miljøkriterierne. På den måde kunne en virksomhed få point for sin grønne tilgang.

Ved at lave det på denne måde, prøvede Amgros at gøre det nemt for leverandørerne at svare, samt at gøre det nemt for Amgros’ udbudsspecialister, når de skulle evaluere tilbuddene. Spørgeskemaet står ikke alene, men hænger sammen med det øvrige udbudsmateriale.

”I princippet behøvede man ikke at udfylde spørgeskemaet med miljøkriterierne for at vinde et udbud, men man ville altså så ikke få de ekstra point, som ligger i at opfylde kriterierne. Det hænger også sammen med, at vi naturligvis ikke kan undlade at købe et lægemiddel, som patienterne har brug for, hvis der for eksempel kun er én leverandør, og leverandøren ikke lever op til miljøkriterierne.”

God modtagelse
Lone Møller Deleuran fortæller, at modtagelsen hos brancheorganisationerne og leverandørerne af det første nationale udbud var positivt.

”Det var vi måske faktisk lidt overraskede over, for vi havde spekuleret meget over, om vi var for tidligt ude med vores miljøkriterier. Men i virkeligheden var det jo noget, leverandørerne allerede selv var begyndt på og gerne ville gå positivt ind i.”

Da tilbudsfristen for de første nationale udbud med kriterier for bæredygtighed udløb, havde Amgros modtaget i alt 85 tilbud, og antallet af tilbud lå på niveau med tidligere års indkomne tilbud.

Bæredygtigheds- og miljøkriterierne afholdt altså ikke leverandørerne fra at afgive tilbud. I hele 76 af tilbuddene havde leverandørerne svaret på miljøog bæredygtighedskriterierne.

Efterfølgende har Amgros publiceret det første nordiske udbud på lægemidler – med miljøkriterier. Ud over Danmark deltog også Norge og Island i dette udbud. Dette arbejde blev belønnet med en international pris; European Healthcare Procurement Awards.

Ligeledes har Amgros fulgt op med det andet nationale udbud på lægemidler. Denne gang med brug af de nye fællesnordiske emballagekriterier.

Og senest et udbud vedrørende skyllevæsker, som de offentlige hospitaler blandt andet anvender til at skylle hud, sår, øjne, kompresser og instrumenter. Her vægter økonomi 40 procent, brugervenlighed 40 procent og miljø 20 procent.

”Vi er stadig der, hvor vi udvikler og justerer på miljø- og bæredygtighedskriterierne. Jeg er virkelig stolt over at arbejde i en stor virksomhed, der på mange måder er ’first mover’ på miljø- og bæredygtighedsområdet i Europa, når det kommer til indkøb af lægemidler,” slutter Lone Møller Deleuran.

Læs det samlede Pharma